ஸ்ரீஸுதர்சன ஸஹஸ்ராக்ஷரீமாலா மந்த்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீஸுதர்சன ஸஹஸ்ராக்ஷரீ மாலாமந்த்ரஸ்ய, அஹிர்ப்புத்ன்யோ பகவான் ருஷி:, அனுஷ்டுப் ச்சந்த: ஸ்ரீஸுதர்சன நாரஸிம்ஹோ தேவதா || க்ஷராம் பீஜம் | ஷ்ரீம் சக்தி: | க்ஷ்ரூம் கீலகம் | மமயேயே ப்ரதிகூலகாரிண: தேஷாம் ஸம் மூலோன் மூலனத்வேன வாங்மனஸ்தம் பனார்த்தே, பரமந்த்ர, பரயந்த்ர, பரதந்த்ர, பரசூன்ய ஸகல க்ரஹாணாம் ஆகர்ஷணார்த்தே, மாலா மந்த்ர பாராயணே ஜபே ஹோமேச விநியோக: ||

மந்த்ரம்

ஓம் ஆம், ஹ்ரீம் க்ரௌம், க்ஷ்ராம் ஓம் நமோ பகவதே ப்ரளயகால மஹாஜ்வால, அகோர வீரஸுதர்சன, நாரஸிம் ஹாய, மஹாசக்ர ராஜாய, மஹாபலாய, ஸஹஸ்ர கோடி ஸூர்ய ப்ரகாசாய, ஸஹஸ்ரசீர்ஷாய, ஸஹராக்ஷாய, ஸஹஸ்ர பாதாய, ஸங்கர்ஷணாத்மனே, ஸஹஸ்ரதிவ்யாஸ்த்ர சஸ்த்ரஹஸ்தாய, ஸர்வதோ முகாய, ஸர்வதோ முகஜ்வல ஜ்வாலா மாலிகாலங்காரதாய, ஆவிஷ்ப்புலிங்க பரிஸ்ப்புட ப்ரஹ்மாண்ட பாண்டாட்ட ஹாஸாய, மஹாபராக்ரமாய, மஹா விக்ரஹாய, மஹா வீராய விஷ்ணு ரூபிணே வ்யதீத காலாந்தகாய மஹாபத்ர ரௌத்ராவதாராய, ம்ருத்யும்ருத்யு ஸ்வரூபாய, கிரீட குண்டல ஹார கேயூர கடக அங்கு ளீய கடிஸூத்ர மணி நூபுராதி கனகமணி கசித திவ்ய பூஷணாய மஹா பீஷணாய மஹாபீமாக்ஷாய அவ்யாஹத தே ஜோநிதயே, ரக்த சண்டாந்தக, மண்டித மஹோ ருகாண்டாய, துர்நிரீ க்ஷணாய, மஹா ப்ரத்யக்ஷகாய, ப்ரஹ்ம சக்ர, விஷ்ணு சக்ர, ருத்ர சக்ர, கால சக்ர, பூமி சக்ர தேஜோ ரூபாய, ஆச்ரித ரக்ஷகாய || ஸ்வாஹா ||

போ போ ஸ்ரீஸுதர்சன – நாரஸிம்ஹ மாம் ரக்ஷா க்ஷ, மம சத்ரூன் நாசய நாசய, பீடிதக்ரஹான் சீக்ரம் ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய, ஆவேசய ஆவேசய, ஜ்வலஜ்வல, ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல, சண்ட சண்ட, ப்ரசண்ட ப்ரசண்ட, ஸ்ப்புர ஸ்ப்புர, ப்ரஸ்ப்புர ப்ரஸ்ப்புர, கோர கோர தர தனுரூப ச்சடச்சட, ப்ரச்சட ப்ரச்சட, கஹகஹ, வம்வம், ச்சிந்திச்சிந்தி, ஹந்தி ஹந்தி, க்கட் க்கட், ப்பட் ப்பட், ஜஹிஜஹி, யம் ஸப்த ப்ரலய வாயு ரூபாய, ரம் த்ரைதாக்னி ரூபாய || ஸ்வாஹா ||

