ஏரம்ப கணபதி – Ēramba Ganapathi

அபயவரத ஹஸ்த: பாசதந்தாக்ஷமாலா
ஸ்ருணி பரசுத தாநோ முத்கரம் மோதகஞ்ச|
பலமதிகதஸிம்ஹ: பஞ்சமா தங்கவக்த்ரோ
கணபதி ரதி சௌர: பாது ஹேரம்பநாமா||

Apayavaratha hasta: pāśa tandākṣamālā
Sruṇi parasuha thānō mudkaram mōdhakañca |
Balamadhikathasimha: pañcamā thangavakthrō
Kaṇapathi rathi saura: pādhu hērambana: ||