ஸ்ரீ கணேசா’ஷ்டகம்

ஸ்ரீ கணேசாய நம: // ஸர்வே ஊசு:|

யதோ(அ)னந்தச’க்தேரனந்தாச்’ச ஜீவா:
யதோ நிர்குணாதப்ரமேயா குணாஸ்தே |
யதோ பாதி ஸர்வம் த்ரிதாபேதபின்னம்
இ ஸதா தம் கணேசம் நமாமோ பஜாம: ||

யதச் சாவிராஸீத் ஜகத்ஸர்வமேதத்
ததாப்ஜாஸனோ விச் வகோ விச் வகோப்தா |
ததேந்த்ராதயோ தேவஸங்கா மனுஷ்யா:
ஸதா தம் கணேசம் நமாமோ பஜாம: ||

யதோ வஹ்னிபானூ பவோ பூர்ஜலம் ச
யத: ஸாகராச் சந்த்ரமா வ்யோம வாயு: |
யத: ஸ்தாவரா ஜங்கமா வ்ருக்ஷஸங்கா:
ஸதா தம் கணேச’ம் நமாமோ பஜாம: ||

யதோ தானவா: கின்னரா யக்ஷஸங்கா
யதச் சாரணா வாரணா: சீ’வாபதாச்’சர் |
யத: பக்ஷிகீடா யதோ வீருதச’ச
ஸதா தம் கணேசம் நமாமோ பஜாம: ||

யதோ புத்திரஜ்ஞானநாசோ ‘ முமுக்ஷோர்
யத: ஸம்பதோ பக்த ஸந்தோஷிகா: ஸ்யு: |
யதோ விக்னநாசோ’ யத: கார்யஸித்தி:
ஸதா தம் கணேச’ம் நமாமோ பஜாம: ||

யத: புத்ரஸம்பத் யதோ வாஞ்சிதார்த்தோ
யதோ(அ)பக்தவிக்னா: ததானேகரூபா: |
யத: சோ’கமோஹௌ யத: காம ஏவ
ஸதா தம் கணேச’ம் நமாமோ பஜாம: ||

யதோ(அ)னந்தச’க்தி: ஸ சே’ஷோ பபூவ
தராதாரணே(அ)னேகரூபே ச ச’க்த: |
யதோ(அ)னேகதா ஸ்வர்கலோகா ஹி நானா
ஸதா தம் கணேச’ம் நமாமோ பஜாம: ||

யதோ வேதவாசோ விகுண்டா மனோபி:
ஸதா நேதி நேதீதி யத்தா க்ருணந்தி |
பரப்ரம்ஹரூபம் சிதானந்தபூதம்
ஸதா தம் கணேச’ம் நமாமோ பஜாம:||

ஸ்ரீ கணேச உவாச ||

புனரூசே கணாதீச’: ஸ்தோத்ரமேதத் படேந்நர: |
த்ரிஸந்த்யம் த்ரிதினம் தஸ்ய ஸர்வம் கார்யம் பவிஷ்யதி ||

யோ ஜபேதஷ்டதிவஸம் ச்’லோகாஷ்டகமிதம் சு’பம் |
அஷ்டவாரம் சதுர்த்யாம் து ஸோ(அ)ஷ்டஸித்தீரவாப்னுயாத் ||

ய: படேன்மாஸமாத்ரம் து தச’வாரம் தினே தினே |
ஸ மோசயேத் பந்தகதம் ராஜவத்யம் ந ஸம்ச’ய: ||

வித்யாகாமோ லபேத் வித்யாம் புத்ரார்த்தீ புத்ரமாப்னுயாத் |
வாஞ்சிதான்லபதே ஸர்வானேகவிம்ச’திவாரத:||

இதி ஸ்ரீ கணேசா’ ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்