இரண்டாம் திருமுறை

2.001- திருப்பூந்தராய் – செந்நெ லங்கழ
2.002 – திருவலஞ்சுழி – விண்டெ லாமல ரவ்விரை
2.003 – திருத்தெளிச்சேரி – பூவ லர்ந்தன கொண்டுமுப்
2.004 – திருவான்மியூர் – கரையு லாங்கட லிற்பொலி
2.005 – திருஅனேகதங்காபதம் – நீடல் மேவுநிமிர் புன்சடை
2.006 – திருவையாறு – கோடல் கோங்கங்
2.007 – திருவாஞ்சியம் – வன்னி கொன்றை
2.008 – திருச்சிக்கல் – வானுலா வுமதி வந்துல
2.009 – திருமழபாடி – களையும் வல்வினை
2.010 – திருமங்கலக்குடி – சீரி னார்மணி யும்மகில்
2.011 – சீகாழி – நல்லானை நான்மறை
2.012 – திருவேகம்பம் – மறையானை மாசிலாப்
2.013 – திருக்கோழம்பம் – நீற்றானை நீள்சடை
2.014 – திருவெண்ணியூர் – சடையானைச்
2.015 – திருக்காறாயில் – நீரானே நீள்சடை
2.016 – திருமணஞ்சேரி – அயிலாரும் அம்பு
2.017 – திருவேணுபுரம் – நிலவும் புனலும்
2.018 – திருமருகல் – சடையாய் எனுமால்
2.019 – திருநெல்லிக்கா- அறத்தா லுயிர்கா
2.020 – திருஅழுந்தூர் – தொழுமா றுவல்லார்
2.021 – திருக்கழிப்பாலை – புனலா டியபுன்
2.022 – திருக்குடவாயில் – திகழுந் திருமா லொடுநான்
2.023 – திருவானைக்கா – மழையார் மிடறா
2.024 – திருநாகேச்சரம் – பொன்நேர் தருமே
2.025 – திருப்புகலி – உகலி யாழ்கட லோங்கு
2.026 – திருநெல்வாயில் – புடையி னார்புள்ளி
2.027 – திருஇந்திரநீலப்பருப்பதம் – குலவு பாரிடம் போற்ற
2.028 – திருக்கருவூரானிலை – தொண்டெ லாமலர் தூவி
2.029 – திருப்புகலி – முன்னிய கலைப்பொருளும்
2.030 – திருப்புறம்பயம் – மறம்பய மலைந்தவர் மதிற்பரி
2.031 – திருக்கருப்பறியலூர் – சுற்றமொடு பற்றவை
2.032 – திருவையாறு – திருத்திகழ் மலைச்சிறுமி
2.033 – திருநள்ளாறு – ஏடுமலி கொன்றையர
2.034 – திருப்பழுவூர் – முத்தன்மிகு மூவிலைநல்
2.035 – திருத்தென்குரங்காடுதுறை – பரவக் கெடும்வல்
2.036 – திருஇரும்பூளை – சீரார் கழலே தொழுவீ
2.037 – திருமறைக்காடு – சதுரம் மறைதான்
2.038 – திருச்சாய்க்காடு – நித்தலுந் நியமஞ் செய்து
2.039 – திருக்ஷேத்திரக்கோவை – ஆரூர்தில்லை யம்பலம்
2.040 – திருப்பிரமபுரம் – எம்பிரான் எனக்கமுத மாவானுந்
2.041 – திருச்சாய்க்காடு – மண்புகார் வான்புகுவர்
2.042 – திருஆக்கூர் – அக்கிருந்த ஆரமும்
2.043 – திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் – கள்ளார்ந்த பூங்கொன்றை
2.044 – திருஆமாத்தூர் – துன்னம்பெய் கோவணமுந்
2.045 – திருக்கைச்சினம் – தையலோர் கூறுடையான்
2.046 – திருநாலூர்மயானம் – பாலூரும் மலைப்பாம்பும்
2.047 – திருமயிலாப்பூர் – மட்டிட்ட புன்னை
2.048 – திருவெண்காடு – கண்காட்டு நுதலானும்
2.049 – சீகாழி – பண்ணின் நேர்மொழி
2.050 – திருஆமாத்தூர் – குன்ற வார்சிலை
2.051 – திருக்களர் – நீரு ளார்கயல் வாவி
2.052 – திருக்கோட்டாறு – கருந்த டங்கணின்
2.053 – திருப்புறவார்பனங்காட்டூர் – விண்ண மர்ந்தன
2.054 – திருப்புகலி – உருவார்ந்த மெல்லியலோர்
2.055 – திருத்தலைச்சங்காடு – நலச்சங்க வெண்குழையுந்
2.056 – திருவிடைமருதூர் – பொங்குநூல் மார்பினீர்
2.057 – திருநல்லூர் – பெண்ணமருந் திருமேனி
2.058 – திருக்குடவாயில் – கலைவாழும் அங்கையீர்
2.059 – சீகாழி- நலங்கொள் முத்தும்
2.060 – திருப்பாசூர் – சிந்தை யிடையார்
2.061 – திருவெண்காடு – உண்டாய் நஞ்சை
2.062 – திருமீயச்சூர் – காயச் செவ்விக் காமற்
2.063 – திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர் – மின்னுஞ் சடைமேல்
2.064 – திருமுதுகுன்றம் – தேவா சிறியோம்
2.065 – திருப்பிரமபுரம் – கறையணி வேலிலர்
2.066 – திருஆலவாய் – மந்திரமாவது நீறு
2.067 – திருப்பெரும்புலியூர் – மண்ணுமோர் பாகம் உடையா
