ஸ்ரீ சா’ஸ்தாஷ்டகம்

ஸ்ரீ சா’ஸ்தாஷ்டகம்

பந்தூகபந்துரருசிம் கலதௌதபாஸம்
பஞ்சாநநம் துரிதவஞ்சநதீரமீசம் |
பார்ச்’வத்வயாகலிதச’க்திகடாக்ஷசாரும்
நீலோத்பலார்சிததனும் ப்ரணதோஸ்மி தேவம் ||

கல்யாணவேஷருசிரம் கரணாநிதானம்
கந்தர்ப்பகோடிஸத்ருச’ம் கமநீயபாஸம் |
காந்தாத்வயாகலிதபார்ச்’வமகாரிமாத்யம்
சா’ஸ்தாரமேவஸததம் ப்ரணதோஸ்மி நித்யம் ||

யோ வா ஸ்மரேதருணகுங்குமபங்கசோ’ண
குஞ்ஜாபிநத்தகச பாரலஸத்கிரீடம் |
சா’ஸ்தாரமேவஸததம் ஸ து ஸர்வலோகான்
விஸ்மாபயேந்நிஜவிலோகநதோ நிதாந்தம் ||

பஞ்ஜேஷுகைடபவிரோதிதனூ பவந்தம்
ஆரூடதந்தி பரமார்த்யதமந்தஹாஸம் |
ஹஸ்தாம்புஜைரவிரதம் நிஜபக்தஹம்ஸை:
வ்ருத்திம் பராம் ஹி தததம் புவநைகவந்த்யம் ||

குஞ்ஜாமணீஸ்ருகுபலக்ஷிதகேச’ஹஸ்தம்
கஸ்தூரிகாதிலக மோஹி த ஸர்வலோகம் |
பஞ்சானனாம்புஜலஸத்கனகர்ணபாச’ம்
சா’ஸ்தாரமம்புருஹ லோசனமீச’மீடே ||

பஞ்சானனம் தச’புஜம் த்ருதஹேதிதண்டா
தாராவதாதபி ச ரூஷ்ணில மாலிகாபி: |
இச்சானுரூபஃபலதோஸ்ம்யஹமேவபக்தே:
வித்தம்ப்ரதீதவிபவம் பகவந்தமீடே ||

ஸ்மேரானனாத்பகவத: ஸ்மரசா’ஸநாச்ச
மாயாக்ருஹீதமஹிலாவபுஷோ ஹரேச்’ச |
யோஸங்கமே ஸமுதபூத்ஜகதீஹதா த்ருக்
தேவங்கதோஸ்மி கருணாலயமாச்’ரயேஹம்
||

யஸ்யைவ பக்தஜனமத்ரக்ருணந்திலோகே
கிம்வா மயோதிமதவா ஸூரவர்தகிர்வா |
வேதா: கிமேஷ நநு ச’ம்பர ஏஷ ஹா கிம்
இத்யேவதம் சரணமாசு தரம் வ்ரஜாமி ||

ய ஏதத்படதே ஸ்தோத்ரம் பூஜாந்தே சா’ஸ்துரக்ரத: I
ஸ ஏவ விச்’வவித்யானாம் கௌதுகானாமதீச்’சர: ||

இதி ஸ்ரீ சா’ஸ்தாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்