08.004 போற்றித் திருவகவல்

தலம் : கோயில் (சிதம்பரம், தில்லை)
அருளியவர் : மாணிக்கவாசகர்
திருமுறை : எட்டாம் திருமுறை
நாடு : சோழநாடு காவிரி வடகரை

திருச்சிற்றம்பலம்

நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ
ஈர் அடியாலே மூவுலகு அளந்து
நால் திசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலரப்
போற்றி செய் கதிர்முடித் திருநெடுமால் அன்று
அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில்
கடும் முரண் ஏனம் ஆகிமுன் கலந்து
ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து
ஊழி முதல்வ சயசய என்று
வழுத்தியும் காணா மலர்அடி இணைகள்
வழுத்துதற்கு எளிதாய் வார் கடல் உலகினில் 10

யானை முதலா எறும்பு ஈறாய
ஊனம் இல் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும்
மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து
ஈனம் இல் கிருமிச் செருவினில் பிழைத்தும்
ஒரு மதித் தான்றியின் இருமையில் பிழைத்தும்
இருமதி விளைவின் ஒருமையில் பிழைத்தும்
மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும்
ஈர் இரு திங்களில் பேர் இருள் பிழைத்தும்
அஞ்சு திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும்
ஆறு திங்களில் ஊறு அலர் பிழைத்தும 20

ஏழு திங்களில் தாழ் புவி பிழைத்தும்
எட்டுத் திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும்
ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும்
தக்க தசமதி தாயொடு தான்படும்
துக்க சாகரத் துயரிடைப்பிழைத்தும்
ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை
ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப்பல பிழைத்தும்
காலை மலமொடு கடும்பகல் பசி நிசி
வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும்
கரும்குழல் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மயில் 30

ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கி உள் மதர்த்துக்
கச்சு அற நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன் பணைத்து
எய்த்து இடைவருந்த எழுந்து புடைபரந்து
ஈர்க்கு இடைபோகா இளமுலை மாதர்தம்
கூர்த்த நயனக் கொள்ளையில் பிழைத்தும்
பித்த உலகர் பெருந்துறைப் பரப்பினுள்
மத்தக் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும்
கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும்
செல்வம் என்னும் அல்லலில் பிழைத்தும்
நல்குரவு என்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் 40

புல்வரம்பு ஆய பலதுறை பிழைத்தும்
தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி
முனிவு இலாததோர் பொருள் அது கருதலும்
ஆறு கோடி மாயா சத்திகள்
வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின
ஆத்தம் ஆனார் அயலவர் கூடி
நாத்திகம் பேசி நாத்தழும்பு ஏறினர்
சுற்றம் என்னும் தொல்பசுக் குழாங்கள்
பற்றி அழைத்துப் பதறினர் பெருகவும்
விரதமே பரம் ஆக வேதியரும் 50

சரதம் ஆகவே சாத்திரம் காட்டினர்
சமய வாதிகள் தத்தம் மதங்களே
அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர்
மிண்டிய மாயா வாதம் என்னும்
சண்ட மாருதம் சுழித்து அடித்துத் ஆஅர்த்து
உலோகாயதனெனும் ஒண் திறற் பாம்பின்
கலா பேதத்த கடுவிடம் எய்தி
அதில் பெருமாயை எனைப்பல சூழவும்
தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியாத்
தழலது கண்ட மெழுகு அது போலத் 60

தொழுது உளம் உருகி அழுது உடல்கம்பித்து
ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும்
கொடிறும் பேதையும் கொண்டது விடாதெனும்
படியே ஆகி நல் இடைஅறா அன்பின்
பசுமரத்து ஆணி அறைந்தால் போலக்
கசிவது பெருகிக் கடல் என மறுகி
அகம் குழைந்து அனுகுலமாய் மெய் விதிர்த்துச்
சகம் பேய் என்று தம்மைச் சிரிப்ப
நாண் அது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை
பூண் அது ஆகக் கோணுதல் இன்றிச் 70

