ஸ்ரீ மஹாசா’ஸ்து: ஸ்துத்யஷ்டகம்

ஸ்ரீ மஹாசா’ஸ்து: ஸ்துத்யஷ்டகம்

சி’திஹயமதிருஹ்ய ஸஞ்சரந்தம்
ஸ்ரீதஜன சிந்திதபூணே ப்ரவ்ருத்தம் |
ஹிதகரமனிச’ம் ஸதாம் மஹாந்தம்
ஸததமஹம் ப்ருஹதீச்’வரம் ப்ரபத்யே || – 1

ஹரிஹரதனுஸம்பவம் ஸுபூர்ணம்
ஸுரமுனிஸித்தஜனைச்’ச வந்த்யமானம் |
வரஸிதமதவாரணேந்த்ரயானம்
ஸததமஹம் ப்ருஹதீச்’வரம் ப்ரபத்யே || – 2

வனபுவி ம்ருகயாம் ஸதா சரந்தம்
தனுஜாகுலாந்தகரோத்யதோருகுந்தம் |
கனகமணி விசித்ர பூஷணம் தம்
ஸததமஹம் ப்ருஹதீச்’வரம் ப்ரபத்யே || – 3

ச’ரதமலஸுதாம்சு’ பிம்பவக்தரம்
தரணிஸுதாகர வீதிஹோத்ர நேத்ரம் |
ஸுரதருஸுமபூஷிதோருகாத்ரம்
ஸததமஹம் ப்ருஹதீச்’வரம் ப்ரபத்யே || – 4

வனபுவி ஸனகாதி ஸேவ்யமானம்
மனுஜவரைரனிச’ம் ப்ரபூஜ்யமானம் |
ஜனனம்ருதி விஹீனதாம் ததானம்
ஸததமஹம் ப்ருஹதீச்’வரம் ப்ரபத்யே || – 5

ப்ரணவதரு விஹங்கமாதிதேவம்
குணமயஸம் ஸ்ருதி கானனோருதாவம் |
கணபதி குஹ ஸன்னுத ப்ரபாவம்
ஸததமஹம் ப்ருஹதீச்’வரம் ப்ரபத்யே || – 6

ஸுரபரிப்ருட ஸேவிதாங்க்ரி யுக்மம்
குருமகிலாத்மத்ருசா’ம் விசு’த்ததத்வம்
கிரிகுஹரதலேஸுஸுன்னிவிஷ்டம்
ஸததமஹம் ப்ருஹதீச்’வரம் ப்ரபத்யே || – 7

அஜமமரணாதிபம் வரிஷ்டம்
கஜரிபு ப்ருஷ்டகதோரு ரத்னபீடம் |
விஜிதமதனஸுந்தரம் கரிஷ்டம்
ஸததமஹம் ப்ருஹதீச்’வரம் ப்ரபத்யே || – 8

இதி நுதிமதுலாம் மஹேச’ஸூனோ:
ஹ்ருதி நிதராமனுசிந்தயன் ஸ்வரூபம்
ஸூ து பசுஸுதஸம்பதாம் நிவாஸம்
பரிபடதே ப்ருஹதீச்’வர ப்ரஸாதாத் || – 9

ஏவம் ஸ்துத்வா(அ)னயா ஸ்துத்யா
ப்ருஹதீச்’வர நாமகம் |
கவசம் ப்ரஜபேத் பச்’சாத்
பக்தியுக்தேன சேதஸா || – 10

இதி ஸ்ரீ மஹாசா’ஸ்து: ஸ்துத்யஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்