2.068 – திருக்கடம்பூர் – வானமர் திங்களும் நீரும்
2.069 – திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி – பெண்ணமர் மேனியி னாரும்
2.070 – திருப்பிரமபுரம் – பிரமனூர் வேணுபுரம் புகலி
2.071 – திருக்குறும்பலா – திருந்த மதிசூடித்
2.072 – திருநணா (பவானி) – பந்தார் விரல்மடவாள்
2.073 – திருப்பிரமபுரம் – விளங்கியசீர்ப் பிரமனூர்
2.074 – திருப்பிரமபுரம் – பூமகனூர் புத்தேளுக்
2.075 – சீர்காழி – விண்ணி யங்குமதிக்
2.076 – திருஅகத்தியான்பள்ளி – வாடிய வெண்டலை
2.077 – திருஅறையணிநல்லூர் – பீடினாற்பெரி யோர்களும்
2.078 – திருவிளநகர் – ஒளிரிளம்பிறை சென்னிமேல்
2.079 – திருவாரூர் – பவனமாய்ச் சோடையாய்
2.080 – திருக்கடவூர்மயானம் – வரிய மறையார் பிறையார்
2.081 – வேணுபுரம் – பூதத்தின் படையினீர்
2.082 – திருத்தேவூர் – பண்ணி லாவிய மொழி
2.083 – திருக்கொச்சைவயம் – நீலநன் மாமிடற்றன்
2.084 – திருநனிபள்ளி – காரைகள் கூகைமுல்லை
2.085 – கோளறு திருப்பதிகம் – வேயுறு தோளிபங்கன்
2.086 – திருநாரையூர் – உரையினில் வந்தபாவம்
2.087 – திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம் – நேரிய னாகுமல்ல னொரு
2.088 – தென்-திருமுல்லைவாயில் – துளிமண்டி யுண்டு
2.089 – திருக்கொச்சைவயம் – அறையும் பூம்புன லோடும்
2.090 – திருநெல்வாயில் திருஅரத்துறை – எந்தை ஈசனெம் பெருமான்
2.091 – திருமறைக்காடு – பொங்கு வெண்மணற் கானற்
2.092 – திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம் – பட்டம் பால்நிற மதியம்
2.093 – திருத்தெங்கூர் – புரைசெய் வல்வினை தீர்க்கும்
2.094 – திருவாழ்கொளிபுத்தூர் – சாகை ஆயிர முடையார்
2.095 – திருஅரசிலி – பாடல் வண்டறை கொன்றை
2.096 – சீகாழி (சீர்காழி) – பொங்கு வெண்புரி வளரும்
2.097 – சீர்காழி – நம்பொருள்நம் மக்களென்று
2.098 – திருத்துருத்தி – வரைத்தலைப் பசும்பொனோ
2.099 – திருக்கோடிகா – இன்றுநன்று நாளை
2.100 – திருக்கோவலூர் வீரட்டம் – படைகொள் கூற்றம்
2.101 – திருவாரூர் – பருக்கையானை மத்தகத்
2.102 – திருச்சிரபுரம் – அன்ன மென்னடை
2.103 – திருஅம்பர்த்திருமாகாளம் – புல்கு பொன்னிறம் புரிசடை
2.104 – திருக்கடிக்குளம் – பொடிகொள் மேனி
2.105 – திருக்கீழ்வேளூர் – மின்னு லாவிய
2.106 – திருவலஞ்சுழி – என்ன புண்ணியஞ்
2.107 – திருக்கேதீச்சரம் – விருது குன்றமா மேருவில்
2.108 – திருவிற்குடிவீரட்டானம் – வடிகொள் மேனியர்
2.109 – திருக்கோட்டூர் – நீல மார்தரு கண்டனே
2.110 – திருமாந்துறை – செம்பொ னார்தரு
2.111 – திருவாய்மூர் – தளிரிள வளரென
2.112 – திருஆடானை – மாதோர் கூறுகந் தேற
2.113 – சீர்காழி – பொடியிலங்குந் திருமேனி
2.114 – திருக்கேதாரம் – தொண்டரஞ்சு களிறு
2.115 – திருப்புகலூர் – வெங்கள்விம்மு குழலிளைய
2.116 – திருநாகைக்காரோணம் – கூனல்திங்கட் குறுங்கண்ணி
2.117 – திருஇரும்பைமாகாளம் – மண்டுகங்கை சடையிற்
2.118 – திருத்திலதைப்பதி -பொடிகள்பூசிப்
2.119 – திருநாகேச்சரம் – தழைகொள்சந் தும்மகி
2.120 – திருமூக்கீச்சரம் – சாந்தம்வெண்ணீ றெனப்பூசி
2.121 – திருப்பாதிரிப்புலியூர் – முன்னம்நின்ற முடக்கால்
2.122 – திருப்புகலி – விடையதேறி வெறி

உங்கள் பாடல்களை இந்த இணைய தளத்தில் சேர்க்க, மற்றும் நீங்கள் இப்பாடலில் ஏதேனும் சொற் பிழையை கண்டால் உடனடியாக இந்த எண்ணிற்கு தெரிவிக்கவும், Whatsapp 9524444664,
தங்கள் உதவிக்கு நன்றி,
To update your songs in this website please contact us and
If you see any mistake in this content, Please let us know, Our Whatsapp 9524444664.