ஆடிட்டர் கணேசன் பாடல்கள்

பட்டுமணிக் கச்சி   (கொட்டையூர்) Thiruppugal
திருப்புகழ் எனக்கென, இருவினை – பாடல் வரிகளுடன் – Thiruppugal
குவளை பூசல்  (திருசிராப்பள்ளி) – Thiruppugal
திருப்புகழ் 559 பொருளின் மேற்ப்ரிய  (திருசிராப்பள்ளி)
திருப்புகழ் 552 (பாடல் வரிகளுடன்) பகலவன் ஒக்கும் (திருசிராப்பள்ளி) Thiruppugal
ஐங்கரனையொத்த – Thiruppugal

காருற்ற தென்பரங் குன்றமதில் – Karutra Thenbaram
நாளு மிகுத்த, (திருப்புகழ்) // Nalu Migutha, (Thiruppugal)
அகரமும் ஆகி // Agaramum agi – Thiruppugal

Leave a Reply