சதுர் இழந்து அறிமால் கொண்டு சாரும்
கதியது பரம அதிசயம் ஆகக்
கற்றா மனம் எனக் கதறியும் பதறியும்
மற்று ஓர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது
அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து
குருபரன் ஆகி அருளிய பெருமையைச்
சிறுமை என்று இகழாதே திருவடி இணையைப்
பிறிவினை அறியா நிழல் அது போல
முன் பின்னாகி முனியாது அத்திசை
என்பு நைந்து உருகி நெக்கு நெக்கு ஏங்கி 80

அன்பு எனும் ஆறு கரை அது புரள
நன்புலன் ஒன்றி நாத என்று அரற்றி
உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்பக்
கரமலர் மொட்டித்து இருதயம் மலரக்
கண்களி கூர நுண் துளி அரும்பச்
சாயா அன்பினை நாள்தொறும் தழைப்பவர்
தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி
மெய் தரு வேதியன் ஆகி வினைகெடக்
கைதரவல்ல கடவுள் போற்றி
ஆடக மதுரை அரசே போற்றி 90

கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி
தென் தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி
இன்று எனக்கு ஆர் அமுது ஆனாய் போற்றி
மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி
சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி
மின் ஆர் உருவ விகிர்தா போற்றி
கல் நார் உரித்த கனியே போற்றி
காவாய் கனகக் குன்றே போற்றி
ஆ ஆ என்தனக்கு அருளாய் போற்றி
படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி 100

இடரைக் களையும் எந்தாய் போற்றி
ஈச போற்றி இறைவ போற்றி
தேசப் பளிங்கின் திரளே போற்றி
அரைசே போற்றி அமுதே போற்றி
விரை சேர் சரண விகிர்தா போற்றி
வேதி போற்றி விமலா போற்றி
ஆதி போற்றி அறிவே போற்றி
கதியே போற்றி கனியே போற்றி
நதி நேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி
உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி 110

கடையேன் அடிமை கண்டாய் போற்றி
ஐயா போற்றி அணுவே போற்றி
சைவா போற்றி தலைவா போற்றி
குறியே போற்றி குணமே போற்றி
நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி
வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி
ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி
மூவேழ் சுற்றம் முரண் உறு நரகிடை
ஆழாமே அருள் அரசே போற்றி
தோழா போற்றி துணைவா போற்றி 120

வாழ்வே போற்றி என் வைப்பே போற்றி
முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி
அத்தா போற்றி அரனே போற்றி
உரைஉணர்வு இறந்த ஒருவ போற்றி
விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி
அருமையில் எளிய அழகே போற்றி
கருமுகி லாகிய கண்ணே போற்றி
மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி
என்னையும் ஒருவ னாக்கி இருங்கழல்
சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி 130

தொழுதகை துன்பந் துடைப்பாய் போற்றி
அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி
அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி
மான்நேர் நோக்கி மணாளா போற்றி
வானகத்து அமரர் தாயே போற்றி
பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி
நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி
தீயிடை மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் போற்றி
வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி 140

வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி
அளிபவர் உள்ளத்து அமுதே போற்றி
கனவிலும் தேவர்க்கு அரியாய் போற்றி
நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி
இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி
சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி
ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி
சீர் ஆர் திருவையாறா போற்றி
அண்ணாமலை எம் அண்ணா போற்றி
கண் ஆர் அமுதக் கடலே போற்றி 150

ஏகம்பத்து உறை எந்தாய் போற்றி
பாகம் பெண் உரு ஆனாய் போற்றி
பராய்த் துறை மேவிய பரனே போற்றி
சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி
மற்று ஓர் பற்று இங்கு அறியேன் போற்றி
குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி
ஈங்கோய் மலை எம் எந்தாய் போற்றி
பாங்கு ஆர் பழனத்து அழகா போற்றி
கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி 160

