திருப்புகழ் 1142 ஊனோடு வாது உயிர் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1142 Unoduvadhuuyir

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தானான தானன தனத்த தத்தன
தானான தானன தனத்த தத்தன
தானான தானன தனத்த தத்தன – தந்ததான

ஊனோடு வாதுயிர் தரித்து மட்டற
வூசாடு பாழ்குடி லெடுத்த திற்படி
ஓயாத மாமய லுழற்றி னிற்படு – வம்பனேனை

ஊதாரி யாய்விடு சமத்தில் நிற்பது
மாராத காதலை மனத்தில் வைப்பது
மூரோடு போயெதிர் பிணக்கி னிற்பது – முந்திடாதே

தேனூறு வாய்மொழி பரத்தை யர்க்கொரு
நாய்போல வேயவர் வசத்தில் நிற்பது
சீர்கேட தாய்விடு சிறுப்பி ளைத்தன – மென்றுநீபச்

சீதாள மாமலர் தொடுத்த பத்தர்கள்
சீராடி நாண்மல ரெனப்ரி யப்படு
சீர்பாத போதக மநுக்ர கிப்பது – மெந்தநாளோ

மானாக பாயலில் படுக்கை யிட்டவர்
மாமேரு வாரியில் திரித்து விட்டவர்
மாடோடு போய்வரு மிடைக்குலத்தவ – ரன்றுவாவி

வாய்நாக மோலிட பிடித்த சக்கிர
வாளேவி யேகர வினைத்த றித்தவர்
மாமாய னாயுல களித்த வித்தகர் – தங்கைவாழ்வே

கானாரு மாமலை தினைப்பு னத்தினில்
கால்மேல்வி ழாவொரு குறச்சி றுக்கியை
காணாது போயியல் புணர்ச்சி யிட்டருள் – கந்தவேளே

காரேழு மாமலை யிடித்து ருக்கெட
காராழி யேழவை கலக்கி விட்டுயர்
காவான நாடர்கள் பகைச்ச வட்டிய – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தானான தானன தனத்த தத்தன
தானான தானன தனத்த தத்தன
தானான தானன தனத்த தத்தன – தந்ததான

English

UnOdu vAthuyir thariththu mattaRa
vUsAdu pAzhkudi leduththa thiRpadi
OyAtha mAmaya luzhatRi niRpadu – vampanEnai

UthAri yAyvidu samaththil niRpathu
mArAtha kAthalai manaththil vaippathu
mUrOdu pOyethir piNakki niRpathu – munthidAthE

thEnURu vAymozhi paraththai yarkkoru
nAypOla vEyavar vasaththil niRpathu
seerkEda thAyvidu siRuppi Laiththana – menRuneepa

seethALa mAmalar thoduththa paththarkaL
seerAdi nANmala renapri yappadu
seerpAtha pOthaka manukra kippathu – menthanALO

mAnAka pAyalil padukkai yittavar
mAmEru vAriyil thiriththu vittavar
mAdOdu pOyvaru midaikkulaththava – ranRuvAvi

vAynAka mOlida pidiththa sakkira
vALEvi yEkara vinaiththa Riththavar
mAmAya nAyula kaLiththa viththakar – thangaivAzhvE

kAnAru mAmalai thinaippu naththinil
kAlmElvi zhAvoru kuRacchi Rukkiyai
kANAthu pOyiyal puNarcchi yittaruL – kanthavELE

kArEzhu mAmalai yidiththu rukkeda
kArAzhi yEzhavai kalakki vittuyar
kAvAna nAdarkaL pakaiccha vattiya – thambirAnE.

English Easy Version

UnOdu vAthu uyir thariththu mattu aRa
UsAdu pAzh kudil eduththu athil padi
OyAtha mA mayal uzhatRinil padu – vampanEnai

UthAriyAy vidu samaththil niRpathum
ArAtha kAthalai manaththil vaippathum
UrOdu pOy ethir piNakkil niRpathum – unthidAthE

thEn URum vAy mozhi paraththaiyarkku oru
nAy pOlavE avar vasaththil niRpathum
seer kEdathAy vidum siRu pi(L)Laith thanam – enRu neepac

chee(tha)thALa mA malar thoduththa paththarkaL
seerAdi nAL malar ena priyappadu(m)
seer pAtha pOthakam anukrakippathum – entha nALO

mAl nAka pAyalil padukkai ittavar
mA mEru vAriyil thiriththu vittavar
mAdOdu pOy varum idaik kulaththavar – anRu vAvivAy

nAkam Olida pidiththa sakkira
vAL EviyE karavinaith thaRiththavar
mA mAyanAy ulaku aLiththa viththakar – thangai vAzhvE

kAn Aru mA malai thinaip punaththinil
kAl mEl vizhA oru kuRac chiRukkiyai
kANAthu pOy iyal puNarcchi ittu aruL – kanthavELE

kAr Ezhu mA malai idiththu uruk keda
kAr Azhi Ezhu avai kalakki vittu
uyar kAvAna nAdarkaL pakaic chavattiya – thambirAnE.