மஹா காயத்ரி மந்திரம்

அம்பாள் காயத்ரி

தசமஹா வித்யா காயத்ரி

சப்த கன்னியர் காயத்ரி

பஞ்சபூத காயத்ரி