வீர கணபதி – Veera Ganapathy

வேதாள சக்திசரகார்முக சக்ர கட்க
கட்வாங்க முத்கர கதாங்குச நாகபாசாந்|
சூலஞ்ச குந்தபரகத்வஜ முத்வஹந்தம்
வீரம் கணேசமருணம் ஸததம் நமாமி ||

Vētāḷa cakticarakārmuka cakra kaṭka
kaṭvāṅka mutkara katāṅkuca nākapācān|
cūlañca kuntaparakatvaja mutvahantam
vīram kaṇēcamaruṇam satatam namāmi ||