ஸ்ரீ மஹாசா’ஸ்தாஷ்டகம்

ஸ்ரீ மஹாசா’ஸ்தாஷ்டகம்

கஜேந்த்ரசா’ர்தூல ம்ருகேந்த்ர வாஹனம்
முநீந்த்ரஸம்ஸேவித பாத பங்கஜம் |
தேவீத்வயேநாவ்ருத பார்ச்’வயுக்மம்
சா’ஸ்தாரமாத்யம் ஸததம் நமாமி
|| – 01

ஹரிஹர பவமேகம் ஸச்சிதாநந்தரூபம்
பவபயஹர பாதம் பாவநாகம்யமூர்த்திம் |
ஸகலபுவஹேதும் ஸத்யதர்மாநுகூலம்
ச்’ரிதஜநகுலபாலம் தர்மசா’ஸ்தாரமீடே || – 02

ஹரிஹரஸுதமீசம் வீரவர்யம் ஸுரேச’ம்
கலியுக பவபீதித்வம்ஸ லீலாவதாரம் |
ஜய விஜய லக்ஷ்மீ ஸுஸம்ஸ்ருதாஜாநுபாஹும்
மலயகிரி நிவாஸம் தர்மசா’ஸ்தாரமீடே || – 03

பரசி’வமயமீட்யம் பூதநாதம் முனீந்த்ரம்
கரத்ருதவிகசாப்ஜம் ப்ரஹ்மபஞ்சஸ்வரூபம் |
மணிமயஸுகிரிடம் மல்லிகாபுஷ்பஹாரம்
வரவிதரணசீ’லம் தர்மசா’ஸ்தாரமீடே || – 04

ஹரிஹரமயமாய பிம்பமாதித்யகோடி
த்விஷமமலமுகேந்தும் ஸத்யஸந்தம் வரேண்யம் |
உபநிஷதவிபாவ்யம் ஓம் இதித்யாநகம்யம்
முநிஜநஹ்ருதிசிந்த்யம் தர்மசா’ஸ்தாரமீடே || – 05

கநகமய துகூலம் சந்தநார்த்ராவஸிக்தம்
ஸரஸம்ருதுலஹாஸம் ப்ராஹ்மாணாநந்தகாரம் |
மதுரஸமயபாணிம் மாரஜீவாதுலீலம்
ஸகலதுரிதநாச’ம் தர்மசா’ஸ்தாரமீடே || – 06

முநிஜநகணஸேவ்யம் முக்திஸாம்ராஜ்யமூலம்
விதிதஸகலதத்வஜ்ஞாநமந்த்ரோபதேச’ம் |
இஹபரஃபலஹேதும் தாரகம் ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞம்
ஷடரிமலவிநாச’ம் தர்மசா’ஸ்தாரமீடே || – 07

மதுரஸஃபலமுக்யை: பாயஸைர்பக்ஷ்யஜாலை:
ததிக்ருத பரிபூர்ணைரந்நதாநைஸ்ஸதுஷ்டம் |
நிஜபதநமிதாநாம் நித்யவாத்ஸல்யபாவம்
ஹ்ருதயகமலமத்யே தர்மசா’ஸ்தாரமீடே – || – 08

பவகுணஜநிதாநாம் போகமோக்ஷாய நித்யம்
ஹரிஹரபவதேவஸ்யாஷ்டகம் ஸந்நிதௌ ய: |
படதி ஸகலபோகாந் முக்தி ஸாம்ராஜ்யபாக்யே
புவிதிவி ச தஸ்மை நித்யதுஷ்டோ ததாதி || – 09

இதி ஸ்ரீ மஹாசா’ஸ்தாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்