நான்காம் திருமுறை

4.001 - திருவதிகைவீரட்டானம் - கூற்றாயினவாறு
4.002 – திருக்கெடிலவடவீரட்டானம் – சுண்ணவெண் சந்தனச்
4.003 – திருவையாறு – மாதர்ப் பிறைக்கண்ணி
4.004 – திருவாரூர் – பாடிளம் பூதத்தி
4.005 – திருவாரூர்ப்பழமொழி – மெய்யெலாம் வெண்ணீறு
4.006 – திருக்கழிப்பாலை – வனபவள வாய்திறந்து
4.007 – திருஏகம்பம் – கரவாடும் வன்னெஞ்சர்க்
4.008 – சிவனெனுமோசை – சிவனெனு மோசையல்ல
4.009 – திருஅங்கமாலை – தலையே நீவணங்காய்
4.010 – திருக்கெடிலவாணர் – முளைக்கதிர் இளம்பிறை
4.011 – நமச்சிவாயப்பதிகம் – சொற்றுணை வேதியன்
4.012 – திருப்பழனம் – சொன்மாலை பயில்கின்ற
4.013 – திருவையாறு – விடகிலேன் அடிநாயேன்
4.014 – தசபுராணம் – பருவரை யொன்றுசுற்றி
4.015 – பாவநாசத்திருப்பதிகம் – பற்றற் றார்சேற்
4.016 – திருப்புகலூர் – செய்யர் வெண்ணூலர்
4.017 – திருவாரூர் – அரநெறி – எத்தீ புகினும்
4.018 – விடந்தீர்த்ததிருப்பதிகம் – ஒன்றுகொலாம் அவர்
4.019 – திருவாரூர் – சூலப் படையானைச்
4.020 – திருவாரூர்- காண்டலேகருத் தாய்நினைந்திருந்
4.021 – திருவாரூர் திருவாதிரைத் – முத்து விதான
4.022 – கோயில் – திருநேரிசை – செஞ்சடைக் கற்றை
4.023 – கோயில் – திருநேரிசை – பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன்
4.024 – திருவதிகைவீரட்டானம் – திருநேரிசை – இரும்புகொப் பளித்த
4.025 – திருவதிகைவீரட்டானம் – திருநேரிசை – வெண்ணிலா மதியந்
4.026 – திருவதிகைவீரட்டானம் – திருநேரிசை – நம்பனே எங்கள்
4.027 – திருவதிகைவீரட்டானம் – திருநேரிசை – மடக்கினார் புலியின்
4.028 – திருவதிகைவீரட்டானம் – திருநேரிசை – முன்பெலாம் இளைய
4.029 – திருச்செம்பொன்பள்ளி – திருநேரிசை – ஊனினுள் ளுயிரை
4.030 – திருக்கழிப்பாலை – திரு நேரிசை – நங்கையைப் பாகம்
4.031 – திருக்கடவூர் வீரட்டம் – திருநேரிசை – பொள்ளத்த காய
4.032 – திருப்பயற்றூர் – திரு நேரிசை – உரித்திட்டார் ஆனை
4.033 – திருமறைக்காடு – திரு நேரிசை – இந்திர னோடு
4.034 – திருமறைக்காடு – திரு நேரிசை தேவாரத் திருப்பதிகம் – தேரையு மேல்க
4.035 – திருவிடைமருது – திருநேரிசை – காடுடைச் சுடலை
4.036 – திருப்பழனம் – திருநேரிசை – ஆடினா ரொருவர்
4.037 – திருநெய்த்தானம் – திருநேரிசை – காலனை வீழச்
4.038 – திருவையாறு – கங்கையைச் சடையுள்
4.039 – திருவையாறு – குண்டனாய்ச் சமண
4.040 – திருவையாறு – தானலா துலக
4.041 – திருச்சோற்றுத்துறை – பொய்விரா மேனி
4.042 – திருத்துருத்தி – பொருத்திய குரம்பை
4.043 – திருக்கச்சிமேற்றளி – மறையது பாடிப்
4.044 – திருஏகம்பம் – நம்பனை நகர
4.045 – திருவொற்றியூர் – வெள்ளத்தைச் சடையில்
4.046 – திருவொற்றியூர் – ஓம்பினேன் கூட்டை
4.047 – திருக்கயிலாயம் – கனகமா வயிர
4.048 – திருஆப்பாடி – கடலகம் ஏழி
4.049 – திருக்குறுக்கை – ஆதியிற் பிரம
4.050 – திருக்குறுக்கை – நெடியமால் பிரம
4.051 – திருக்கோடிகா – நெற்றிமேற் கண்ணி
4.052 – திருவாரூர் – படுகுழிப் பவ்வத்
4.053 – திருவாரூர் – குழல்வலங் கொண்ட
4.054 – திருப்புகலூர் – பகைத்திட்டார் புரங்கள்
4.055 – திருவலம்புரம் – தேவாரத் திருப்பதிகம்
4.056 – திருஆவடுதுறை – மாயிரு ஞால
4.057 – திருஆவடுதுறை – மஞ்சனே மணியு
4.058 – திருப்பருப்பதம் – கன்றினார் புரங்கள்
4.059 – திருஅவளிவணல்லூர் – தோற்றினான் எயிறு
4.060 – திருப்பெருவேளூர் – மறையணி நாவி
4.061 – திருஇராமேச்சுரம் – பாசமுங் கழிக்க
4.062 – திருவாலவாய் – வேதியா வேத
4.063 – திருவண்ணாமலை – ஓதிமா மலர்கள்
4.064 – திருவீழிமிழலை – பூதத்தின் படையர்
4.065 – திருச்சாய்க்காடு – தோடுலா மலர்கள்
4.066 – திருநாகேச்சரம் – கச்சைசேர் அரவர்
