திருப்புகழ் 1157 சுருதி வெகுமுக (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1157 Surudhivegumuga

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தனதனன தான தானன
தனதனன தான தானன
தனன தனதனன தான தானன தந்ததான

சுருதி வெகுமுகபு ராண கோடிகள்
சரியை கிரியைமக யோக மோகிகள்
துரித பரசமய பேத வாதிகள் – என்றுமோடித்

தொடர வுணரஅரி தாய தூரிய
பொருளை யணுகியநு போக மானவை
தொலைய இனியவொரு ஸ்வாமி யாகிய – நின்ப்ரகாசங்

கருதி யுருகியவி ரோதி யாயருள்
பெருகு பரமசுக மாம கோததி
கருணை யடியரொடு கூடியாடிம – கிழ்ந்துநீபக்

கனக மணிவயிர நூபு ராரிய
கிரண சரண அபி ராம கோமள
கமல யுகளமற வாது பாடநி – னைந்திடாதோ

மருது நெறுநெறென மோதி வேரோடு
கருது மலகைமுலை கோதி வீதியில்
மதுகை யொடுதறுக ணானை வீரிட – வென்றுதாளால்

வலிய சகடிடறி மாய மாய்மடி
படிய நடைபழகி யாயர் பாடியில்
வளரு முகில்மருக வேல்வி நோதசி – கண்டிவீரா

விருதர் நிருதர்குல சேனை சாடிய
விஜய கடதடக போல வாரண
விபுதை புளகதன பார பூஷண – அங்கிராத

விமலை நகிலருண வாகு பூதர
விபுத கடககிரி மேரு பூதர
விகட சமரசத கோடி வானவர் – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தனன தனதனன தான தானன
தனதனன தான தானன
தனன தனதனன தான தானன தந்ததான

சுருதி வெகுமுக புராண கோடிகள்
சரியை கிரியை மக யோக மோகிகள்
துரித பர சமய பேத வாதிகள் – என்றும் ஓடி

தொடர உணர அரிதாய தூரிய
பொருளை அணுகி அநுபோகமானவை
தொலைய இனிய ஒரு ஸ்வாமியாகிய – நின் ப்ரகாசம்

கருதி உருகி அவிரோதியாய் அருள்
பெருகு பரம சுக மா மகா உததி
கருணை அடியரொடு கூடி ஆடி – மகிழ்ந்து நீபக்

கனக மணி வயிர நூபுர ஆரிய
கிரண சரண அபிராம கோமள
கமல உகளம் மறவாது பாட – நினைந்திடாதோ

மருது நெறு நெறு என மோதி வேரோடு
கருதும் அலகை முலை கோதி வீதியில்
மதுகையொடு தறுகண் ஆனை – வீரிட வென்று தாளால்

வலிய சகடு இடறி மாயமாய் மடி
படிய நடை பழகி ஆயர் பாடியில்
வளரும் முகில் மருக வேல் விநோத – சிகண்டி வீரா

விருதர் நிருதர் குல சேனை சாடிய
விஜய கட தட கபோல வாரண
விபுதை புளக தன பார பூஷண – அம் கிராத

விமலை நகில் அருண வாகு பூதர
விபுத கடக கிரி மேரு பூதர
விகட சமர சத கோடி வானவர் – தம்பிரானே.

English

suruthi vekumukapu rANa kOdikaL
sariyai kiriyaimaka yOka mOkikaL
thuritha parasamaya pEtha vAthikaL – enRumOdith

thodara vuNara ari thAya thUriya
poruLai yaNukiyanu pOka mAnavai
tholaiya iniyavoru SvAmi yAkiya – ninprakAsam

karuthi yurukiyavi rOthi yAyaruL
peruku paramasuka mAma kOthathi
karuNai yadiyarodu kUdiyAdima – kizhnthuneepak

kanaka maNivayira nUpu rAriya
kiraNa saraNa api rAma kOmaLa
kamala yukaLamaRa vAthu pAdani – nainthidAthO

maruthu neRuneRena mOthi vErOdu
karuthu malakaimulai kOthi veethiyil
mathukai yoduthaRuka NAnai veerida – venRuthALAl

valiya sakadidaRi mAya mAymadi
padiya nadaipazhaki yAyar pAdiyil
vaLaru mukilmaruka vElvi nOthasi – kaNdiveerA

viruthar nirutharkula sEnai sAdiya
vijaya kadathadaka pOla vAraNa
viputhai puLakathana pAra pUshaNa – angirAtha

vimalai nakilaruNa vAku pUthara
viputha kadakakiri mEru pUthara
vikada samarasatha kOdi vAnavar – thambirAnE.

English Easy Version

suruthi vekumuka purANa kOdikaL
sariyai kiriyai maka yOka mOkikaL
thuritha para samaya pEtha vAthikaL – enRum Odi

thodara uNara arithAya thUriya
poruLai aNuki anupOkamAnavai
tholaiya iniya oru SvAmiyAkiya – nin prakAsam

karuthi uruki avirOthiyAy aruL
peruku parama suka mA makA uthathi
karuNai adiyarodu kUdi Adi – makizhnthu neepak

kanaka maNi vayira nUpura Ariya
kiraNa saraNa apirAma kOmaLa
kamala ukaLam maRavAthu pAda – ninainthidAthO

maruthu neRu neRu ena mOthi vErOdu
karuthum alakai mulai kOthi veethiyil
mathukaiyodu thaRukaN Anai – veerida venRu thALAl

valiya sakadu idaRi mAyamAy madi
padiya nadai pazhaki Ayar pAdiyil
vaLarum mukil maruka vEl vinOtha – sikaNdi veerA

viruthar niruthar kula sEnai sAdiya
Vijaya kada thada kapOla vAraNa
viputhai puLaka thana pAra pUshaNa – am kirAtha

vimalai nakil aruNa vAku pUthara
viputha kadaka kiri mEru pUthara
vikada samara satha kOdi vAnavar – thambirAnE