ஸ்ரீ ஆச்’ரயாஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஆச்’ரயாஷ்டகம்

கிரிசரம் கருணாம்ருதஸாகரம் பரிசரம் பரமம் ம்ருகயாபரம் |
ஸுருசிரம் ஸுசராசரகோசரம் ஹரிஹராத்மஜமீச்’வரமாச்’ரயே || 1

ப்ரணதஸஞ்சயசிந்திதகல்பகம் ப்ரணதமாதிகுரும் ஸுரசில்பகம் I
ப்ரணவரஞ்ஜிதமஞ்ஜுலதல்பகம் ஹரிஹராத்மஜமீச்’வரமாச்’ரயே || 2

அரிஸரோருஹச’ங்ககதாதரம் பரிகமுத்கரபாணதநுர்தரம்
க்ஷுரிகதோமரச’க்திலஸத்கரம் ஹரிஹராத்மஜமீச்’ வரமாச்’ரயே || 3

விமலமாநஸ்ஸார்ஸபாஸ்கரம் விபுலவேத்ரதரம் ப்ரயச’ஸ்கரம் |
விமதகண்டநசண்டதநுஷ்கரம் ஹரிஹராத்மஜமீச்’வரமாச்’ரயே || 4

ஸகலலோகநமஸ்க்ருதபாதுகம் ஸக்ருதுபாஸக ஸஜ்ஜநமோதகம்|
ஸுக்ருதபக்தஜநாவநதீக்ஷகம் ஹரிஹராத்மஜமீச் வரமாச்’ரயே || 5

ச’ரணகீர்த்தனபக்தபராயணம் சரணவாரிஜஆத்மரஸாயனம் |
வரகராத்த விபூதி விபூஷணம் ஹரிஹராத்மஜமீச்’வரமாச்’ரயே || 6

ம்ருகமதாங்கிதஸத்திலகோஜ்வலம் ம்ருககணாகலிதம் ம்ருகயாகுலம் |
ம்ருகவராஸனமத்புததர்ச’நம் ஹரிஹராத்மஜமீச்’வரமாச்’ரயே || 7

குருவரம் கருணாம்ருதலோசனம் நிருபமம் நிகிலாமயமோசனம் |
புருஸுக ப்ரதமாத்மநிதர்ச’னம் ஹரிஹராத்மஜமீச்’வரமாச்’ரயே || 8

இதி ஸ்ரீ ஆச்’ரயாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்