சக்தி கணபதி – Cakti kaṇapati

ஆலிங்க்ய தேவீம் ஹரிதாங்கயஷ்டிம்
பரஸ்பராச்லிஷ்ட கடீ நிவேசம் |
ஸந்த்யாருணம் பாசஸ்ருணீ வஹந்தம்
பயாபஹம் சக்தி கணேச மீடே ||

Āliṅkya tēvīm haritāṅkayaṣṭim
parasparācliṣṭa kaṭī nivēcam |
santyāruṇam pācasruṇī vahantam
payāpaham cakti kaṇēca mīṭē ||