திருப்புகழ் 1140 உறவின்முறை கதறி (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1140 Uravinmuraikathari

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தனதனன தானான தானதன
தனதனன தனதனன தானான தானதன
தனதனன தனதனன தானான தானதன – தந்ததான

உறவின்முறை கதறியழ ஊராரு மாசையற
பறைதிமிலை முழவினிசை யாகாச மீதுமுற
உலகிலுள பலரரிசி வாய்மீதி லேசொரியு – மந்தநாளில்


உனதுமுக கருணைமல ரோராறு மாறிருகை
திரள்புயமு மெழில்பணிகொள் வார்காது நீள்விழியும்
உபயபத மிசைகுலவு சீரேறு நூபுரமும் – அந்தமார்பும்

மறையறைய அமரர்தரு பூமாரி யேசொரிய
மதுவொழுகு தரவில்மணி மீதேமு நூலொளிர
மயிலின்மிசை யழகுபொலி யாளாய்மு னாரடியர் – வந்துகூட

மறலிபடை யமபுரமு மீதோட வேபொருது
விருதுபல முறைமுறையி லேயூதி வாதுசெய்து
மதலையொரு குதலையடி நாயேனை யாளஇஙன் – வந்திடாயோ

பிறையெயிறு முரணசுரர் பேராது பாரில்விழ
அதிரஎழு புவியுலக மீரேழு மோலமிட
பிடிகளிறி னடல்நிரைகள் பாழாக வேதிசையில் – நின்றநாகம்

பிரியநெடு மலையிடிய மாவாரி தூளியெழ
பெரியதொரு வயிறுடைய மாகாளி கூளியொடு
பிணநிணமு முணவுசெய்து பேயோடு மாடல்செய – வென்றதீரா


குறமறவர் கொடியடிகள் கூசாது போய்வருட
கரடிபுலி திரிகடிய வாரான கானில்மிகு
குளிர்கணியி னிளமரம தேயாகி நீடியுயர் – குன்றுலாவி

கொடியதொரு முயலகனின் மீதாடு வாருடைய
வொருபுறம துறவளரு மாதாபெ றாவருள்செய்
குமரகுரு பரஅமரர் வானாடர் பேணஅருள் – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தனதனன தானான தானதன
தனதனன தனதனன தானான தானதன
தனதனன தனதனன தானான தானதன – தந்ததான

உறவின் முறை கதறி அழ ஊராரும் ஆசை அற
பறை திமிலை முழவின் இசை ஆகாச(ம்) மீது உற
உலகில் உள பலர் அரிசி வாய் மீதிலே சொரியும் – அந்த நாளில்

உனது முக கருணை மலர் ஓராறும் ஆறு இரு கை
திரள் புயமும் எழில் பணி கொள் வார் காது நீள் விழியும்
உபய பதம் மிசை குலவு(ம்) சீர் ஏறு நூபுரமும் – அந்த மார்பும்

மறை அறைய அமரர் தரு பூமாரியே சொரிய
மது ஒழுகு தரவில் மணி மீதே முன்னூல் ஒளிர
மயிலின் மிசை அழகு பொலி ஆளாய் முன் ஆர் அடியர் – வந்து கூட

மறலி படை யமபுரமும் மீது ஓடவே பொருது
விருது பல முறை முறையிலே ஊதி வாது செய்து
மதலை ஒரு குதலை அடி நாயேனை ஆள இ(ங்)ஙன் – வந்திடாயோ

பிறை எயிறு முரண் அசுரர் பேராது பாரில் விழ
அதிர எழு புவி உலகம் ஈரேழும் ஓலம் இட
பிடி களிறின் அடல் நிரைகள் பாழாகவே திசையில் – நின்ற நாகம்

பிரிய நெடு மலை இடிய மா வாரி தூளி எழ .
பெரியது ஒரு வயிறுடைய மா காளி கூளியொடு
பிண நிணமும் உணவு செய்து பேயோடும் ஆடல் செய – வென்ற தீரா

குற மறவர் கொடி அடிகள் கூசாது போய் வருட
கரடி புலி திரி கடிய வாரான கானில் மிகு
குளிர் கணியின் இள மரமதே ஆகி நீடி உயர் – குன்று உலாவி

கொடியது ஒரு முயலகனின் மீது ஆடுவாருடைய
ஒரு புறம் அது உற வளரும் மாதா பெறா அருள் செய்
குமர குருபர அமரர் வான் நாடர் பேண அருள் – தம்பிரானே.

