ஸ்ரீ கிராதசா’ஸ்து: அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் கிராதாத்மனே நம:
ஓம் சிவாய நம:
ஓம் சா’ந்தாய நம:
ஓம் சிவாத்மனே நம:
ஓம் சிவானந்தனாய நம:
ஓம் புராணபுருஷாய நம:
ஓம் தன்வினே நம:
ஓம் புருஹூதஸஹாயக்ருதே நம:
ஓம் நீலாம்பராய நம:
ஓம் மஹாபாஹவே நம: (10)

ஓம் வீர்யவதே நம:
ஓம் விஜயப்ரதாய நம:
ஓம் விதுமௌலயே நம:
ஓம் விராடாத்மனே நம:
ஓம் வீர்யமோஹனாய நம:
ஓம் விச்’வாத்மனே நம:
ஓம் வரதாய நம:
ஓம் வாமதேவாய நம:
ஓம் வாஸுதேவப்ரியாய நம:
ஓம் விபவே நம: (20)

ஓம் கேயூரவதே நம:
ஓம் பிஞ்சமௌலயே நம:
ஓம் பிங்கலாக்ஷாய நம:
ஓம் க்ருபாணவதே நம:
ஓம் சா’ச்’வதாய நம:
ஓம் ச’ரகோதண்டினே நம:
ஓம் சரணாகதவத்ஸலாய நம:
ஓம் ச்யாமலாங்காய நம:
ஓம் ச’ரதீமதே நம:
ஓம் சரதிந்து நிபாநனாய நம: (30)

ஓம் பீனகண்டாய நம:
ஓம் விரூபாக்ஷாய நம:
ஓம் க்ஷத்ரக்னே நம:
ஓம் க்ஷரிகாயுதாய நம:
ஓம் தாராதரவபுஷே நம:
ஓம் தீமதே நம:
ஓம் ஸத்யஸந்தாய நம:
ஓம் ப்ரதாபவதே நம:
ஓம் கைராதபதயே நம:
ஓம் ஆகேடப்ரியாய நம: (40)

ஓம் ப்ரீதிப்ரதாய நம:
ஓம் ப்ரபவே நம:
ஓம் ரேணுகாத்மஜஸ்ரீராம சித்தபத்மாலயாய நம:
ஓம் பலினே நம:
ஓம் வ்யாதரூபதராய நம:
ஓம் வ்யாதிநாச’னாய நம:
ஓம் காலசா’ஸநாய நம:
ஓம் காமதேவஸமாய நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் காமிதார்த்த ஃபலப்ரதாய நம: (50)

ஓம் அப்ருதாய நம:
ஓம் ஸ்வப்ருதாய நம:
ஓம் தீராய நம:
ஓம் ஸாராய நம:
ஓம் ஸாத்விகஸத்தமாய நம:
ஓம் ஸாமவேதப்ரியாய நம:
ஓம் வேதஸே நம:
ஓம் வேதாய நம:
ஓம் வேதவிதாம் வராய நம:
ஓம் த்ர்யக்ஷராத்மநே நம: (60)

ஓம் த்ரிலோகேசாய நம:
ஓம் த்ரிஸ்வராத்மனே நம:
ஓம் த்ரிலோசனாய நம:
ஓம் த்ரிகுணாத்மனே நம:
ஓம் த்ரிகாலஞ்ஜாய நம:
ஓம் க்ரிமூர்த்யாத்மனே நம:
ஓம் த்ரிவர்கதாய நம:
ஓம் பார்வதீநந்தனாய நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் பாவநாய நம: (70)

ஓம் பாபநாச’னாய நம:
ஓம் பாராவார கபீராத்மனே நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் கீதப்ரியாய நம:
ஓம் கீதகீர்த்தயே நம:
ஓம் கார்த்திகேய நம:
ஓம் ஸஹோதராய நம:
ஓம் காருண்யஸாகராய நம:
ஓம் ஹம்ஸாய நம: (80)

ஓம் ஸித்தாய நம:
ஓம் ஸிம்ஹபராக்ரமாய நம:
ஓம் ஸுச்’லோகாய நம:
ஓம் ஸுமுகாய நம:
ஓம் வீராய நம:
ஓம் ஸுந்தராய நம:
ஓம் ஸுவந்திதாய நம:
ஓம் ஸுரவைரிகுலத் வம்சி’நே நம:
ஓம் ஸ்த்தூலச் மச்’ருவே நம:
ஓம் அமித்ரக்நாய நம: (90)

ஓம் அம்ருதாய நம:
ஓம் ஸர்வாகாய நம:
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
ஓம் ஸ்த்தூலாய நம:
ஓம் துரகவாஹனாய நம:
ஓம் அமலாய நம:
ஓம் விமலாய நம:
ஓம் தக்ஷாய நம:
ஓம் வஸுமதே நம:
ஓம் வனகாய நம: (100)

ஓம் குரவே நம:
ஓம் ஸர்வப்ரியாய நம:
ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் ஸர்வயோகீச்’ வரேச்வராய நம:
ஓம் தாரகப்ரஹ்ம ரூபிணே நம:
ஓம் சந்த்ரிகாவிசத ஸ்மிதாய கிராதவபுஷே நம:
ஓம் ஆராமஸஞ்சாரிணே நம:
ஓம் பரமேச்வராய நம: (108)

ஸ்ரீ கிராதசா’ஸ்து: அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சம்பூர்ணம்