திருப்புகழ் 1110 பக்கம் உற நேரான (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1110 Pakkamuranerana

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்ததன தானான தத்ததன தானான
தத்ததன தானான – தனதான

பக்கமுற நேரான மக்களுட னேமாதர்
பத்தியுடன் மேல்மூடி – யினிதான

பட்டினுட னேமாலை யிட்டுநெடி தோர்பாடை
பற்றியணை வோர்கூவி – யலைநீரிற்

புக்குமுழு காநீடு துக்கமது போய்வேறு
பொற்றியிட வேயாவி – பிரியாமுன்

பொற்கழலை நாடோறு முட்பரிவி னாலோது
புத்திநெடி தாம்வாழ்வு – புரிவாயே

இக்கனுக வேநாடு முக்கணர்ம காதேவர்
எப்பொருளு மாமீசர் – பெருவாழ்வே

எட்டவரி தோர்வேலை வற்றமுது சூர்மாள
எட்டியெதி ரேயேறு – மிகல்வேலா

மக்களொடு வானாடர் திக்கில்முனி வோர்சூழ
மத்தமயில் மீதேறி – வருவோனே

வைத்தநிதி போல்நாடி நித்தமடி யார்வாழ
வைத்தபடி மாறாத – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்ததன தானான தத்ததன தானான
தத்ததன தானான – தனதான

பக்கம் உற நேரான மக்களுடனே மாதர்
பத்தியுடன் மேல் மூடி- இனிதான

பட்டின் உடனே மாலை இட்டு நெடிது ஓர் பாடை
பற்றி அணைவோர் கூவி – அலை நீரில்

புக்கு முழுகா நீடு துக்கம் அது போய் வேறு
பொன் தீ இடவே ஆவி – பிரியா முன்

பொன் கழலை நாள் தோறும் உள் பரிவினால் ஓது(ம்)
புத்தி நெடிது ஆம் வாழ்வு – புரிவாயே

இக்கன் உகவே நாடு(ம்) முக்க(ண்)ணர் மகா தேவர்
எப்பொருளும் ஆம் ஈசர் – பெரு வாழ்வே

எட்ட அரிது ஓர் வேலை வற்ற முது சூர் மாள
எட்டி எதிரே ஏறும் – இகல் வேலா

மக்களோடு வான் நாடர் திக்கில் முனிவோர் சூழ
மத்த மயில் மீது ஏறி – வருவோனே

வைத்த நிதி போல் நாடி நித்தம் அடியார் வாழ
வைத்த படி மாறாத – பெருமாளே.

English

pakkamuRa nErAna makkaLuda nEmAthar
paththiyudan mElmUdi – yinithAna

pattinuda nEmAlai yittunedi thOrpAdai
patRiyaNai vOrkUvi – yalaineeriR

pukkumuzhu kAneedu thukkamathu pOyvERu
potRiyida vEyAvi – piriyAmun

poRkazhalai nAdORu mutparivi nAlOthu
puththinedi thAmvAzhvu – purivAyE

ikkanuka vEnAdu mukkaNarma kAthEvar
epporuLu mAmeesar – peruvAzhvE

ettavari thOrvElai vatRamuthu cUrmALa
ettiyethi rEyERu – mikalvElA

makkaLodu vAnAdar thikkilmuni vOrsUzha
maththamayil meethERi – varuvOnE

vaiththanithi pOlnAdi niththamadi yArvAzha
vaiththapadi mARAtha – perumALE.

English Easy Version

pakkam uRa nErAna makkaLudanE mAthar
paththiyudan mEl mUdi – inithAna

pattin udanE mAlai ittu nedithu Or pAdai
patRi aNaivOr kUvi – alai neeril

pukku muzhukA needu thukkam athu pOy vERu
pon thee idavE Avi – piriyA mun

pon kazhalai nAL thORum uL parivinAl Othu(m)
puththi nedithu Am vAzhvu – purivAyE

ikkan ukavE nAdu(m) mukka(N)Nar makA thEvar
epporuLum Am eesar – peru vAzhvE

etta arithu Or vElai vatRa muthu cUr mALa
etti ethirE ERum – ikal vElA

makkaLOdu vAn nAdar thikkil munivOr Cuzha
maththa mayil meethu ERi – varuvOnE

vaiththa nithi pOl nAdi niththam adiyAr vAzha
vaiththa padi mARAtha – perumALE