உத்தண்ட கணபதி – Uttanḍa Ganapathi

கல்ஹாராம்புஜ பீஜபூரக கதாதந்தேக்ஷ சாபம் சுபம்
பிப்ராணோ மணிகும்பசாலி கலசௌ பாசம் ஸ்ருணிஞ் சாப்ஜகம்:|
கௌராங்க்யாம்ராசிரார விந்தகரயாம் தேவீம் சமாலிங்கித: சோணுங்க:
சுப மாதநோது பஜதாம் உத்தண்ட விக்னேச்வர:||

Kalhārāmbuja pījabhūraka kadātandhekṣa sāpam supam
Biprāṇo maṇikumbasāli kalasau pāsaṃ sṛṇijñ sāpjagam:|
Kaurāṅgyāmrācirāra vindhakarayām devīm samāliṅkitha: śoṇuṅga:
Supamāthanotu bajatām uttaṇḍa vighneśvara:||