திருப்புகழ் 1108 வடிவவேல் தனை (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1108 Vadivavelthanai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனா தனதனந் தனதனா தனதனந்
தனதனா தனதனந் – தனதான

வடிவவேல் தனைவெகுண் டிளைஞரா வியைவளைந்
தமர்செய்வாள் விழியர்நெஞ் – சினில்மாயம்

வளரமால் தனைமிகுந் தவர்கள்போ லளவிவந்
தணுகுமா நிதிகவர்ந் – திடுமாதர்

துடியைநே ரிடைதனந் துவளவே துயில்பொருந்
தமளிதோய் பவர்வசஞ் – சுழலாதே

தொலைவிலா இயல்தெரிந் தவலமா னதுகடந்
துனதுதாள் தொழமனந் – தருவாயே

படியெலா முடியநின் றருளுமா லுதவுபங்
கயனுநான் மறையுமும் – பரும்வாழப்

பரவையூ டெழுவிடம் பருகிநீள் பவுரிகொண்
டலகையோ டெரிபயின் – றெருதேறிக்

கொடியவா ளரவிளம் பிறையினோ டலைசலங்
குவளைசேர் சடையர்தந் – திருமேனி

குழையஆ தரவுடன் தழுவுநா யகிதருங்
குமரனே யமரர்தம் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனா தனதனந் தனதனா தனதனந்
தனதனா தனதனந் – தனதான

வடிவ வேல் தனை வெகுண்டு இளைஞர் ஆவியை வளைந்து
அமர் செய் வாள் விழியர் – நெஞ்சினில் மாயம்

வளர மால் தனை மிகுந்தவர்கள் போல் அளவி வந்து
அணுகும் மா நிதி – கவர்ந்திடு மாதர்

துடியை நேர் இடை தனம் துவளவே துயில் பொருந்து
அமளி தோய்பவர் வசம் – சுழலாதே

தொலைவு இலா இயல் தெரிந்து அவலமானது கடந்து
உனது தாள் தொழ மனம் – தருவாயே

படி எலா(ம்) முடிய நின்று அருளு(ம்) மால் உதவு பங்கயனும்
நான் மறையும் – உம்பரும் வாழ

பரவை ஊடு எழு விடம் பருகி நீள் பவுரி கொண்டு
அலகையோடு எரி பயின்று – எருது ஏறி

கொடிய வாள் அரவு இளம் பிறையினோடு அலை சலம்
குவளை சேர் சடையர் தம் – திருமேனி

குழைய ஆதரவுடன் தழுவு நாயகி தரும்
குமரனே அமரர் தம் – பெருமாளே

English

vadivavEl thanaivekuN diLainjarA viyaivaLain
thamarseyvAL vizhiyarnen – jinilmAyam

vaLaramAl thanaimikun thavarkaLpO laLavivan
thaNukumA nithikavarn – thidumAthar

thudiyainE ridaithanan thuvaLavE thuyilporun
thamaLithOy pavarvasam- cuzhalAthE

tholaivilA iyaltherin thavalamA nathukadan
thunathuthAL thozhamanan – tharuvAyE

padiyelA mudiyanin RaruLumA luthavupang
kayanunAn maRaiyumum – parumvAzhap

paravaiyU dezhuvidam parukineeL pavurikoN
dalakaiyO deripayin – ReruthERik

kodiyavA LaraviLam piRaiyinO dalaicalam
kuvaLaisEr sadaiyarthan – thirumEni

kuzhaiyaA tharavudan thazhuvunA yakitharum
kumaranE yamarartham – perumALE.

English Easy Version

vadiva vEl thanai vekuNdu iLainjar Aviyai vaLainthu
amar sey vAL vizhiyar – nenjinil mAyam

vaLara mAl thanai mikunthavarkaL pOl aLavi vanthu
aNukum mA nithi kavarnthidu – mAthar

thudiyai nEr idai thanam thuvaLavE thuyil porunthu
amaLi thOypavar vasam – suzhalAthE

tholaivu ilA iyal therinthu avalamAnathu kadanthu
unathu thAL thozha manam – tharuvAyE

padi elA(m) mudiya ninRu aruLu(m) mAl uthavu pangayanum
nAn maRaiyum – umparum vAzha

paravai Udu ezhu vidam paruki neeL pavuri koNdu
alakaiyOdu eri payinRu – eruthu ERi

kodiya vAL aravu iLam piRaiyinOdu alai calam
kuvaLai sEr sadaiyar tham – thirumEni

kuzhaiya Atharavudan thazhuvu nAyaki tharum
kumaranE amarar tham – perumALE