ஸ்ரீ கற்பூர ஸ்தோத்ரம் – ஸ்ரீ: காளிதேவி பற்றிய

கற்பூரம் மத்ய மாந்த்யஸ்வர பரரஹிதம்
ஸேந்து வாமாக்ஷியுக்தம்
பீஜம் தேமாத ரேதத் த்ரிபுரஹரவது
த்ரிஷ்க்ருதம் யே ஜபந்தி |
தேஷாம் கத்யானி பத்யானிச
முக குஹராத் உல்லஸந்தோவவாச :
ஸ்வச் சந்த த் வாந்த தாராதர
ருசிருசிரே ஸர்வஸித்திங் க தானாம்
|| (1)

ஈசானஸ்ஸேந்து வாம ச்ரவண பரிகதம்
பீஜம் அந்ய ந் மஹேசி
த்வந்த்வந் தே மந்த சேதா யதிஜபதி
ஜநோ வார மேகம் கதாசித்
ஜித்வா வாச மதீ சந் தனத மபி சிரம்
மோஹயத் யம் புஜாக்ஷி
வ்ருந்தம் சந்த்ரார்த்த சூடே
ப்ரபவதி ஸமஹா கோரரோகாவதம்ஸே || (2)

ஈசோவைச்வா நரஸ்த்தம் சசதரவிலஸத்
வாம நேத்ரேணயுக்தம்
பீஜம் தே த்வந்த்வ மந்யத் விகலிதசிகுரே
காளிகே யே ஜபந்தி |
த்வே ஷ்டாரம் தே நிஹந்தி த்ரிபுவன மஸிதே
வச்யபாவம் நயந்தி
ஸ்ருக்க த்வந்த் வாஸ்த்ர தாரா த்வய
தரவதனே தக்ஷிணே காளிகேதி
|| (3)

ஊர்த்வம் வாமே க்ருபாணம் கரதலகமலே
ச்சின்ன முண்டாந் ததாத :
ஸவ்யே பீதிம் வரம் ச த்ரிஜகதத ஹரே
தக்ஷிணே காளிகே ச 1
ஜப்த் வைதத் தந்நாம வர்ணம் தவமனு
விபவம் பாவயந்த : ததர்த்தம்
தேஷாம் அஷ்டௌ கரஸ்த்தாள்
ப்ரகடிதவதனே ஸித்தயத்ர்யம் பகஸ்ய || (5)

வர்க்காத்யம் வஹ்நி ஸம்ஸ்த்தம் விதுரதி
லலிதந்தத்ரயம் கூர்ச்சயுக்மம்
லஜ்ஜா த்வந்த்வம் ச பச்சாத்
ஸ்மித முகி தததஷ்ட்டத்வயம் யோஜயித்வா |
மாதர்யேயே ஜபந்திஸ்மர ஹரமஹிளே
பாவயந் தே ஸ்வரூபம்
தே லக்ஷ்மீ லாஸ்ய லீலா கமலத்ருச
காம ரூபா பவந்தி
|| (6)

ப்ரத்யேகம் வா த்வயம் த்ரயமபிச பரம்
பீஜமத்யந்த குஹ்யம்
த்வந் நாம்னா யோஜயித்வா ஸகலமபி ஸதா
பாவ வந்தோ ஜபந்தி I
தேஷாம் நேத்ராரவிந்தே விஹரதி கமலா
வக்த்ர சுப்ராம்சு பிம்பே
வாக் தேவீ திவ்ய முண்டஸ்ரகதிசய
லஸத் சுண்ட்ட பீனஸ் தனாட்யே || (6)

கதா ஸூனாம் பாஹுப்ரகரக்ருத
காஞ்சீ பரிலஸத்
நிதம்பான் திக்வஸ்த்ரான் த்ரிபுவன
விதாத்ரீம் த்ரிநயனாம் |
ச்மசானஸ்த்தே தல்பே சவஹ்ருதிமஹா
கால ஸுரதப்ரஸுக்தான்
த்வாம் த்யாயன் ஜனனி
ஜடசேதா அபி கவி :
|| (7)

சிவாபி : கோராபி: சவநிவஹ
முண்டாஸ்த்தி நிகரை :
பரம் ஸங்கீர்ணாயாம்
ப்ரகடித சிதாயாம் ஹரவதூம்
ப்ரவிஷ்டா ம் ஸந்துஷ்டாம் உபரி
ஸுரதே நாதியுவதீம்
க்வசி தபி ந தேஷாம் பரிபவ் : || (8)

வதாமஸ்தே சிம் வா ஜனனி வயம்
உச்சைர் ஜடதியோ
ந்தாதா நாபீசோ ஹரிரபி
ந தே வேத்தி பரமம் |
ததா பி த்வத்பக்திர் முகரயதி
சாஸ்மாக மஸிதே
ததேதத் க்ஷந்தவ்யோ ந கலு
பசுரோஷஸ் ஸமுசித :
|| (9)

ஸமந்தாதா பீன ஸ் தனஜகன
த்ருக் யௌவனவதீ
ரதாஸக்தோ நக்தம்
யதி ஜபதி பக்த : தவ மனும் |
விவாஸாஸ்த் வாந்த் யாயம்
கவித சிகுரஸ்தஸ்ய வசகா :
ஸமஸ்தா : ஸித்தௌகா :
புவி சிரதரம் ஜீவதி கவி : || (10)

ஸமஸ் ஸ்வஸ்த்தீபூதோ ஜபதி விபரீதோ
ஸதா விசி ந்த்ய த்வாம் த்யாயன்
அதிசய மஹாகால ஸுரதாம்||
ததா தஸ்ய க்ஷோணீதல விஹரமாணஸ்ய விதுஷ:
கராம்போஜேவச்யா :
ஸ்மரஹர வதூ ஸித்தி நிவஹா : || (11)

ப்ரஸூ தே ஸம் ஸாரம் ஜனனி
ஜகதீம் பாலயதி வா
ஸமஸ்தம் க்ஷித்யாதி
ப்ரலய ஸமயே ஸம் ஹரதிச I
அதஸ் த்வாம் தாதாபி
த்ரிபுவனபதி : ஸ்ரீபதி : அபி
மஹேசோ அபி ப்ராய : ஸகலமபி
கிம் ஸ் தெளமி பவதீம் || (12)

அநேகே ஸேவந்தே பவத திக
கீர் வாண நிவஹா
விமூடாஸ் தே மா த: கிமபி
நஹி ஜானந்தி பரமம் |
ஸமாராத்யா மாத்யாம்
ஹரிஹர விரிஞ்ச்யாதி விபுதை :
ப்ரபன்னோ அஸ்மிஸ்வைரம்
ரதிரஸ மஹா நந்த நிரதாம் || (13)

தரித்ரீ கீலாலம் சுசிரபி
ஸமீரோ அபி ககனம்
த்வமேகா கல்யாணீ
இரிச ரமணீ காளி ஸகலம் |
ஸ்துதி : காதே மாத :
நிஜ கருணயா மா மகதிகம்
ப்ரஸன்னா த்வம் பூயா
பவமனு ந பூயாத் மம ஜநு : || (14)

ஸ்மசான ஸ்த் தஸ்வஸ்த்தோ
கலித சிகுரோதிக் படதர :
ஸஹஸ்ரம் த்வர்க் காணாம்
நிஜகலிதவீர்யேண குஸுமம் |
ஜபன் த்வத் ப்ரத்யேகம்
மனுமபி தவத்யான நிரதோ
மஹாகாளி ஸ்வைரம் ஸ பவதி
தரித்ரீ பரிவ்ருட : || (15)

க்ருஹேஸம் மார்ஜன்யா
பரிகலித வீர்யம் ஹி குஸுமம்
ஸமூலம் மத்யாஹ்னே
விதரதி சிதாயாம் குஜதினே I
ஸமுச் சார்ய ப்ரேம்ணா
மனுமபி ஸக்ருத் காலி ஸததம்
கஜா ரூடோ யாதி க்ஷிதி பரிவ் ருட
ஸத்கவி வர : II (16)

ஸ்வபுஷ்பை : ஆகீர்ணம்
குஸுமதனுஷோ மந்திர ம ஹோ
புரோத் யாயன் த்யாயன்
ஜபதியதிபக்த : தவ மனும் I
ஸ கந்தர்வ : ச் ரோணீ பதிரபி
கவித்வா மருத நதீன்
அதீன : பர்யந்தே
பரமபதலீன : ப்ரபவதி || (17)

த்ரி பஞ்சாரே பீடே
சவசி வ ஹ்ருதி ஸ்மேர வதனாம்
மஹா காலேன உச்சை :
மதன ரஸ லா வண்ய நிரதாம் |
ஸமா ஸக்தோ நக்கும்
ஸ்வயமபி ரதானந்த நிரதோ
ஐநோ யோ த்யாயேத் த்வாமபி
ஜனனி ஸஸ்யாத் ஸ்மரஹர : || (18)

ஸலோ மாஸ்த்தி ஸ் வைரம்
வலலமபி மார்ஜார மஸிதே
பரம் ச உஷ்ட்ரம் மேஷ
நர ம ஹிஷயோச்சாகமபி வா |
பலிம் கே பூஜாயாமபி
விதரதாம் மர்த்ய ரஸதாம்
ஸதாம் ஸித்தி : ஸர்வா
ப்ரதி பத ம பூர்வா ப்ரபவதி || (19)

வசீலக்ஷம் மந்த்ரம் ப்ரஜபதி
ஹவி ஷ்யா சன ரதோ
திவா மாதர்யுஷ்மத்
சரணயுகள த்யான நிரத : |
பரம் நக்தம் நக்னோ
நிதுவன விநோதேன ச மனும்
ஜனோ லக்ஷம் ஸம்யக்
ஸ்மர ஹர ஸ மான : க்ஷிதிதலே || (20)

இதம் ஸ்தோத்ரம் மாதஸ்தவ
மனு ஸமுத்தாரண ஜப :
ஸ்வரூ பாக்யம் பாதாம்புஜ
யுகள பூஜா விதி யுதம்|
நிசார்த்தே வா பூஜா
ஸமய மதவா யஸ்து படதி
ப்ரலாப : தஸ்யாபி ப்ரஸரதி
கவித்வா ம்ருதரஸ :|| (21)

குரங்கா க்ஷி வ்ருந்தம்
தமனு ஸரதி ப்ரேம தரளம்
வசஸ் தஸ்ய க்ஷோணீ பதிர
குபேர ப்ரதி நிதி : 1
ரிபு : காராகாரம்
கலய தி ச தத் கேலி கலயா
சிரஞ்ஜீவன் முக்தஸ் ஸ
பவதி ஸு பக்த : ப்ரதிஜனு : || (22)