திருப்புகழ் 1119 பட்டு ஆடைக்கே (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1119 Pattuadaikke

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்தா தத்தா தத்தா தத்தா
தத்தா தத்தத் – தனதான

பட்டா டைக்கே பச்சோ லைக்கா
துக்கே பத்தித் – தனமாகும்

பக்கே நிட்டூ ரப்பார் வைக்கே
பட்டா சைப்பட் – டுறவாடி

ஒட்டார் நட்டார் வட்டா ரத்தே
சுற்றே முற்றத் – தடுமாறும்

ஒட்டா ரப்பா விக்கே மிக்கா
முற்றாள் கிட்டத் – தகுமோதான்

கட்டா விப்போ துட்டா விப்பூ
கக்கா விற்புக் – களிபாடுங்

கற்பூர் நற்சா ரக்கா ழித்தோய்
கத்தா சத்தித் – தகவோடே

முட்டா கக்கூ ரிட்டே னற்றாள்
முற்றா மற்கொட் – குமரேசா

முத்தா முத்தீ யத்தா சுத்தா
முத்தா முத்திப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்தா தத்தா தத்தா தத்தா
தத்தா தத்தத் – தனதான

பட்டு ஆடைக்கே பச்சை ஓலைக்
காதுக்கே பத்தித் – தன மா

கும்பக்கே நிட்டூரப் பார்வைக்கே பட்டு
ஆசைப்பட்டு – உறவாடி

ஒட்டார் நட்டார் வட்டாரத்து ஏசு
உற்றே முற்றத் – தடுமாறும்

ஒட்டாரப் பாவிக்கே மிக்காம்
உன் தாள் கிட்டத் – தகுமோதான்

கள் தாவிப் போது உள் தாவிப் பூகக்
காவிற் புக்கு – அளிபாடும்

கற்பு ஊர் நற்சார் அக் காழித் தோய்
கத்தா சத்தித் – தகவோடே

முட்டாகக் கூரிட்டு ஏனல் தாள்
முற்றாமல் கொள் – குமரேசா

முத்தா முத்தீ யத்தா சுத்தா
முத்தா முத்திப் – பெருமாளே.

English

pattA daikkE pacchO laikkA
thukkE paththith – thanamAkum

pakkE nittU rappAr vaikkE
pattA saippat – tuRavAdi

ottAr nattAr vattA raththE
sutRE mutRath – thadumARum

ottA rappA vikkE mikkA
mutRAL kittath – thakumOthAn

kattA vippO thuttA vippU
kakkA viRpuk – kaLipAdung

kaRpUr naRcA rakkA zhiththOy
kaththA saththith – thakavOdE

muttA kakkU rittE natRAL
mutRA maRkot – kumarEsA

muththA muththee yaththA suththA
muththA muththip – perumALE.

English Easy Version

pattu AdaikkE pacchai Olaik
kAthukkE paththith – thana mA

kumpakkE nittUrap pArvaikkE pattu
Asaippattu – uRavAdi

ottAr nattAr vattAraththu Esu
utRE mutRath – thadumARum

ottArap pAvikkE mikkAm
un thAL kittath – thakumOthAn

kaL thAvip pOthu uL thAvip pUkak
kAviR pukku – aLipAdum

kaRpu Ur naRcAr ak kAzhith thOy
kaththA saththith – thakavOdE

muttAkak kUrittu Enal thAL
mutRAmal koL – kumarEsA

muththA muththee yaththA suththA
muththA muththip – perumALE