ஏகதந்த கணபதி – Ēkatandha Ganapathi

லம்போதரம் ச்யாமதநும் கணேசம்
குடாரம் அட்சஸ்ருஜம் ஊர்த்வகாப்யாம்:|
ஸ லட்டுகம் தந்தம் அத: கராப்யாம்
வாமே தராப்யாஞ்ச ததாநம் ஈடே:||

Lambōdaram śyāmadhanum gaṇēśam
kuḍāram adachasrujam ūrdhvakābhyām:
sa laṭṭugam thandham adh: karābhyām
vāmē tharābhyāñcha thandhanam īdē: