ஸ்ரீ பவநாஷ்டகம்

ஸ்ரீ பவநாஷ்டகம்

அங்கநாமங்கநாமந்தரே விக்ரஹம்
குண்டலோத்பாஸிதம் திவ்யகர்ணத்வயம் |
பிப்ரதம் ஸுஸ்திதம் யோகபீடோத்தமே
ஸந்ததம் பாவயே ஸ்ரீபதீசா’த்மஜம் ||
– 01

மோஹநீயாநநம் ச்’ருங்கபர்வஸ்திதம்
கானனேஷுப்ரியாவாஸமத்யத்புதம் |
தீனஸம்ரக்ஷகம் வாஸவேநார்ச்சிதம்
ஸந்ததம் பாவயே ஸ்ரீபதீசா’த்மஜம் || – 02

கோமலம் குந்தலம் ஸ்நிக்த்தமத்யத்புதம்
பிப்ரதம் மோஹனம் நீலவர்ணாஞ்ஜிதம் |
காமதம் நிர்மலம் பூதவ்ருந்தாவ்ருதம்
ஸந்ததம் பாவயே ஸ்ரீபதீசா’த்மஜம் || – 03

அம்பரம் திவ்யநீலத்யுதிம் சோ’பநம்
அம்புவர்ணோபமம் காத்ரசோபாமயம் |
பிம்பமத்யத்புதாகாரஜம் பிப்ரதம்
ஸந்ததம் பாவயே ஸ்ரீபதீசா’த்மஜம் || – 04

வாஹனம் துங்கமச்வோத்தமம் ஸுந்தரம்
ஸைந்தவம் ஸம் ச்’ரிதம் விச்’வவச்’யாக்ருதிம் |
பாந்தவம் பந்துஹீநாச்’ரிதம் மோஹனம்
ஸந்ததம் பாவயே ஸ்ரீபதீசா’த்மஜம் || – 05

பாஸிதம் வக்ஷஸா ஹாரமுக்தாஞ்சிதம்
தேவதேவார்ச்சித கேரலவிக்ரஹம் |
பூஸுரைர்வந்திதம் திவ்யபீடஸ்திதம்
ஸந்ததம் பாவயே ஸ்ரீபதீசா’த்மஜம் || – 06

பாவநம் பங்கஜம் திவ்ய பாதத்வயம்
ஸேவககல்மஷஸஞ்சயநாச’னம் |
காம்யதம் மோக்ஷதம் தாரகம் ஸாதரம்
ஸந்ததம் பாவயே ஸ்ரீபதீசாத்மஜம் || – 07

விக்ரஹம் மங்கள(ல)ம் ஸர்வகாமார்த்ததம்
அக்ரிமைர்வந்திதம் தீநரக்ஷாத்மகம் |
பூஷணைர்மண்டிதம் மாலயா ராஜிதம்
ஸந்ததம் பாவயே ஸ்ரீபதீசா’த்மஜம் || – 08

இதி ஸ்ரீ பவநாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்