ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் ஓங்காரஸிம்ஹ ஸர்வேந்த்ராய நம:
ஓம் ஓங்காரோத்யானகோகிலாய நம:
ஓம் ஓங்காரநீடசு’கராஜே நம:
ஓம் ஓங்காராரண்யகுஞ்ஜராய நம:
ஓம் நகராஜஸுதாஜாநயே நம:
ஓம் நகராஜநிஜாலயாய நம:
ஓம் நவமாணிக்யமாலாட்யாய நம:
ஓம் நவசந்த்ர சி’காமணயே நம:
ஓம் நந்திதாசே’ஷ மௌநீந்த்ராய நம:
ஓம் நந்தீசா’திமதேசி’காய நம: (10)

ஓம் மோஹாநலஸுதாஸாராய நம:
ஓம் மோஹாம்புஜஸுதாகாராய நம:
ஓம் மோஹாந்தகாரதாரணயே நம:
ஓம் மோஹோத்ஃபல நபோமணயே நம:
ஓம் பக்தஜ்ஞாநாப்தி சீ’தாம்ச’வே நம:
ஓம் பக்தாஜ்ஞாநத்ருணாநலாய நம:
ஓம் பக்தாம்போஜஸஹஸ்ராம்ச’வே நம:
ஓம் பக்தகேகிகநாகநாய நம:
ஓம் பக்தகைரவ ராகேந்தவே நம
ஓம் பக்தசோ’க நிவாரகாய நம: (20)

ஓம் கஜாநநாதி ஸம்பூஜ்யாய நம:
ஓம் கஜசர்மோஜ்வலாக்ருதயே நம:
ஓம் கங்காதவளதிவ்யாங்காய நம:
ஓம் கங்காபங்கலஸஜ்ஜடாய நம:
ஓம் ககநாம்பரஸம்வீதாய நம:
ஓம் ககநாமுக்தமூர்த்தஜாய நம:
ஓம் வதநாப்ஜஜிதாப்ஜ ச்’ரியே நம:
ஓம் வதநேந்துஸ்ஃபுரமதீசா’ய நம:
ஓம் வரதாநைகநிபுணாய நம:
ஓம் வரவீணோஜ்வலத்கராய நம:
(30)

ஓம் வநவாஸஸமுல்லாஸாய நம:
ஓம் வநவீரைகலோலுபாய நம:
ஓம் தேஜ: புஞ்ஜக்கநாகாராய நம:
ஓம் தேஜ:ஸாமபிபாஸகாய நம:
ஓம் விதேயாநாம்தேஜ: ப்ரதாய நம:
ஓம் தேஜோமயநிஜா ச்’ரமாய நம:
ஓம் தமிதாநங்கஸங்க்ராமாய நம:
ஓம் தரஹாஸஸுதாஸிந்தவே நம:
ஓம் தரணீஜனஸேவிதாய நம:
ஓம் தரித்ரதநசே வதயே நம: (40)

ஓம் ஸீரேந்துஸ்ஃபடிகாகாராய நம:
ஓம் ஸீரேந்து முகுடோஜ்ஜ்வலாய நம:
ஓம் க்ஷரோபஹாரரஸிகாய நம:
ஓம் க்ஷிப்ரைச்’வர்ய ஃபலப்ரதாய நம:
ஓம் நாநாபரணமுக்தாங்காய நம:
ஓம் நாரீஸம்மோஹநாக்ருதயே நம:
ஓம் நாதப்ரஹ்மரஸாஸ்வாதிநே நம:
ஓம் நாகபூஷணபூஷிதாய நம:
ஓம் மூர்த்திநிந்தித கந்தர்ப்பாய நம:
ஓம் மூர்த்தாமூர்த்த ஜகத்வபுஷே நம: (50)

ஓம் மூகாஜ்ஞாந தமோபாநவே நம:
ஓம் மூர்த்திமத் கல்பபாதபாய நம:
ஓம் தருணாதித்யஸங்காசா’ய நம:
ஓம் தந்த்ரீவரதாந்தத்பராய நம:
ஓம் தருமூலைகநிலயாய நம:
ஓம் தப்தஜாம்பூநதப்ரதாய நம:
ஓம் தத்வபுஸ்தோல்லஸத் பாணயே நம:
ஓம் தபநோடுபலோசநாய நம:
ஓம் யமஸந்நுதஸத்கீர்த்தயே நம:
ஓம் யமஸம்பம் ஸம்யுதாய நம: (60)

