பக்தி கணபதி – Bakthi Ganapathi

நாளிகேராம்ரகதளீகுட பாயஸ தாரிணம்!
சரச்சந்த்ரா பவ புஷம் பஜேபக்தி கணாதிபம் ||

Nāḷikērāmrakatalīkuṭa pāyasa tāriṇam!
Caraccantrā pava puṣam pajēpakti kaṇātipam ||