துவிஜ கணபதி – Tuvija Gaṇapati

ய: புஸ்தகாக்ஷ குண தண்ட கமண்டலுஸ்ரீ
வித்யோ தமானகர பூஷண மிந்துவர்ணம்|
ஸ்தம்பேரமாநநச துஷ்ய சோபமானம்
த்வாம்ஸம்ஸ்ம ரேத் த்விஜகணாதிபதேஸதந்ய:||

Yaḥ pustakākṣa gauṇa taṇṭa kamaṇṭalusrī
vityō tamāṉakara pūṣaṇa mintuvarṇam|
stampēramānanaca tuṣya sōpamānam
tvāmsamsma rēt tvijakaṇātipatēsatan’ya:||