அடைந்தவர்க்கு அருளும் அப்பா போற்றி
இத்தி தன்னின் கீழ் இருமூவர்க்கு
அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி
தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி
ஏனக் குருளைக்கு அருளினை போற்றி
மானக் கயிலை மலையாய் போற்றி
அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி
இருள் கெட அருளும் இறைவா போற்றி
தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி 170

களம் கொளக் கருத அருளாய் போற்றி
அஞ்சேல் என்று இங்கு அருளாய் போற்றி
நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி
அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி
நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி
பத்தா போற்றி பவனே போற்றி
பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி
அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி
மறையோர் கோல நெறியே போற்றி
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி 180

உறவே போற்றி உயிரே போற்றி
சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி
மஞ்சா போற்றி மணாளா போற்றி
பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி
அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி
இலங்கு சுடர் எம் ஈசா போற்றி
கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி
குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி
மலை நாடு உடைய மன்னே போற்றி
கலை ஆர் அரிகேசரியாய் போற்றி 190

திருக்கழுக் குன்றில் செல்வா போற்றி
பொருப்பு அமர் பூவணத்து அரனே போற்றி
அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி
மருவிய கருணை மலையே போற்றி
துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி
தெரிவு அரிது ஆகிய தெளிவே போற்றி
தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி
ஆள் ஆனவர்கட்கு அன்பா போற்றி
ஆரா அமுதே அருளே போற்றி
பேர் ஆயிரம் உடைப் பெம்மான் போற்றி 200

தாளி அறுகின் தாராய் போற்றி
நீள் ஒளி ஆகிய நிருத்தா போற்றி
சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி
சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி
மந்திர மாமலை மேயாய் போற்றி
எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி
புலிமுலை புல் வாய்க்கு அருளினை போற்றி
அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி
கருங் குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி
இரும் புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி 210

படி உறப் பயின்ற பாவக போற்றி
அடியொடு நடு ஈறு ஆனாய் போற்றி
நரகொடு சுவர்க்கம் நானிலம் புகாமல்
பரகதி பாண்டியற்கு அருளினை போற்றி
ஒழிவற நிறைந்த ஒருவ போற்றி
செழு மலர்ச் சிவபுரத்து அரசே போற்றி
கழு நீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி
தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி
பிழைப்பு வாய்ப்பு ஒன்று அறியா நாயேன்
குழைத்த சொல்மாலை கொண்டருள் போற்றி 220

புரம்பல எரித்த புராண போற்றி
பரம் பரஞ்சோதிப் பரனே போற்றி
போற்றி போற்றி புயங்கப் பெருமான்
போற்றி போற்றி புராண காரண
போற்றி போற்றி சய சய போற்றி. 225

திருச்சிற்றம்பலம்

Thiruchitrambalam

nhaanmukan muthalaa vaanavar tholzhuthelzha
eerati yaalae muuvula kaLanhthu
nhaalthichaimunivarum aimulan malarap
poaRRichchey kathirmuthith thirunhetu maalan(Ru)
ati muti ariyum aathara vathaniR
katumuraN aenam aaki munkalanh(thu)
aelzhthalam uruva itanhthu pinneyth(thu)
uulzhi muthalva chayachaya enRu
valzhuththiyunG kaaNaa malar ati iNaikaL,
valzhuththuthaRku eLithu aay vaar katal ulakinil,

yaanai muthalaa eRumpu eeRu aaya,
uunam il, yoaniyin uL vinai pilzaiththum;
maanutap piRappinuL, maathaa utharaththu,
eenam il kirumich cheruvinil pilzaiththum;
oru mathith thaanRiyin irumaiyil pilzaiththum;
iru mathi viLaivin orumaiyil pilzaiththum;
mum mathi thannuL am matham pilzaiththum;
eer iru thinGkaLil paer iruL pilzaiththum;
aGnchu thinGkaLil muGnchuthal pilzaiththum;
aaRu thinGkaLil uuRu alar pilzaiththum;

