ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ர (ஐயப்ப) அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் மஹாசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் மஹாதேவாய நம:
ஓம் மஹாதேவ ஸுதாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் லோககர்த்ரே நம:
ஓம் லோகபர்த்ரே நம:
ஓம் லோகஹர்த்ரே நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் த்ரிலோகரக்ஷகாய நம:
ஓம் தன்வினே நம: (10)

ஓம் தபஸ்வினே நம:
ஓம் பூத ஸைன்யகாய நம:
ஓம் மந்த்ரவேதினே நம:
ஓம் மஹாவேதினே நம:
ஓம் மாருதாய நம:
ஓம் ஜகதீச்’வராய நம:
ஓம் லோகாத்யக்ஷாய நம:
ஓம் அக்ரண்யே நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் அப்ரமேய பராக்ரமாய நம: (20)

ஓம் ஸிம்ஹாரூடாய நம:
ஓம் கஜாரூடாய நம:
ஓம் ஹயாரூடாய நம:
ஓம் மஹேச்’வராய நம:
ஓம் நானாச’ஸ்த்ரதராய நம:
ஓம் அனர்க்காய நம:
ஓம் நானாவித்யா விசா’ரதாய நம:
ஓம் நானாரூபதராய நம:
ஓம் வீராய நம:
ஓம் நானாப்ராணி நிஷேவகாய நம: (30)

ஓம் பூதேசாய நம:
ஓம் பூஜிதாய நம:
ஓம் ப்ருத்யாய நம:
ஓம் புஜங்கா பரணோத்தமாய நம:
ஓம் இக்ஷதன்வினே நம:
ஓம் புஷ்பபாணாய நம:
ஓம் மஹாப்ரபவே நம:
ஓம் மஹாரூபாய நம:
ஓம் மாயாதேவீ ஸுதாய நம:
ஓம் மான்யாய நம: (40)

ஓம் மஹாகுணாய நம:
ஓம் மஹாநீதாய நம:
ஓம் மஹாசை வாய நம:
ஓம் மஹாருத்ராய நம:
ஓம் வைஷ்ணவாய நம:
ஓம் விஷ்ணுபூஜகாய நம:
ஓம் விக்னேசா’ய நம:
ஓம் வீரபத்ரேசா’ய நம:
ஓம் பைரவாய நம:
ஓம் ஷண்முக த்ருவாய நம: (50)

ஓம் மேருச்ருங்க ஸமாஸீனாய நம:
ஓம் முனிஸங்க நிஷேவிதாய நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் பத்ராய நம:
ஓம் ஜகன்னாதாய நம:
ஓம் கணநாதாய நம:
ஓம் கணேச் வராய நம:
ஓம் மஹாயோகினே நம:
ஓம் மஹா மாயினே நம:
ஓம் மஹா ஜ்ஞானினே நம: (60)

ஓம் மஹாஸ்த்திராய நம:
ஓம் தேவசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் பூதசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் பீமஹாஸ பராக்ரமாய நம:
ஓம் நாகஹாராய நம:
ஓம் நாகேசாய நம:
ஓம் வ்யோமகேசாய நம:
ஓம் ஸனாதனாய நம:
ஓம் ஸுகுணாய நம:
ஓம் நிர்குணாய நம: (70)

ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம:
ஓம் நிராச்’ரயாய நம:
ஓம் லோகாச்’ரயாய நம:
ஓம் குணாதீசாய நம:
ஓம் சது:ஷஷ்டி கலாமயாய நம:
ஓம் ரிக் யஜுஸ் ஸாமாதர்வ ரூபிணே நம:
ஓம் மல்லகாஸுர பஞ்ஜனாய நம:
ஓம் த்ரிமூர்த்தயே நம:
ஓம் தைத்ய மதனாய நம: (80)

ஓம் ப்ரக்ருதயே நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் காலஜ்ஞானினே நம:
ஓம் மஹா ஜ்ஞானினே நம:
ஓம் காமதாய நம:
ஓம் கமலேக்ஷணாய நம:
ஓம் கல்ப வ்ருக்ஷாய நம:
ஓம் மஹா வ்ருக்ஷாய நம:
ஓம் வித்யா வ்ருக்ஷாய நம:
ஓம் விபூதிதாய நம: (90)

ஓம் ஸம்ஸாரதாப விச்சேத்ரே நம:
ஓம் பசு ‘லோக பயங்கராய நம:
ஓம் ரோக ஹந்த்ரே நம:
ஓம் ப்ராண தாத்ரே நம:
ஓம் பரகர்வ விபஞ்ஜனாய நம:
ஓம் ஸர்வசா’ஸ்த்ரார்த்த தத்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் நீதிமதே நம:
ஓம் பாப பஞ்ஜனாய நம:
ஓம் புஷ்கலாபூர்ண ஸம்யுக்தாய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம: (100)

ஓம் ஸதாங்கதயே நம:
ஓம் அனந்தாதித்ய ஸங்காசா’ய நம:
ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யானுஜாய நம:
ஓம் பலினே நம:
ஓம் பக்தானுகம்பினே நம:
ஓம் தேவேசாய நம:
ஓம் பகவதே நம:
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம: (108)

ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ர (ஐயப்ப) அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சம்பூர்ணம்