4.067 – திருக்கொண்டீச்சரம் – வரைகிலேன் புலன்க
4.068 – திருவாலங்காடு – வெள்ளநீர்ச் சடையர்
4.069 – திருக்கோவலூர்வீரட்டம் – செத்தையேன் சிதம்ப
4.070 – திருநனிபள்ளி – முற்றுணை யாயி
4.071 – திருநாகைக்காரோணம் – மனைவிதாய் தந்தை
4.072 – திருவின்னம்பர் – விண்ணவர் மகுட
4.073 – திருச்சேறை – பெருந்திரு இமவான்
4.074 – நெஞ்சம் ஈசனை நினைந்த – முத்தினை மணியைப்
4.075 – தனித் – திருநேரிசை – தொண்டனேன் பட்ட
4.076 – தனித் – திருநேரிசை – மருளவா மனத்த
4.077 – தனித் – திருநேரிசை – கடும்பகல் நட்ட
4.078 – குறைந்த – திருநேரிசை – வென்றிலேன் புலன்க ளைந்தும்
4.079 – குறைந்த – திருநேரிசை – தம்மானங் காப்ப தாகித்
4.080 – கோயில் – திருவிருத்தம் – பாளையு டைக்கமு கோங்கிப்பன்
4.081 – கோயில் – திருவிருத்தம் – கருநட்ட கண்டனை அண்டத்
4.082 – திருக்கழுமலம் – திருவிருத்தம் – பார்கொண்டு மூடிக் கடல்கொண்ட
4.083 – திருக்கழுமலம் – திருவிருத்தம் – படையார் மழுவொன்று
4.084 – ஆருயிர்த் – திருவிருத்தம் – எட்டாந் திசைக்கும் இருதிசைக்
4.085 – திருச்சோற்றுத்துறை – திருவிருத்தம் – காலை யெழுந்து கடிமலர்
4.086 – திருவொற்றியூர் – திருவிருத்தம் – செற்றுக் களிற்றுரி கொள்கின்ற
4.087 – திருப்பழனம் – திருவிருத்தம் – மேவித்து நின்று விளைந்தன
4.088 – திருப்பூந்துருத்தி – திருவிருத்தம் – மாலினை மாலுற நின்றான்
4.089 – திருநெய்த்தானம் – திருவிருத்தம் – பாரிடஞ் சாடிய பல்லுயிர்
4.090 – திருவேதிகுடி – திருவிருத்தம் – கையது காலெரி நாகங்
4.091 – திருவையாறு – திருவிருத்தம் – குறுவித்த வாகுற்ற நோய்வினை
4.092 – திருவையாறு – திருவிருத்தம் – சிந்திப் பரியன சிந்திப்
4.093 – திருக்கண்டியூர் – திருவிருத்தம் – வானவர் தானவர் வைகல்
4.094 – திருப்பாதிரிப்புலியூர் – திருவிருத்தம் – ஈன்றாளு மாயெனக் கெந்தையு
4.095 – திருவீழிமிழலை – திருவிருத்தம் – வான்சொட்டச் சொட்டநின் றட்டும்
4.096 – திருச்சத்திமுற்றம் – திருவிருத்தம் – கோவாய் முடுகி யடுதிறற்
4.097 – திருநல்லூர் – திருவிருத்தம் – அட்டுமின் இல்பலி யென்றென்
4.098 – திருவையாறு – திருவிருத்தம் – அந்திவட் டத்திங்கட் கண்ணியன்
4.099 – திருவேகம்பம் – திருவிருத்தம் – ஓதுவித் தாய்முன் அறவுரை
4.100 – திருவின்னம்பர் – திருவிருத்தம் – மன்னு மலைமகள் கையால்
4.101 – திருவாரூர் – திருவிருத்தம் – குலம்பலம் பாவரு குண்டர்முன்
4.102 – திருவாரூர் – திருவிருத்தம் – வேம்பினைப் பேசி விடக்கினை
4.103 – திருநாகைக்காரோணம் – வடிவுடை மாமலை
4.104 – திருவதிகைவீரட்டானம் – திருவிருத்தம் – மாசிலொள் வாள்போல் மறியும்
4.105 – திருப்புகலூர் – திருவிருத்தம் – தன்னைச் சரணென்று தாளடைந்
4.106 – திருக்கழிப்பாலை – திருவிருத்தம் – நெய்தற் குருகுதன்
4.107 – திருக்கடவூர் வீரட்டம் – திருவிருத்தம் – மருட்டுயர் தீரவன்
4.108 – திருமாற்பேறு – திருவிருத்தம் – மாணிக் குயிர்பெறக்
4.109 – திருத்தூங்கானை மாடம் – திருவிருத்தம் – பொன்னார் திருவடிக்
4.110 – பசுபதி – திருவிருத்தம் – சாம்பலைப் பூசித் தரையிற்
4.111 – சரக்கறை – திருவிருத்தம் – விடையும் விடைப்பெரும்
4.112 – தனி – திருவிருத்தம் – வெள்ளிக் குழைத்துணி
4.113 – தனி – திருவிருத்தம் – பவளத் தடவரை போலுந்திண்

உங்கள் பாடல்களை இந்த இணைய தளத்தில் சேர்க்க, மற்றும் நீங்கள் இப்பாடலில் ஏதேனும் சொற் பிழையை கண்டால் உடனடியாக இந்த எண்ணிற்கு தெரிவிக்கவும், Whatsapp 9524444664,
தங்கள் உதவிக்கு நன்றி,
To update your songs in this website please contact us and
If you see any mistake in this content, Please let us know, Our Whatsapp 9524444664.