aelzhu thinGkaLil thaalzh puvi pilzaiththum;
ettuth thinGkaLil kattamum pilzaiththum;
onpathil varutharu thunpamum pilzaiththum;
thakka thacha mathi thaayotu thaan patum
thukka chaakarath thuyaritaip pilzaiththum;
aaNtukaLthoaRum atainhtha ak kaalai
eeNtiyum, iruththiyum, enaip pala pilzaiththum;
kaalai malamotu, katum pakal pachi, nhichi
vaelai nhiththirai, yaaththirai, pilzaiththum:
karum kulzhal; chev vaay; veL nhakai; kaar mayil

orunGkiya chaayal; nherunGki, uL matharththu,
kachchu aRa nhimirnhthu, kathirththu, mun paNaiththu,
eyththu itai varunhtha elzhunhthu, putai paranhthu,
eerkku itai poakaa iLa mulai; maathar tham
kuurththa nhayanak koLLaiyil pilzaiththum:
piththa ulakar perum thuRaip parappinuL
maththak kaLiRu enum avaavitaip pilzaiththum;
kalvi ennum pal katal pilzaiththum;
chelvam ennum allalil pilzaiththum;
nhalkuravu ennum thol vitam pilzaiththum;

pul varampu aaya pala thuRai pilzaiththum;
theyvam enpathu oar chiththam uNtaaki,
munivu ilaathathu oar poruLathu karuthalum
aaRu koati maayaa chaththikaL
vaeRu vaeRu tham maayaikaL thotanGkina;
aaththam aanaar ayalavar kuuti,
nhaaththikam paechi, nhaath thalzhumpu aeRinar;
chuRRam ennum thol pachuk kulzhaanGkaL
paRRi alzaiththup pathaRinar; perukavum
virathamae param aaka, vaethiyarum,

charatham aakavae, chaaththiram kaattinar;
chamaya vaathikaL tham tham mathanGkaLae
amaivathu aaka, araRRi, malainhthanar;
miNtiya maayaa vaatham ennum
chaNta maarutham, chulzhiththu, atiththu, aaarththu,
uloakaayathan enum oL thiRal paampin
kalaa paethaththa katu vitam eythi,
athil peru maayai enaip pala chuulzhavum,
thappaamae, thaam pitiththathu chaliyaa,
thalzhal athu kaNta melzhuku athu poala,

tholzhuthu, uLam uruki, alzhuthu, utal kampiththu,
aatiyum, alaRiyum, paatiyum, paraviyum,
kotiRum, paethaiyum, koNtathu vitaathu’ enum
patiyae aaki, nhal itai aRaa anpin,
pachu maraththu aaNi aRainhthaal poala,
kachivathu peruki, katal ena maRuki,
akam kulzainhthu, anukulam aay, mey vithirththu,
chakam paey enRu thammaich chirippa,
nhaaN athu olzhinhthu, nhaatavar palzhiththurai
puuN athuvaaka, koaNuthal inRi,

chathir ilzhanhthu, aRi maal koNtu, chaarum
kathiyathu parama athichayam aaka,
kaRRaa manam enak kathaRiyum, pathaRiyum,
maRRu oar theyvam kanavilum nhinaiyaathu,
aru paraththu oruvan avaniyil vanhthu,
kuruparan aaki, aruLiya perumaiyai,
chiRumai enRu ikalzhaathae, thiruvati iNaiyai,
piRivinai aRiyaa nhilzhal athu poala,
mun pin aaki, muniyaathu, ath thichai
enpu nhainhthu uruki, nhekku nhekku aenGki,

anpu enum aaRu karai athu puraLa,
nhan pulan onRi, nhaatha’ enRu araRRi,
urai thatumaaRi, uroamam chilirppa,
kara malar mottiththu, iruthayam malara,
kaN kaLi kuura, nhuN thuLi arumpa,
chaayaa anpinai, nhaaLthoRum thalzaippavar
thaayae aaki, vaLarththanai poaRRi!
mey tharu vaethiyan aaki, vinai keta,
kaithara valla katavuL, poaRRi!
aataka mathurai arachae, poaRRi!

