ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி

ஓம் ஸ்கந்தாய நம:
ஓம் குஹாய நம:
ஓம் ஷண்முகாய நம:
ஓம் ஃபாலநேத்ரஸுதாய நம:
ஓம் ப்ரபவே நம:
ஓம் பிங்களாய நம:
ஓம் க்ருத்திகா ஸனவே நம:
ஓம் சிகி வாஹனாய நம:
ஓம் த்விஷட்புஜாய நம:
ஓம் த்விஷண்நேத்ராய நம: #10

ஓம் சக்திதராய நம:
ஓம் பிசி’தாச ப்ரபஞ்ஜனாய நம:
ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹாராய நம:
ஓம் ரக்ஷோபல விமர்த்தனாய நம:
ஓம் மத்தாய நம:
ஓம் ப்ரமத்தாய நம:
ஓம் உன்மத்தாய நம:
ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸுரக்ஷகாய நம:
ஓம் தேவஸேனாபதயே நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: #20

ஓம் க்ருபாலவே நம:
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் உமாஸுதாய நம:
ஓம் சக்திதராய நம:
ஓம் மயூரவாஹனாய நம:
ஓம் குமாராய நம:
ஓம் க்ரௌஞ்ச தாரணாய நம:
ஓம் ஸேனான்யே நம:
ஓம் அக்னிஜன்மனே நம:
ஓம் விசா’காய நம:
ஓம் சங்கராத்மஜாய நம: #30

ஓம் சி’வஸ்வாமினே நம:
ஓம் கணஸ்வாமினே நம:
ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நம:
ஓம் ஸனாதனாய நம:
ஓம் அனந்தசக்தயே நம:
ஓம் அக்ஷோப்யாய நம:
ஓம் பார்வதீப்ரியநந்தனாய நம:
ஓம் கங்காஸுதாய நம:
ஓம் ச’ரோத்பூதாய நம:
ஓம் ஆஹூதாய நம: #40

ஓம் பாவகாத்மஜாய நம:
ஓம் ஜ்ரும்பாய நம:
ஓம் ப்ரஜ்ரும்பாய நம:
ஓம் உஜ்ரும்பாய நம:
ஓம் கமலாஸன ஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓம் ஏகவர்ணாய நம:
ஓம் த்விவர்ணாய நம:
ஓம் த்ரிவர்ணாய நம:
ஓம் ஸுமனோஹராய நம:
ஓம் சதுர்வர்ணாய நம: #50

ஓம் பஞ்சவர்ணாய நம:
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம:
ஓம் அஹஸ்பதயே நம:
ஓம் அக்னிகர்பாய நம:
ஓம் சமீகர்பாய நம:
ஓம் விச்’வரேதஸே நம:
ஓம் ஸுராரிக்னே நம:
ஓம் ஹரித்வர்ணாய நம:
ஓம் சுபகராய நம:
ஓம் வடவே நம: #60

ஓம் வடுவேஷப்ருதே நம:
ஓம் பூஷ்ணே நம:
ஓம் கபஸ்தயே நம:
ஓம் கஹனாய நம:
ஓம் சந்த்ரவர்ணாய நம:
ஓம் கலாதராய நம:
ஓம் மாயாதராய நம:
ஓம் மஹாமாயினே நம:
ஓம் கைவல்யாய நம:
ஓம் ச’ங்கராத்மஜாய நம: #70

ஓம் விச்வயோனயே நம:
ஓம் அமேயாத்மனே நம:
ஓம் தேஜோநிதயே நம:
ஓம் அனாமயாய நம:
ஓம் பரமேஷ்ட்டினே நம:
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம:
ஓம் வேதகர்பாய நம:
ஓம் விராட்ஸுதாய நம:
ஓம் புளிந்தகன்யாபர்த்ரே நம:
ஓம் மஹாஸாரஸ்வதா வ்ருதாய நம: #80

ஓம் ஆச்ரிதாகிலதாத்ரே நம:
ஓம் சோரக்னாய நம:
ஓம் ரோகநாசனாய நம:
ஓம் அனந்தமூர்த்தயே நம:
ஓம் ஆனந்தாய நம:
ஓம் சிகண்டி க்ருதகேதனாய நம:
ஓம் டம்பாய நம:
ஓம் பரமடம்பாய நம:
ஓம் மஹாடம்பாய நம:
ஓம் வ்ருஷாகபயே நம: #90

ஓம் காரணோபாத்த தேஹாய நம:
ஓம் காரணாதீதவிக்ரஹாய நம:
ஓம் அநீச்வராய நம:
ஓம் அம்ருதாய நம:
ஓம் ப்ராணாய நம:
ஓம் ப்ராணாயாம பராயணாய நம:
ஓம் விருத்தஹந்த்ரே நம:
ஓம் வீரக்னாய நம:
ஓம் ரக்தச் ‘யாமகளாய நம:
ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம: #100

ஓம் குஹாய நம:
ஓம் ப்ரீதாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய நம:
ஓம் ப்ராஹ்மணப்ரியாய நம:
ஓம் வம்ச’வ்ருத்திகராய நம:
ஓம் வேதவேத்யாய நம:
ஓம் அக்ஷய ஃபலப்ரதாய நம:
ஓம் மயூரவாஹனாய நம: #108

ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி:
சம்பூர்ணம்

வளரும்
மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
– மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா –
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –