திருப்புகழ் 1093 குடருமல சலமுமிடை (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1093 Kudarumalasalamumidai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனதன தனனதன தனனதன தனனதன
தனனதன தனனதன – தனதான

குடருமல சலமுமிடை யிடைதடியு முடையளவு
கொழுவுமுதி ரமும்வெளிற – ளறுமாகக்

கொளகொளென அளவில்புழு நெளுநெளென விளைகுருதி
குமுகுமென இடைவழியில் – வரநாறும்

உடலின்மண மலிபுழுகு தடவியணி கலமிலக
வுலகமரு ளுறவரும – ரிவையாரன்

பொழியவினை யொழியமன மொழியஇரு ளொழியஎன
தொழிவிலக லறிவையருள் – புரிவாயே

வடகனக சயிலமுத லியசயில மெனநெடிய
வடிவுகொளு நெடியவிறல் – மருவாரை

வகிருமொரு திகிரியென மதிமுதிய பணிலமென
மகரசல நிதிமுழுகி – விளையாடிக்

கடலுலகை யளவுசெய வளருமுகி லெனஅகில
ககனமுக டுறநிமிரு – முழுநீலக்

கலபகக மயில்கடவி நிருதர்கஜ ரததுரக
கடகமுட னமர்பொருத – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனதன தனனதன தனனதன தனனதன
தனனதன தனனதன – தனதான

குடரும் மலசலமும் இடை இடை தடியும் உடை அளவு
கொழுவும் உதிரமும் வெளிறு – அளறுமாக

கொள கொள என அளவு இல் புழு நெளு நெளு என விளை
குருதி குமு குமு என இடை வழியில் – வர நாறும்

உடலின் மணம் மலி புழுகு தடவி அணிகலம் இலக
உலகம் மருள் உற வரும் – அரிவையார்

அன்பு ஒழிய வினை ஒழிய மனம் ஒழிய இருள் ஒழிய எனது
ஒழிவில் அகல் அறிவை – அருள் புரிவாயே

வட கனக சயிலம் முதலிய சயிலம் என நெடிய
வடிவும் கொ(ள்)ளு நெடிய விறல் – மருவாரை

வகிரும் ஒரு திகிரி என மதி முதிய பணிலம் என
மகர சல நிதி முழுகி – விளையாடி

கடல் உலகை அளவு செய வளரும் முகில் என அகில
ககன முகடு உற நிமிரும் – முழு நீலக்

கலப ககம் மயில் கடவி நிருதர் கஜ ரத துரக
கடகம் உடன் அமர் பொருத – பெருமாளே

English

kudarumala chalamumidai yidaithadiyu mudaiyaLavu
kozhuvumuthi ramumveLiRa – LaRumAkak

koLakoLena aLavilpuzhu neLuneLena viLaikuruthi
kumukumena idaivazhiyil – varanARum

udalinmaNa malipuzhuku thadaviyaNi kalamilaka
vulakamaru LuRavaruma – rivaiyAran

pozhiyavinai yozhiyamana mozhiyairu Lozhiyaena
thozhivilaka laRivaiyaruL – purivAyE

vadakanaka sayilamutha liyasayila menanediya
vadivukoLu nediyaviRal – maruvArai

vakirumoru thikiriyena mathimuthiya paNilamena
makarasala nithimuzhuki – viLaiyAdik

kadalulakai yaLavuseya vaLarumuki lenaakila
kakanamuka duRanimiru – muzhuneelak

kalapakaka mayilkadavi nirutharkaja rathathuraka
kadakamuda namarporutha – perumALE.

English Easy Version

kudarum malachalamum idai idai thadiyum udai aLavu
kozhuvum uthiramum veLiRu – aLaRumAka

koLa koLa ena aLavu il puzhu neLu neLu ena viLai kuruthi
kumu kumu ena idai vazhiyil – vara nARum

Udalin maNam mali puzhuku thadavi aNikalam ilaka
ulakam maruL uRa varum – arivaiyAr

anpu ozhiya vinai ozhiya manam ozhiya iruL ozhiya enathu
ozhivil akal aRivai aruL – purivAyE

vada kanaka sayilam muthaliya sayilam ena nediya
vadivum ko(L)Lu nediya viRal – maruvArai

vakirum oru thikiri ena mathi muthiya paNilam ena
makara sala nithi muzhuki – viLaiyAdi

kadal ulakai aLavu seya vaLarum mukil ena akila
kakana mukadu uRa nimirum – muzhu neelak

kalapa kakam mayil kadavi niruthar kaja ratha thuraka
kadakam udan amar porutha – perumALE