ஆறாம் திருமுறை – திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்

திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்
6.001 – கோயில் – பெரியதிருத்தாண்டகம் – அரியானை அந்தணர்தஞ்
6.002 – கோயில் – புக்கதிருத்தாண்டகம் – மங்குல் மதிதவழும்
6.003 – திருவீரட்டானம் – ஏழைத்திருத்தாண்டகம் – வெறிவிரவு கூவிளநற்
6.004 – திருவதிகைவீரட்டானம் – அடையாளத்திருத்தாண்டகம் – சந்திரனை மாகங்கைத்
6.005 – திருவீரட்டானம் – போற்றித்திருத்தாண்டகம் – எல்லாஞ் சிவனென்ன நின்றாய் போற்றி
6.006 – திருவதிகைவீரட்டானம் – திருவடித்திருத்தாண்டகம் – அரவணையான் சிந்தித்
6.007 – திருவீரட்டானம் – காப்புத்திருத்தாண்டகம் – செல்வப் புனற்கெடில
6.008 – திருக்காளத்தி – திருத்தாண்டகம் – விற்றூணொன் றில்லாத
6.009 – திருஆமாத்தூர் – திருத்தாண்டகம் – வண்ணங்கள் தாம்பாடி
6.010 – திருப்பந்தணைநல்லூர் – திருத்தாண்டகம் – நோதங்க மில்லாதார்
6.011 – திருப்புன்கூர் – திருநீடூர் – திருத்தாண்டகம் – பிறவாதே தோன்றிய
6.012 – திருக்கழிப்பாலை – திருத்தாண்டகம் – ஊனுடுத்தி யொன்பது
6.013 – திருப்புறம்பயம் – திருத்தாண்டகம் – கொடிமாட நீடெருவு
6.014 – திருநல்லூர் – திருத்தாண்டகம் – நினைந்துருகும் அடியாரை
6.015 – திருக்கருகாவூர் – திருத்தாண்டகம் – குருகாம் வயிரமாங்
6.016 – திருவிடைமருதூர் – திருத்தாண்டகம் – சூலப் படையுடையார்
6.017 – திருவிடைமருதூர் – திருத்தாண்டகம் – ஆறு சடைக்கணிவர்
6.018 – திருப்பூவணம் – திருத்தாண்டகம் – வடிவேறு திரிசூலந்
6.019 – திருவாலவாய் – திருத்தாண்டகம் – முளைத்தானை எல்லார்க்கும்
6.020 – திருநள்ளாறு – திருத்தாண்டகம் – ஆதிக்கண் ணான்முகத்தி
6.021 – திருவாக்கூர் – திருத்தாண்டகம் – முடித்தா மரையணிந்த
6.022 – திருநாகைக்காரோணம் – திருத்தாண்டகம் – பாரார் பரவும்
6.023 – திருமறைக்காடு – திருத்தாண்டகம் – தூண்டு சுடரனைய
6.024 – திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம் – கைம்மான மதகளிற்றி
6.025 – திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம் – உயிரா வணமிருந்
6.026 – திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம் – பாதித்தன் திருவுருவிற்
6.027 – திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம் – பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலிற்
6.028 – திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம் – நீற்றினையும் நெற்றிமே
6.029 – திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம் – திருமணியைத் தித்திக்குந்
6.030 – திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம் – எம்பந்த வல்வினைநோய்
6.031 – திருவாரூர் – திருத்தாண்டகம் – இடர்கெடுமா றெண்ணுதியேல்