kuutal ilanGku kurumaNi, poaRRi!
then thillai manRinuL aati, poaRRi!
inRu, enakku aar amuthu aanaay, poaRRi!
muuvaa nhaanmaRai muthalvaa, poaRRi!
chae aar vel kotich chivanae, poaRRi!
min aar uruva vikirthaa, poaRRi!
kal nhaar uriththa kaniyae, poaRRi!
kaavaay, kanakak kunRae, poaRRi!
aa! aa! en thanakku aruLaay, poaRRi!
pataippaay, kaappaay, thutaippaay, poaRRi!

itaraik kaLaiyum enhthaay, poaRRi!
eecha, poaRRi! iRaiva, poaRRi!
thaechap paLinGkin thiraLae, poaRRi!
araichae, poaRRi! amuthae, poaRRi!
virai chaer charaNa vikirthaa, poaRRi!
vaethi, poaRRi! vimalaa, poaRRi!
aathi, poaRRi! aRivae, poaRRi!
kathiyae, poaRRi! kaniyae, poaRRi!
nhathi chaer chem chatai nhampaa, poaRRi!
utaiyaay, poaRRi! uNarvae, poaRRi!

kataiyaen atimai kaNtaay, poaRRi!
aiyaa, poaRRi! aNuvae, poaRRi!
chaivaa, poaRRi! thalaivaa, poaRRi!
kuRiyae, poaRRi! kuNamae, poaRRi!
nheRiyae, poaRRi! nhinaivae, poaRRi!
vaanoarkku ariya marunhthae, poaRRi!
aenoarkku eLiya iRaivaa, poaRRi!
muu aelzh chuRRamum muraN uRu nharakitai
aalzhaamae aruL arachae, poaRRi!
thoalzhaa, poaRRi! thuNaivaa, poaRRi!

vaalzhvae, poaRRi! en vaippae, poaRRi!
muththaa poaRRi! muthalvaa, poaRRi!
aththaa, poaRRi! aranae, poaRRi!
urai, uNarvu, iRanhtha oruva, poaRRi!
viri katal ulakin viLaivae, poaRRi!
arumaiyil eLiya alzhakae, poaRRi!
karu mukil aakiya kaNNae, poaRRi!
manniya thiruaruL malaiyae, poaRRi!
ennaiyum oruvan aakki, irum kalzhal
chenniyil vaiththa chaevaka, poaRRi!

tholzhutha kai thunpam thutaippaay, poaRRi!
alzhivu ilaa aananhtha vaari, poaRRi!
alzhivathum, aavathum, katanhthaay, poaRRi!
mulzhuvathum iRanhtha muthalvaa, poaRRi!
maan nhaer nhoakki maNaaLaa, poaRRi!
vaanakaththu amarar thaayae, poaRRi!
paaritai ainhthaayp paranhthaay, poaRRi!
nheeritai nhaankaay nhikalzhnhthaay, poaRRi!
theeyitai muunRaayth thikalzhnhthaay, poaRRi!
vaLiyitai iraNtaay makilzhnhthaay, poaRRi!

veLiyitai onRaay viLainhthaay, poaRRi!
aLipavar uLLaththu amuthae, poaRRi!
kanavilum thaevarkku ariyaay, poaRRi!
nhanavilum nhaayaeRku aruLinai, poaRRi!
itaimaruthu uRaiyum enhthaay, poaRRi!
chataiyitaik kanGkai thariththaay, poaRRi!
aaruur amarnhtha arachae, poaRRi!
cheer aar thiruvaiyaaRaa, poaRRi!
aNNaamalai em aNNaa, poaRRi!
kaN aar amuthak katalae, poaRRi!

aekampaththu uRai enhthaay, poaRRi!
paakam peN uru aanaay, poaRRi!
paraayththuRai maeviya paranae, poaRRi!
chiraappaLLi maeviya chivanae, poaRRi!
maRRu oar paRRu inGku aRiyaen, poaRRi!
kuRRaalaththu em kuuththaa, poaRRi!
koakalzhi maeviya koavae, poaRRi!
eenGkoaymalai em enhthaay, poaRRi!
paanGku aar palzhanaththu alzhakaa, poaRRi!
katampuur maeviya vitanGkaa, poaRRi!

