திருப்புகழ் 1096 விடமளவி யரிபரவு (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1096 Vidamalaviyariparavu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தனதனன தனதனன – தனதான

விடமளவி யரிபரவு விழிகுவிய மொழிபதற
விதறிவளை கலகலென – அநுராகம்

விளையம்ருக மதமுகுள முலைபுளக மெழநுதலில்
வியர்வுவர அணிசிதற – மதுமாலை

அடரளக மவிழஅணி துகிலகல அமுதுபொதி
யிதழ்பருகி யுருகியரி – வையரோடே

அமளிமிசை யமளிபட விரகசல தியில்முழுகி
யவசமுறு கினுமடிகள் – மறவேனே

உடலுமுய லகன்முதுகு நெறுநெறென எழுதிமிர
வுரகர்பில முடியவொரு – பதமோடி

உருவமுது ககனமுக டிடியமதி முடிபெயர
வுயரவகி லபுவனம – திரவீசிக்

கடககர தலமிலக நடனமிடு மிறைவர்மகிழ்
கருதரிய விதமொடழ – குடனாடுங்

கலபகக மயில்கடவி நிருதர்கஜ ரததுரக
கடகமுட னமர்பொருத – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தனதனன தனதனன – தனதான

விடம் அளவி அரி பரவு விழி குவிய மொழி பதற
விதறி வளை கல கல் என – அநுராகம்

விளைய ம்ருகமத முகுள முலை புளகம் எழ நுதலில்
வியர்வு வர அணி சிதற – மது மாலை

அடர் அளகம் அவிழ அணி துகில் அகல அமுது பொதி
இதழ் பருகி உருகி – அரிவையரோடே

அமளி மிசை அமளி பட விரக சலதியில் முழுகி
அவசம் உறுகினும் அடிகள் – மறவேனே .

உடலு(ம்) முயலகன் முதுகு நெறுநெறு என எழு திமிர(ம்)
உரகர் பில(ம்) முடிய ஒரு – பதம் ஓடி

உருவ முது ககன முகடு இடிய மதி முடி பெயர
உயர அகில புவனம் – அதிர வீசி

கடக(ம்) கர தலம் இலக நடனம் இடும் இறைவர் மகிழ் 3
கருத அரிய விதமோடு – அழகுடன் ஆடும்

கலப கக மயில் கடவி நிருதர் கஜ ரத துரக
கடகமுடன் அமர் பொருத – பெருமாளே.

English

vidamaLavi yariparavu vizhikuviya mozhipathaRa
vithaRivaLai kalakalena – anurAkam

viLaiyamruka mathamukuLa mulaipuLaka mezhanuthalil
viyarvuvara aNisithaRa – mathumAlai

adaraLaka mavizhaaNi thukilakala amuthupothi
yithazhparuki yurukiyari – vaiyarOdE

amaLimisai yamaLipada virakasala thiyilmuzhuki
yavasamuRu kinumadikaL – maRavEnE

udalumuya lakanmuthuku neRuneRena ezhuthimira
vurakarpila mudiyavoru – pathamOdi

uruvamuthu kakanamuka didiyamathi mudipeyara
vuyaravaki lapuvanama – thiraveesik

kadakakara thalamilaka nadanamidu miRaivarmakizh
karuthariya vithamodazha – kudanAdung

kalapakaka mayilkadavi nirutharkaja rathathuraka
kadakamuda namarporutha – perumALE.

English Easy Version

vidam aLavi ari paravu vizhi kuviya mozhi pathaRa
vithaRi vaLai kala kal ena – anurAkam

viLaiya mrukamatha mukuLa mulai puLakam ezha nuthalil
viyarvu vara aNi sithaRa – mathu mAlai

adar aLakam avizha aNi thukil akala amuthu pothi
ithazh paruki uruki – arivaiyarOdE

amaLi misai amaLi pada viraka salathiyil muzhuki
avasam uRukinum adikaL – maRavEnE

udalu(m) muyalakan muthuku neRuneRu ena ezhu thimira(m)
urakar pila(m) mudiya oru – patham Odi

uruva muthu kakana mukadu idiya mathi mudi peyara
uyara akila puvanam – athira veesi

kadaka(m) kara thalam ilaka nadanam idum iRaivar makizh
karutha ariya vithamOdu azhakudan – Adum

kalapa kaka mayil kadavi niruthar kaja ratha thuraka
kadakamudan amar porutha – perumALE