ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய மங்களாஷ்டகம்

சி’வயோஸ்தனுஜாயாஸ்து ச்ரிதமந்தாரசா’கினே |
சி’கிவர்யதுரங்காய ஸுப்ரம்மண்யாய மங்களம் ||

பக்தாபீஷ்டப்ரதாயாஸ்து பவரோகவிநாசி’னே |
ராஜராஜாதி வந்த்யாய ரணதீராய மங்களம் ||

சூரபத்மாதி தைதேய தமிஸ்ரகுல பானவே |
தாரகாஸுரகாலாய பாலகாயாஸ்த மங்களம் ||

வல்லீவதனராஜீவ மதுபாய மஹாத்மனே |
உல்லஸன்மணி கோடீர பாஸுராயாஸ்து மங்களம் ||

கந்தர்ப்பகோடி லாவண்ய நிதயே காமதாயினே |
குலிசா’யுத ஹஸ்தாய குமாராயாஸ்து மங்களம் ||

முக்தாஹார லஸத்கண்ட ராஜயே முக்திதாயினே |
தேவஸேனா ஸமேதாய தைவதாயாஸ்து மங்களம் ||

கனகாம்பர ஸம்சோ’பி கடயே கலிஹாரிணே |
கமலாபதி வந்த்யாய கார்த்திகேயாய மங்களம் ||

ச’ரகானனஜாதாய சூராய சுபதாயினே |
சீ’த’தபானுஸமாஸ்யாய சரண்யாயாஸ்து மங்களம் ||

மங்களாஷ்டகமேதத் யே மஹாஸேனஸ்ய மானவா: |
படந்தி ப்ரத்யஹம் பக்த்யா ப்ராப்னுயுஸ்தே பராம் ச்’ரியம் ||

இதி ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய மங்களாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்