English

uRavin muRai kadhaRi azha UrArum AsaiyaRa
paRai thimilai muzhavin isai AkAsa meedhumuRa
ulagiluLa palararisi vAymeedhilE sOriyum – andha nALil

unadhu muka karuNai malar OrARum ARirukai
thiraLbuyamum ezhilpaNikoL vArkAdhu neeL vizhiyum
ubayapadha misaikulavu seerERu nUpuramum – andhamArbum

maRai aRaiya amarartharu pUmAriyE soriya
madhu ozhugu tharavil maNimeedhE munUloLira
mayilinmisai azhagupoli ALAy munAr adiyar – vandhukUda

maRali padai yamapuramu meedhOdavE porudhu
virudhupala muRai muRaiyilE Udhi vAdhu seydhu
madhalai oru kudhalai adi nAyEnai ALa ingan – vandhidAyO

piRaiyeyiRu muraNa surar pErAdhu pAril vizha
adhira ezhubuvi ulagam eerEzhum Olamida
pidigaLiRin adalniraigaL pAzhAgavE dhisaiyil – nindra nAgam

piriya nedumalai idiya mAvAri thULi ezha
periyadhoru vayiRudaiya mAkALi kULiyodu
piNaniNamum uNavu seydhu pEyOdum Adalseya – vendra dheerA

kuRamaRavar kodi adigaL kUsAdhu pOy varuda
karadi puli thirikadiya vArAna kAnil migu
kuLir kaNiyin iLamaramadhE Agi needi uyar – kundrulAvi

kodiyadhoru muyalaganin meedhAdu vArudaiya
orupuRama dhuRavaLaru mAthApeRA aruLsey
kumara gurupara amarar vAnAdar pENa aruL – thambiranE.

English Easy Version

uRavin muRai kadhaRi azha UrArum AsaiyaRa
paRai thimilai muzhavin isai AkAsa meedhumuRa
ulagiluLa palararisi vAymeedhilE sOriyum – andha nALil

unadhu muka karuNai malar OrARum ARirukai
thiraLbuyamum ezhilpaNikoL vArkAdhu neeL vizhiyum
ubayapadha misaikulavu seerERu nUpuramum – andhamArbum

maRai aRaiya amarartharu pUmAriyE soriya
madhu ozhugu tharavil maNimeedhE munUloLira
mayilinmisai azhagupoli ALAy munAr adiyar – vandhukUda

maRali padai yamapuramu meedhOdavE porudhu
virudhupala muRai muRaiyilE Udhi vAdhu seydhu
madhalai oru kudhalai adi nAyEnai ALa ingan – vandhidAyO

piRaiyeyiRu muraNa surar pErAdhu pAril vizha
adhira ezhubuvi ulagam eerEzhum Olamida
pidigaLiRin adalniraigaL pAzhAgavE dhisaiyil – nindra nAgam

Piriya nedumalai idiya mAvAri thULi ezha
periyadhoru vayiRudaiya mAkALi kULiyodu
piNaniNamum uNavu seydhu pEyOdum Adalseya – vendra dheerA

kuRamaRavar kodi adigaL kUsAdhu pOy varuda
karadi puli thirikadiya vArAna kAnil migu
kuLir kaNiyin iLamaramadhE Agi needi uyar – kundrulAvi

kodiyadhoru muyalaganin meedhAdu vArudaiya
orupuRama dhuRavaLaru mAthApeRA aruLsey
kumara gurupara amarar vAnAdar pENa aruL – thambiranE.