ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டகம்

(ஸ்காந்தம்)

நமோ(அ)ஸ்து ப்ருந்தாரக ப்ருந்த வந்த்ய
பாதாரவிந்தாய ஸுதாகராய |
ஷடானனாயா(அ)மித விக்ரமாய
கௌரீ ஹ்ருதானந்த ஸமுத்பவாய || – 1

நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ப்ரணதார்த்தி ஹந்த்ரே
கர்த்ரே ஸமஸ்தஸ்ய மனோரதானாம்
தாத்ரே ரதானாம் பதாரகஸ்ய
ஹந்த்ரே ப்ரசண்டாஸுர தாரகஸ்ய || – 2

அமூர்த்த மூர்த்தாய ஸஹஸ்ர மூர்த்தயே
குணாய குண்யாய பராத்பராய |
அபார பாராய பராத்பராய
நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் சி’கிவாஹனாய || – 3

நமோ(அ)ஸ்து தே ப்ரம்ஹ விதாம்வராய
திகம்பராயாம்பர ஸம்ஸ்த்திதாய |
ஹிரண்ய வர்ணாய ஹிரண்ய பாஹவே
நமோ ஹிரண்யாய ஹிரண்ய ரேதஸே || – 4

தபஸ்ஸ்வரூபாய தபோதனாய
தப: ஃபலானாம் ப்ரதிபாதகாய |
ஸ்தா குமாராய ஹிமாரமாரிணே
த்ருணீக்ருதைச்’வர்ய விராகிணே நம: || – 5

நமோ(அ)ஸ்து துப்யம் ச’ரஜன்மனே விபோ
ப்ரபாத ஸூர்யாருண தந்த பங்க்தயே |
பாலாய சாபால பராக்ரமாய
ஷாண்மாதுராபாலம்நாதுராய் || – 6

மீடுஷ்டமாயோத்தர மீடுஷே நமோ
நமோ கணானாம் பதயே கணாய |
நமோ(அ)ஸ்து தே ஜன்ம ஜராதிகாய
நமோ விசா’காய ஸுசக்தி பாணயே || – 7

ஸர்வஸ்ய நாதஸ்ய குமாரகாய
க்ரௌஞ்சாரயே தார்க மாரகாய |
ஸ்வாஹேய காங்கேய ச கார்த்திகேய
சை’லேய துப்யம் ஸததம் நமோ(அ)ஸ்து || – 8

இதி ஸ்ரீ அகஸ்தியர் அருளிய
ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்