திருப்புகழ் 1099 மடல் அவிழ் சரோருக (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1099 Madalavizhsaroru

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தானதத்த தனதனன தானதத்த
தனதனன தானதத்த – தனதான

மடலவிழ்ச ரோருகத்து முகிழ்நகையி லேவளைத்து
மதசுகப்ர தாபசித்ர – முலையாலே

மலரமளி மீதணைத்து விளையுமமு தாதரத்தை
மனமகிழ வேயளித்து – மறவாதே

உடலுயிர தாயிருக்க உனதெனதெ னாமறிக்கை
ஒருபொழுதொ ணாதுசற்று – மெனவேதான்

உரைசெய்மட வாரளித்த கலவிதரு தோதகத்தை
யொழியவொரு போதகத்தை – யருள்வாயே

தடமகுட நாகரத்ந படநெளிய ஆடுபத்ம
சரணயுக மாயனுக்கு – மருகோனே

சரவணமி லேயுதித்த குமரமுரு கேசசக்ர
சயிலம்வல மாய்நடத்து – மயில்வீரா

அடல்மருவு வேல்கரத்தி லழகுபெற வேயிருத்தும்
அறுமுகவ ஞானதத்வ – நெறிவாழ்வே

அசுரர்குல வேரைவெட்டி அபயமென வோலமிட்ட
அமரர்சிறை மீளவிட்ட – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தானதத்த தனதனன தானதத்த
தனதனன தானதத்த – தனதான

மடல் அவிழ் சரோருகத்து முகிழ் நகையிலே வளைத்து
மத சுக ப்ரதாப சித்ர – முலையாலே

மலர் அமளி மீது அணைத்து விளையும் அமுத அதரத்தை
மனம் மகிழவே அளித்து – மறவாதே .

உடல் உயிர் அதாய் இருக்க உனது எனது எனா மறிக்கை
ஒரு பொழுது ஒணாது சற்றும் – எனவே தான்

உரை செய் மடவார் அளித்த கலவி தரு தோதகத்தை
ஒழிய ஒரு போதகத்தை – அருள்வாயே

தட மகுட நாக ரத்ந பட(ம்) நெளிய ஆடு பத்ம
சரண யுக மாயனுக்கு – மருகோனே

சரவணமிலே உதித்த குமர முருகேச சக்ர
சயிலம் வலமாய் நடத்து – மயில் வீரா

அடல் மருவு வேல் கரத்தில் அழகு பெறவே இருத்தும்
அறு முகவ ஞான தத்வ – நெறி வாழ்வே

அசுரர் குல வேரை வெட்டி அபயம் என ஓலமிட்ட
அமரர் சிறை மீள விட்ட – பெருமாளே

English

madalavizhsa rOrukaththu mukizhnakaiyi lEvaLaiththu
mathasukapra thApachithra – mulaiyAlE

malaramaLi meethaNaiththu viLaiyumamu thAtharaththai
manamakizha vEyaLiththu – maRavAthE

udaluyira thAyirukka unathenathe nAmaRikkai
orupozhutho NAthusatRu – menavEthAn

uraiseymada vAraLiththa kalavitharu thOthakaththai
yozhiyavoru pOthakaththai – yaruLvAyE

thadamakuda nAkarathna padaneLiya Adupathma
saraNayuka mAyanukku – marukOnE

saravaNami lEyuthiththa kumaramuru kEsachakra
sayilamvala mAynadaththu – mayilveerA

adalmaruvu vElkaraththi lazhakupeRa vEyiruththum
aRumukava njAnathathva – neRivAzhvE

asurarkula vEraivetti apayamena vOlamitta
amararsiRai meeLavitta – perumALE.

English Easy Version

madal avizh sarOrukaththu mukizh nakaiyilE vaLaiththu
matha suka prathApa sithra – mulaiyAlE

malar amaLi meethu aNaiththu viLaiyum amutha atharaththai
manam makizhavE aLiththu – maRavAthE

udal uyir athAy irukka unathu enathu enA maRikkai
oru pozhuthu oNAthu satRum – enavE thAn

urai sey madavAr aLiththa kalavi tharu thOthakaththai
ozhiya oru pOthakaththai – aruLvAyE

thada makuda nAka rathna pada(m) neLiya Adu pathma
saraNa yuka mAyanukku – marukOnE

saravaNamilE uthiththa kumara murukEsa chakra
sayilam valamAy nadaththu – mayil veerA

adal maruvu vEl karaththil azhaku peRavE iruththum
aRu mukava njAna thathva – neRi vAzhvE

asurar kula vErai vetti apayam ena Olamitta
amarar siRai meeLa vitta – perumALE