போ போ ஸுதர்சன நாரஸிம்ஹ ஏஹி ஏஹி ஆகச்ச ஆகச்ச, பூதக்ரஹ, ப்ரேதக்ரஹ, பிசாசக்ரஹ, ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ க்ரஹ, சாகினீக்ரஹ, டாகினீக்ரஹ, ஹாகினீக்ரஹ, க்ருத்ரிமக்ரஹ, ப்ரயோகக்ரஹ, ஆவேசக்ரஹ, ஆகதக்ரஹ, அநாகதக்ரஹ, ப்ரஹ்மக்ரஹ,ருத்ரக்ரஹ, பாதாளக்ரஹ, அந்தராளக்ரஹ, நிராகாரக்ரஹ, ஆசாரக்ரஹ, அநாசார க்ரஹ, நானாஜாதிக்ரஹ, பூசரக்ரஹ, வ்ருக்ஷசரக்ரஹ, பக்ஷிசரக்ரஹ, கேசரக்ரஹ, கிரிசரக்ரஹ, ச்மசானசரக்ஹ, ஜலசரக்ரஹ, கூபசரக்ரஹ, தேவாகாரசரக்ரஹ, சூன்யாகார சரக்ரஹ, ஸ்வப்னக்ரஹ, திவக்ரஹ, மனோக்ரஹ, பீதிக்ரஹ, பாலக்ரஹ, மூகக்ரஹ, மூர்க்கக்ரஹ, பதிரக்ரஹ, ஸ்த்ரீக்ரஹ, புருஷக் ரஹ, யக்ஷக்ரஹ, ராக்ஷஸக்ரஹ, பன்னகக்ரஹ, கின்னரக்ரஹ, கந்தர்வக்ரஹ, ஸாத்ய க்ரஹ, ஸித்தக்ரஹ, காமினீக்ரஹ, மோஹினீக்ரஹ, பத்மினீக்ரஹ, பக்ஷிணீக்ரஹ, யக்ஷிணீக்ரஹ, ஸந்த்யா க்ரஹ, மார்க்க க்ரஹ, குடிலக்ரஹ, ஜூலிங்கி க க்ரஹ, தேவக்ரஹ, பைரவீ க்ரஹ, வேதாளக்ரஹ, ப்ராஹ்மணக்ரஹ, க்ஷத்ரியக்ரஹ, வைச்யக்ரஹ, சூத்ர க்ரஹ, சாண்டலக்ரஹ, ம்லேச்சக்ரஹ, சுக்லக்ரஹ, சுக்ல மானவக்ரஹ, சுக்லபக்ஷணக்ரஹ, நாபீ மலஸ்த்தான ஸஞ்சா ரக்ரஹ, வாக்மனஸ் சக்ஷ: ச்ரோத்ர ஜிஹ்வா ப்ராணான் ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய, ஆவேசய ஆவேசய, ஸ்ப்போடய ஸ்ப் போடய, ச்சடச்சட, ஹடஹட, ஸ்தம்ப்பயஸ்தம்ப்பய, சோஷய சோஷய, மாரய மாரய, மர்த்தய மர்த்தய, வாஞ்ச்சய வாஞ்ச்சய, பஸ்மீகுருபஸ்மீ குரு ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: | க்க்ராம்க்க் ரீம் க்க்ரூம் க்க்ரைம் க்க் ரௌம் க்ர: || ச்ராம் ச்ரீம் ச்ரூம் ச்ரைம் ச்ரௌம்ச்ர: மஹா ஸுதர்சன சக்ர ராஜாதிராஜாய, ஸர்வக்ரஹான் ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய, ஆவேசய ஆவேசய, ஸர்வசூன்யான் நிவாரய நிவாரய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ப்பட் ஸ்வாஹா ||

