பொது தனியன்கள்

வேதாந்த தேசிகன் தனியன் (1268–1370)
(ப்ரஹ்மதந்த்ர ஸ்வதந்த்ர ஜீயர் அருளிச்செய்த்து)
வடகலை ஸம்ப்ரதாயம்

ராமாநுஜ தயாபாத்ரம் ஜ்ஞான வைராக்ய பூஷனம்
ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம்

மணவாளமாமுனிகள்தனியன் (1370–1443)
(அழகிய மணவாளன் அருளிச்செய்த்து)
தென்கலை ஸம்ப்ரதாயம்

ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரம் தீபக்த்யாதி குணார்ணவம்
யதீந்த்ர ப்ரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முநிம்

குரு பரம்பைரதனியன்
(கூரத்தாழ்வான் அருளிச்செய்த்து)
லஷ்மீ நாத ஸமாரம்பாம் நாதயாமுந மத்யமாம்
அஸ்மதாசார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம்

ஆழ்வார்கள் உடையவர்தனியன்
(ஸ்ரீபராசர பட்டர் அருளிச்செய்த்து)

பூதம் ஸரஸ்ச மஹதாஹ்வய பட்ட நாத
ஸ்ரீபக்திஸார குலேசகர யோகிவாஹாந்
பக்தாங்க்ரிரேணு பரகால யதீந்த்ரமிஸ்ராந்

ஸ்ரீமத் பராங்குஸநிம் ப்ரணேதாஸ்மி நித்யம்

நம்மாழ்வார்தனியன்
(ஆளவந்தார் அருளிச்செய்த்து)

மாதா பிதா யுவதயஸ் தநயா விபூதி:
ஸர்வம் யதேவ நியேமந மதந்வயாநாம்
ஆத்யஸ்ய ந: குலபேதர் வகுளாபிராமம்
ஸ்ரீமத் ததங்க்ரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா

எம்பெருமானார்தனியன்
(கூரத்தாழ்வான் அருளிச்செய்த்து)

யோ நித்யம் அச்யுத பதாம்புஜ யுக்மருக்ம
வ்யாமோஹதஸ் ததிதராணி த்ருணாய மேநே
அஸ்மத் குரோர் பகவதோஸ்ய தயைகஸிந்தோ
ராமாநுஜஸ்ய சரெணள ஸரணம் ப்ரபத்யே

Leave a Reply