ஓம் யதிரூபதராய மௌநிநே நம:
ஓம் யதீந்த்ரோபாஸ்யவிக்ரஹாய நம:
ஓம் மந்தார ஹாரருசிராய நம:
ஓம் மதுராயுதஸுந்தராய நம:
ஓம் மந்தஸ்மிதலஸத்வக்த்ராய நம:
ஓம் மதுராதரவல்லவாய நம:
ஓம் மஞ்ஜீர மஞ்ஜுபாதாப்ஜாய நம:
ஓம் மணிபட்டோல்லஸத்கடயே நம:
ஓம் ஹஸ்தாங்குரிதசிந்முத்ராய நம:
ஓம் ஹடயோகபரமோத்தமாய நம: (70)

ஓம் ஹம்ஸஜப்யாக்ஷமாலாட்யாய நம:
ஓம் ஹம்ஸேந்த்ராராத்ய பாதுகாய நம:
ஓம் மேரு ச்ருங்க தடோல்லஸாய நம:
ஓம் மேகச்’யாமா மநோஹராய நம:
ஓம் மேதாங்குராலஹலாக்ரயாய நம:
ஓம் மேதாபக்வஃபலத்ருமாய நம:
ஓம் தார்மிகாந்த குஹாவாஸாய நம:
ஓம் தர்மமார்கப்ரவர்த்தகாய நம:
ஓம் தர்மத்ரயநிஜாராமாய நம:
ஓம் தர்மோத்தம மநோரதாய நம: (80)

ஓம் ப்ரபோதோத்கார தீபச்’ரியே நம:
ஓம் ப்ரகாசி’த ஜகத்த்ரயாய நம:
ஓம் ப்ரஜாபால ஸம்ரக்ஷகாய நம:
ஓம் ப்ரஜ்ஞாசந்த்ர சி’லா சந்த்ராய நம:
ஓம் ப்ரஜ்ஞாமணிவராகராய நம:
ஓம் ஜ்ஞாந்தராந்தர பாஸாத்மநே நம:
ஓம் ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞாதிவிதூரகாய நம:
ஓம் ஜ்ஞாநஜ்ஞாத்வைத திவ்யாங்காய நம:
ஓம் ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞாதி குலாகதாய நம:
ஓம் ப்ரபந்நபாரிஜாதாக்ரதாய நம: (90)

ஓம் ப்ரணதார்த்யப்தி பாடலாய நம:
ஓம் பூதாநாம் ப்ரமாண பூதாய நம:
ஓம் ப்ரபஞ்சவீதகாரகாய நம:
ஓம் யத்தத்வமஸி ஸம்வேத்யாய நம:
ஓம் யக்ஷகேயாத்மவைபவாய நம:
ஓம் யஜ்ஞாதிதேவதா மூர்த்தயே நம:
ஓம் யஜமாந வபுர்தராய நம:
ஓம் க்ஷத்ராதிபதி விச் ‘வேசா’ய நம:
ஓம் சத்ரசாமரஸேவிதாய நம:
ஓம் ச்சந்தசா’ஸ்த்ராதி நிபுணாய நம: (100)

ஓம் ச்சலஜாத்யாதிதூரகாய நம:
ஓம் ஸ்வாபாவிக ஸுரவைகாத்மநே நம:
ஓம் ஸ்வாநுபுத்ரஸௌத்தயே நம:
ஓம் ஸ்வாராஜ்யஸம்பதத்யக்ஷாயநம: நம:
ஓம் ஸ்வாத்மாராம மஹாமதயே நம:
ஓம் ஹாடகாப ஜடாஜூடாய நம:
ஓம் ஹாஸோதஸ்தாரிமண்டலாய நம:
ஓம் ஹாலாஹலோஜ்வலகளாய நம:
ஓம் ஹாராயுதமநோஹராய நம:
(108)

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:
சம்பூர்ணம்:

வளரும்
மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
– மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா –
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –