திருப்புகழ் 265 – 330 (பதம் பிரித்தது)

265 குவளைக் கணை (திருத்தணிகை)
.
266 கூந்தல் அவிழ்த்து (திருத்தணிகை)
.
267 கூர்வேல் பழித்த (திருத்தணிகை)
.
268 கொந்துவார் குரவடி (திருத்தணிகை)
.
269 சினத்தவர் முடிக்கும் (திருத்தணிகை)
.
270 சினத் திலத் தினை (திருத்தணிகை)
.
271 சொரியும் முகிலை (திருத்தணிகை)
.
272 தாக்கு அமருக்கு (திருத்தணிகை)
.
273 திருட்டு நாரிகள் (திருத்தணிகை)
.
274 துப் பார் அப்பு (திருத்தணிகை)
.
275 தொக்கறாக் குடில் (திருத்தணிகை)
.
276 தொடத்துளக்கிகள் (திருத்தணிகை)
.
277 நிலையாத சமுத்திர (திருத்தணிகை)
.
278 நினைத்தது எத்தனை (திருத்தணிகை)
.
279 பகல் இராவினும் (திருத்தணிகை)
.
280 பருத்தபற் சிரத்தினை (திருத்தணிகை)
.
281 பழமை செப்பிய (திருத்தணிகை)
.
282 புருவ நெறித்து (திருத்தணிகை)
.
283 பூசலிட்டு (திருத்தணிகை)
.
284 பெருக்க உபாயம் (திருத்தணிகை)
.
285 பொரியப் பொரிய (திருத்தணிகை)
.
286 பொருவிக் கந்தொடு (திருத்தணிகை)
.
287 பொற்குடம் ஒத்த (திருத்தணிகை)
.
288 பொற் பதத்தினை (திருத்தணிகை)
.
289 மருக்குல மேவும் (திருத்தணிகை)
.
290 மலை முலைச்சியர் (திருத்தணிகை)
.
291 முகத்தை மினுக்கி (திருத்தணிகை)
.
292 முகிலும் இரவியும் (திருத்தணிகை)
.
293 முடித்த குழலினர் (திருத்தணிகை)
.
294 முத்துத் தெறிக்க (திருத்தணிகை)
.
295 முலைபுளகம் எழ (திருத்தணிகை)
.
296 மொகுமொகு என (திருத்தணிகை)
.
297 வங்கம் பெறு (திருத்தணிகை)
.
298 வட்ட வாள் தன (திருத்தணிகை)
.
299 வரிக் கலையின் (திருத்தணிகை)
.
300 வார் உற்று எழும் (திருத்தணிகை)
.
301 வினைக்கு இனமாகும் (திருத்தணிகை)
.
302 வெற்றி செயவுற்ற (திருத்தணிகை)
.
303 அதிரும் கழல் (குன்றுதோறாடல்)
.
304 எழுதிகழ் புவன (குன்றுதோறாடல்)
.
305 தறையின் மானுடர் (குன்றுதோறாடல்)
.
306 வஞ்சக லோப மூடர் (குன்றுதோறாடல்)
.
307 அலைகடல் நிகராகிய (ஆறு திருப்பதி)
.
308 ஈனமிகுத்துள பிறவி (ஆறு திருப்பதி)
.
309 அதி மதம் கக்க (காஞ்சீபுரம்)
.
310 கனக தம்பத்தை (காஞ்சீபுரம்)
.
311 செடியுடம் பத்தி (காஞ்சீபுரம்)
.
312 கன க்ரவுஞ்சத்தில் (காஞ்சீபுரம்)
.
313 தெரியல் அம் செச்சை (காஞ்சீபுரம்)
.
314 புன மடந்தைக்கு (காஞ்சீபுரம்)
.
315 கறை இலங்கும் (காஞ்சீபுரம்)
.
316 செறிதரும் செப்பத்து (காஞ்சீபுரம்)
.
317 அரி அயன் புட்பி (காஞ்சீபுரம்)
.
318 கனி தரும் கொக்கு (காஞ்சீபுரம்)
.
319 தசைதுறுந் தொக்கு (காஞ்சீபுரம்)
.
320 புரைபடுஞ் செற்ற (காஞ்சீபுரம்)
.
321 சலமலம் விட்ட (காஞ்சீபுரம்)
.
322 தலை வலையத்து (காஞ்சீபுரம்)
.
323 இதத்துப் பற்றி (காஞ்சீபுரம்)
.
324 எனக்குச்சற்று (காஞ்சீபுரம்)
.
325 இறைச்சிப் பற்று (காஞ்சீபுரம்)
.
326 கடத்தைப் பற்று (காஞ்சீபுரம்)
.
327 கருப் பற்றிப் பருத்து (காஞ்சீபுரம்)
.
328 கறுக்கப் பற்று (காஞ்சீபுரம்)
.
329 அற்றைக்கு இரைதேடி (காஞ்சீபுரம்)
.
330 முட்டுப் பட்டு (காஞ்சீபுரம்)
.