ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் அனந்தாய நம:
ஓம் பத்மநாபாய நம:
ஓம் சே’ஷாய நம:
ஓம் ஸப்தஃபணான்விதாய நம:
ஓம் தல்பாத்மகாய நம:
ஓம் பத்மகராய நம:
ஓம் பிங்கப்ரஸந்நலோசனாய நம:
ஓம் கதாதராய நம:
ஓம் சதுர்பாஹவே நம:
ஓம் சங்கசக்ரதராய நம: (10)

ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் நவாம்ரபல்லவாபாஸாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மஸூத்ரவிராஜிதாய நம:
ஓம் சி’லாஸுபூஜிதாய நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் கௌண்டின்ய வ்ரததோஷிதாய நம:
ஓம் நபஸ்யசு ‘க்லஸ்த்த சதுர்தசீ’ பூஜ்யாய நம:
ஓம் ஃபணேச்வராய நம:
ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம:
ஓம் சித்ஸ்வரூபாய நம: (20)

ஓம் ஸூத்ரக்ரந்திஸுஸம்ஸ்திதாய நம:
ஓம் கௌண்டின்யவரதாய நம:
ஓம் ப்ருத்வீதாரிணே நம:
ஓம் பாதாளநாயகாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் அகிலாதாராய நம:
ஓம் ஸர்வயோகிக்ருபாகராய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரபத்ர ஸம்பூஜ்யாய நம:
ஓம் கேதகீகுஸுமப்ரியாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரபாஹவே நம: (30)

ஓம் ஸஹஸ்ரசி’ரசே’ நம:
ஓம் ச்ரிதஜனப்ரியாய நம:
ஓம் பக்ததுக்: கஹராய நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் பவஸாகரதாரகாய நம:
ஓம் யமுனாதீரஸத்ருஷ்டாய நம:
ஓம் ஸர்வநாகேந்த்ரவந்திதாய நம:
ஓம் யமுனாராத்யபாதாப்ஜாய நம:
ஓம் யுதிஷ்டிரஸுபூஜிதாய நம:
ஓம் த்யேயாய நம: (40)

ஓம் விஷ்ணுபர்யங்காய நம:
ஓம் சக்ஷ:ச்ரவணவல்லபாய நம:
ஓம் ஸர்வகாமப்ரதாய நம:
ஓம் ஸேவ்யாய நம:
ஓம் பீமஸேனாம்ருதப்ரதாய நம:
ஓம் ஸுராஸுரேந்த்ரஸம்பூஜ்யாய நம:
ஓம் ஃபணாமணிவிபூஷிதாய நம:
ஓம் ஸத்வமூர்த்தயே நம:
ஓம் சுக்லதனவே நம:
ஓம் நீலவாஸஸே நம: (50)

ஓம் ஜகத்குரவே நம:
ஓம் அவ்யக்தபாதாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய நம:
ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்ய நிவாஸபுவே நம:
ஓம் அனந்தபோகச’யனாய நம:
ஓம் திவாகரமுனீடிதாய நம:
ஓம் மதூகவ்ருக்ஷஸம்ஸ்த்தானாய நம:
ஓம் திவாகரவரப்ரதாய நம:
ஓம் தக்ஷஹஸ்தஸதாபூஜ்ய சிவலிங்கநிவிஷ்டதியே நம:
ஓம் த்ரிப்ரதீஹாரஸந்த்ருச்ய முகநாபீபதாம்புஜாய நம: (60)

ஓம் ந்ருஸிம்ஹக்ஷேத்ரநிலயாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ பூதுர்காஸமன்விதாய நம:
ஓம் மத்ஸ்யதீர்த்தவிஹாரிணே நம:
ஓம் தர்மா தர்மாதிரூபவதே நம:
ஓம் மஹாபோகாயுதாய நம:
ஓம் வார்த்திதீரஸ்தாய நம:
ஓம் கருணாநிதயே நம:
ஓம் தாம்ரபர்ணீபார்ச்’வ வர்த்தினே நம:
ஓம் மஹதே நம:
ஓம் தர்மபராயணாய நம: (70)

ஓம் மஹாபாஷ்யப்ரணேத்ரே நம:
ஓம் நாகலோகேச்வராய நம:
ஓம் ஸ்வபுவே நம:
ஓம் ரத்னஸிம்ஹாஸனாஸீனாய நம:
ஓம் ஸ்ஃபுரன்மகரகுண்டலாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராதித்ய ஸங்காசா’ய நம:
ஓம் புராணபுருஷாய நம:
ஓம் ஜ்வலத்ரத்னக்ரீடாத்யாய நம:
ஓம் ஸர்வாபரணபூஷிதாய நம:
ஓம் நாககன்யாவ்ருதப்ராந்தாய நம: (80)

ஓம் திக்பாலபரிபூஜிதாய நம:
ஓம் கந்தர்வகான ஸந்துஷ்டாய நம:
ஓம் யோகசா’ஸ்த்ரப்ரவர்த்தகாய நம:
ஓம் தேவவைணீகஸம்பூஜ்யாய நம:
ஓம் வைகுண்ட்டாய நம:
ஓம் ஸர்வதோமுகாய நம:
ஓம் ரத்னாங்கதளஸத்பாஹவே நம:
ஓம் பலபத்ராய நம:
ஓம் ப்ரலம்பக்னே நம:
ஓம் காளிந்தீகர்ஷணாய நம: (90)

ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் ரேவதீப்ரியாய நம:
ஓம் நிராதாராய நம:
ஓம் கபிலாய நம:
ஓம் காமபாலாய நம:
ஓம் அச்யுதாக்ரஜாய நம:
ஓம் அஸ்தீககுரவே நம:
ஓம் அவ்யக்ராய நம:
ஓம் பலதேவாய நம:
ஓம் மஹாபலாய நம: (100)

ஓம் அஜாய நம:
ஓம் வாதாசனாதீசா’ய நம:
ஓம் மஹாதேஜஸே நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:
ஓம் ஸர்வலோகப்ரதாபநாய நம:
ஓம் ஸஜ்வாலப்ரளயாக்னிமுகாய நம:
ஓம் ஸர்வலோகைக ஸம்ஹர்த்ரே நம:
ஓம் ஸர்வேஷ்டார்த்தப்ரதாயகாய நம: (108)

ஓம் ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாபஸ்வாமினே அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி: சம்பூர்ணம்