atainhthavarkku aruLum appaa, poaRRi!
iththi thannin keelzh, iru muuvarkku,
aththikku, aruLiya arachae, poaRRi!
then nhaatu utaiya chivanae, poaRRi!
enh nhaattavarkkum iRaivaa, poaRRi!
aenak kuruLaikku aruLinai, poaRRi!
maanak kayilai malaiyaay, poaRRi!
aruLita vaeNtum ammaan, poaRRi!
iruL keta aruLum iRaivaa, poaRRi!
thaLarnhthaen, atiyaen, thamiyaen, poaRRi!

kaLam koLak karutha aruLaay, poaRRi!
aGnchael’ enRu inGku aruLaay, poaRRi!
nhaGnchae amuthaa nhayanhthaay, poaRRi!
aththaa, poaRRi! aiyaa, poaRRi!
nhiththaa, poaRRi! nhimalaa, poaRRi!
paththaa, poaRRi! pavanae, poaRRi!
periyaay, poaRRi! piraanae, poaRRi!
ariyaay, poaRRi! amalaa, poaRRi!
maRaiyoar koala nheRiyae, poaRRi!
muRaiyoa? thariyaen! muthalvaa, poaRRi!

uRavae, poaRRi! uyirae, poaRRi!
chiRavae, poaRRi! chivamae, poaRRi!
maGnchaa, poaRRi! maNaaLaa, poaRRi!
paGnchu aer atiyaaL panGkaa, poaRRi!
alanhthaen, nhaayaen, atiyaen, poaRRi!
ilanGku chutar em eechaa, poaRRi!
kavaiththalai maeviya kaNNae, poaRRi!
kuvaippathi malainhtha koavae, poaRRi!
malai nhaatu utaiya mannae, poaRRi!
kalai aar arikaechariyaay, poaRRi!

thirukkalzhukkunRil chelvaa, poaRRi!
poruppu amar puuvaNaththu aranae, poaRRi!
aruvamum, uruvamum, aanaay, poaRRi!
maruviya karuNai malaiyae, poaRRi!
thuriyamum iRanhtha chutarae, poaRRi!
therivu arithu aakiya theLivae, poaRRi
thoaLaa muththach chutarae, poaRRi!
aaL aanavarkatku anpaa, poaRRi!
aaraa amuthae, aruLae, poaRRi!
paer aayiram utaip pemmaan, poaRRi!

thaaLi aRukin thaaraay, poaRRi!
nheeL oLi aakiya nhiruththaa, poaRRi!
chanhthanach chaanhthin chunhthara, poaRRi!
chinhthanaikku ariya chivamae, poaRRi!
manhthira maa malai maeyaay, poaRRi!
em thamai uyyak koLvaay, poaRRi!
puli mulai pulvaaykku aruLinai, poaRRi!
alai katal meemichai nhatanhthaay, poaRRi!
karunGkuruvikku anRu aruLinai, poaRRi!
irum pulan pulara ichainhthanai, poaRRi!

pati uRap payinRa paavaka, poaRRi!
atiyotu, nhatu, eeRu, aanaay, poaRRi!
nharakotu, chuvarkkam, nhaal nhilam, pukaamal,
para kathi paaNtiyaRku aruLinai, poaRRi!
olzhivu aRa nhiRainhtha oruva, poaRRi!
chelzhu malarch chivapuraththu arachae, poaRRi!
kalzhunheer maalaik katavuL, poaRRi!
tholzhuvaar maiyal thuNippaay, poaRRi!
pilzaippu, vaayppu, onRu aRiyaa nhaayaen
kulzaiththa choal maalai koNtaruL, poaRRi!

puram pala eriththa puraaNa, poaRRi!
param param choothip paranae, poaRRi!
poaRRi! poaRRi! puyanGkap perumaan!
poaRRi! poaRRi! puraaNa kaaraNa!
poaRRi! poaRRi! chaya, chaya, poaRRi! (225)

Thiruchitrambalam