சித்தி கணபதி – Citthi Ganapathi

பக்வ சூதபல புஷ்ப மஞ்சரீம் க்ஷதண்ட தில மோதனகஸ்ஸஹ |
உத்வஹன் பரசு ஹஸ்தே நம: ஸ்ரீசம்ருத்தியுத தேவ பிங்கல: ||

Pakva sūthapala puṣpa mañjarīm kṣaṯadhanḍa tila mōthanakas saha
udvahana parastu hastē namaḥ śrīsamruththyutha dhēva pingalaḥ ||