ஸ்ரீ ஷடானனாஷ்டகம்

ஆதிசங்கரர் அருளிய – ஸ்ரீ ஷடானனாஷ்டகம்

நாரதாதி தேவயோகி ப்ருந்தஹ்ருன் நிகேதனம்
பர்ஹிவர்ய வாஹமிந்து சே ‘கரேஷ்ட நந்தனம் |
பக்தலோக ரோக துக்க பாபஸங்க பஞ்ஜனம்
பாவயாமி ஸிந்துதீர வாஸினம் ஷடானனம் || – 1

தாரகாரி மிந்த்ர முக்யதேவ ப்ருந்த வந்திதம்
சந்த்ர சந்தனாதி சீதளாங்கமாத்ம பாவிதம் |
யக்ஷஸித்த கின்னராதி முக்யதிவ்ய பூஜிதம்
பாவயாமி ஸிந்துதீர வாஸினம் ஷடானனம் || – 2

சம்பகாப்ஜ மாலதீ குஸுமாதி மால்ய பூஷிதம்
திவ்யஷட் கிரீடஹார குண்டலாத்யலங்க்ருதம் |
குங்குமாதி யுக்த திவ்ய கந்தபங்க லேபிதம்
பாவயாமி ஸிந்துதீர வாஸினம் |ஷடானனம்|| – 3

ஆச்’ரிதா கிலேஷ்ட லோக ரக்ஷணாமராங்க்ரிபம்
ச’க்திபாணி மச்யுதேந்த்ர பத்மஸம்பவாதிபம் |
சி’ஷ்டலோக சிந்திதார்த்த ஸித்திதான லோலுபம்
பாவயாமி ஸிந்துதீர வாஸினம் |ஷடானனம் || – 4

வீரபாஹு பூர்வகோடி வீரஸங்க ஸௌக்யதம்
சூ’ரபத்ம முக்ய லக்ஷகோடி சூரமுக்திதம் |
இந்த்ர பூர்வ தேவஸங்க ஸித்த நித்ய ஸௌக்யதம்
பாவயாமி ஸிந்துதீர வாஸினம் ஷடானனம் || – 5

ஜம்ப வைரி காமினீ மனோரதாபி பூரகம்
கும்பச’ம்பவாய ஸர்வதர்ம ஸார தாயகம் |
தம் பவாப்தி போதமாம்பி கேய மாசு’ சித்திதம்
பாவயாமி ஸிந்துதீர வாஸினம் ஷடானனம் || – 6

பூர்ணசந்த்ர பிம்பகோடி துல்ய வக்த்ர பங்கஜம்
வர்ணநீய ஸச்சரித்ர மிஷ்டஸித்தி தாயகம் |
ஸ்வர்ணவர்ண காத்ரமுக்ர ஸித்தலோக சி’க்ஷகம்
பாவயாமி ஸிந்துதீர வாஸினம் ஷடானனம் || – 7

பூர்வஜன்ம ஸஞ்சிதாக ஸங்க பங்க தத்பரம்
ஸர்வதர்ம தானகர்ம பூர்வபுண்ய ஸித்திதம் |
ஸர்வச’த்ரு ஸங்க பங்க தக்ஷமிந்த்ர ஜாபதிம்
பாவயாமி ஸிந்துதீர வாஸினம் ஷடானனம் || – 8

இதி ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்ரீ ஷடானனாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்