திருக்குரங்காடுதுறை  திருப்புகழ்

 திருக்குரங்காடுதுறை  திருப்புகழ் –  Thirukkurangkadudhurai  Thiruppugal