போ போ ஸுதர்சன, நாரஸிம்ஹ, ஏஹிஏஹி, ஸால்வம் ஸம்ஹாரய ஸம்ஹாரய, சரபம் க்ருந்தய க்ருந்தய, ருத்ரம் வித்ராவய வித்ராவய, பைரவம் பீஷய பீஷய, ப்ரத்யங்கிரம் ஸம்மர்த்தயஸம் மர்த்தய, க்ருத்யான் தாடய தாடய, சிதம்பரம் பந்தய பந்தய, சாம்பவீம் நிவர்த்தய நிவர்த்தய, காளீம்தஹ தஹ, மஹிஷாஸுரீம் ச்சேதய ச்சேதய, துஷ்டசக்திம் நிர்மூலய நிர்மூலய, குசிமாரம் ப்ரோஷய ப்ரோஷய, இந்த்ர ஜாலாதி துஷ்ட வித்யாம் பக்ஷய பக்ஷய, ஸுரு ஸுரு, ஹுரு ஹுரு, பரமந்த்ர பரயந்த்ர பரதந்த்ர பரஜப ஹோம ஸஹஸ்ர கோடி பூஜாம் ச்சேதய ச்சேதய, மாரய மாரய மர்த்தய மர்த்தய, கண்டயாபரக்ருத்ரிம விஷம் நிர்விஷம் குரு குரு, அக்னி முகபார்ஷ்ணி முக ஸிம்ஹமுக கஜமுக வநசர முகான் சூர்ணயசூர்ணய, மாரீம் விதாரய விதாரய, கூஷ்மாண்ட வைநாயக மாரீச கணான் பேதய பேதய, அபஸ்மாரம் விமோசயவிமோசய, அக்ஷி சூல, குக்ஷி சூல, வக்ஷோதர சூல, குல்ம சூல, கச்மலஹஸ்த சூல, பாத சூல, மேஹ சூல, சிர: கர்ண சூல, குத சூல, பார்ச்வ சூலாதி பாதாம் நிவாரய நிவாரய, பாண்டு ரோகான் ஸம் ஹாரய ஸம்ஹாரய, ஏகாஹிகஜ்வர தவ்யாஹிகஜ்வர, த்ர்யாஹிகஜ்வர, சாதுர்த்திகஜ்வர, பஞ்சாஹிகஜ்வர, ஷடாஹிகஜ்வர, ஸாப்தாஹிகஜ்வர, அஷ்டாஹிக ஜ்வர, நவாஹிக ஜ்வர, கூஷ்மாண்டஜ்வர, அபஸ்மாரஜ்வர, சீதஜ்வர, தாபஜ்வர, ஷாண்மாஸிக ஜ்வர, ஸாம்வத்ஸரிக ஜ்வர, மாஹேச்வரஜ்வர, மாரீசஜ்வர, விரஹஜ்வர, வீரபத்ர ஜ்வர, பிசாச ஜ்வர, பித்தஜ்வர, பூதஜ்வர, ப்ரேதஜ்வர, தானவஜ்வர, மஹா பத்ரகாளீஜ்வர, துர்க்காஜ்வர, ப்ரஹ்மஜ்வர, விஷ்ணுஜ்வர, ஸௌஷ்ட்டிக யோகீச்வரஜ்வர, கந்தர்வஜ்வர, வேதாளாதிஜ்வரான் நாசய நாசய | ஸர்வ தோஷம் தமதம | துரிதம் ஹர ஹர | அநந்த தக்ஷக, காளீய, பத்ம, குளிக, சங்கபாலக்குலானாம் விஷம் ஹன ஹன | க்கேம் க்கேம் பாசுபதம் நாசயநாசய, ப்ரஹ்மாஸ்த்ரம் ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய பகுளா முகீம் ஸம்ஹாரய ஸம்ஹாரய | வாராஹீம் பச பச, தாபய தாபய – சண்டம் க்கண்டய க்கண்டய, கங்கால தாரிணீம் ஸந்த்ராசய ஸந்த்ராசய | சிகிண்டீம் பண்டய பண்டய | ஆயுஸ்தம்பன தாது ஸ்தம் பன, ஸர்வேந்த்ரியஸ்தம்பன, ப்ரமுக துஷ்டதந்த்ர ப்ரமுகான் ஸ்ப்போடய ஸ்ப்போடய, சூர்ணய சூர்ணய மஹா நாராயண அஸ்த்ராய, பஞ்ச தசவர்ண ரூபாய, லல சரணாகத ரக்ஷணாய ஹம் ஹம், கம் கம், வம் வம், சம் சம், அம்கித மூர்த்தயே துப்யம் நம: || ஸ்வாஹா ||

போ போ ஸுதர்சன – நாரஸிம்ஹமமஸர்வாரிஷ்ட சாந்திம் குரு குரு ||
ஹ்ராம், ஹ்ரீம், ஹ்ரூம், ஹ்ரைம், ஹ்ரௌம், ஹ்ர:
நமஸ்சக்ர ராஜாய ஓம் ஸஹஸ்ராரஹும்ப்பட் ஸ்வாஹா ||

(ஓம் ஸ்ரீஸுதர்சன காயத்ரீ மந்த்ரம்)
“ஓம் ஸுதர்சனாய வித்மஹே
ஹோதிராஜாய தீமஹி
தந்ந: சக்ர: ப்ரசோதயாத் ஸ்வாஹா ||”

ஓம் சாந்தி: ஓம் சாந்தி: ஓம் சாந்தி: || ஓம் ||

ஸ்ரீஸுதர்சன ஸஹஸ்ராக்ஷரீ மஹாவித்யா ||
மாலா மந்த்ரம் நிறைவு பெற்றது.