வில்வம் காயத்ரி

“ஓம் திரிசாகாய வித்மஹே
சிவார்ச்சனாய தீமஹி
தந்நோ வில்வ பிரசோதயாத்!!”