குமாரஸ்த்தவம்

ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஷட்கீaIவ பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஷட்கிaIட பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஷட்கோண பதயே நமோ நமஹ – (5)

ஓம் ஷட்கோஷ பதயே நமோ நமஹ
ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நமஹ
ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நமஹ
ஓம் நரபதி பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஸரபதி பதயே நமோ நமஹ – (10)

ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நமஹ
ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நமஹ
ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நமஹ
ஓம் இகபர பதயே நமோ நமஹ – (15)

ஓம் புகழ்முனி பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நமஹ
ஓம் நயநய பதயே நமோ நமஹ

ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நமஹ
ஓம் குஞ்சரீ பதயே நமோ நமஹ – (20)

ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நமஹ
ஓம் மல்ல பதயே நமோ நமஹ
ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நமஹ
ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நமஹ – (25)

ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நமஹ
ஓம் அபேத பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஸுபோத பதயே நமோ நமஹ
ஓம் வியூஹு பதயே நமோ நமஹ
ஓம் மயூர பதயே நமோ நமஹ – (30)

ஓம் பூத பதயே நமோ நமஹ
ஓம் வேத பதயே நமோ நமஹ
ஓம் பிராண பதயே நமோ நமஹ
ஓம் பக்த பதயே நமோ நமஹ
ஓம் முக்த பதயே நமோ நமஹ – (35)

ஓம் அகார பதயே நமோ நமஹ
ஓம் உ கார பதயே நமோ நமஹ
ஓம் மகார பதயே நமோ நமஹ
ஓம் விகாச பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஆதி பதயே நமோ நமஹ – (40)

ஓம் பூதி பதயே நமோ நமஹ
ஓம் குமார பதயே நமோ நமஹ
ஓம் அமார பதயே நமோ நமஹ
ஓம் ஸ்ரீ குமார குருப்யோ நமோ நமஹ – (41)