திருப்புகழ் 116 இரவி என (பழநி)

Thirupugal 116 Iraviena

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தனதனன தானான தனதனன
தனதனன தனதனன தானான தனதனன
தனதனன தனதனன தானான தனதனன – தனதான

இரவியென வடவையென ஆலால விடமதென
உருவுகொடு ககனமிசை மீதேகி மதியும்வர
இரதிபதி கணைகளொரு நாலேவ விருதுகுயி – லதுகூவ


எழுகடலின் முரசினிசை வேயோசை விடையின்மணி
யிசைகுறுகி யிருசெவியி னாராச முறுவதென
இகல்புரிய மதனகுரு வோராத அனையர்கொடு – வசைபேச


அரஹரென வநிதைபடு பாடோத அரிதரிது
அமுதமயி லதுகருதி யாரோடு மிகல்புரிவள்
அவசமுற அவசமுற ஆரோமல் தரவுமிக – மெலிவானாள்


அகுதியிவள் தலையில்விதி யானாலும் விலகரிது
அடிமைகொள வுனதுபரம் ஆறாத வொருதனிமை
யவளையணை தரஇனிதி னோகார பரியின்மிசை – வருவாயே


நிரைபரவி வரவரையு ளோர்சீத மருதினொடு
பொருசகடு வுதையதுசெய் தாமாய மழைசொரிதல்
நிலைகுலைய மலைகுடைய தாவேகொள் கரகமலன் – மருகோனே

நிருமலிய திரிநயனி வாள்வீச வருகுமரி
கவுரிபயி ரவியரவ பூணாரி திரிபுவனி
நிபுடமலை யரசனருள் வாழ்வான புரணவுமை – யருள்பாலா


பரவைகிரி யசுரர்திரள் மாசேனை தவிடுபொடி
படஅமரர் துயரகல வேலேவி யமர்பொருத
பதுமகர தலமுருக நால்வேத கரரணிக – மயில்வீரா

பளிதம்ருக மதகளப சேறார வளருமுலை
வநிதைகுற மகள்மகிழும் லீலாவி தரமதுர
பநுவல்தரு பழநிவரு கோலாக லவவமரர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தனதனன தானான தனதனன
தனதனன தனதனன தானான தனதனன
தனதனன தனதனன தானான தனதனன – தனதான

இரவி என வடவை என ஆலால விடம் அது என
உருவு கொடு ககனம் மிசை மீது ஏகி மதியும் வர
இரதி பதி கணைகள் ஒரு நாலு ஏவ விருது குயில் – அது கூவ

எழு கடலின் முரசின் இசை வேய் ஓசை விடையின் மணி
இசை குறுகி இரு செவியில் நாராசம் உறுவது என
இகல் புரிய மதன குரு ஓராத அ(ன்)னையர் கொடு – வசை பேச

அரஹர என வநிதை படு பாடு ஓத அரிது அரிது
அமுதம் மயில் அது கருதி ஆரோடும் இகல் புரிவள்
அவசம் உற அவசம் உற ஆர் ஓமல் தரவும் மிக – மெலிவு ஆனாள்

அகுதி இவள் தலையில் விதி ஆனாலும் விலக அரிது
அடிமை கொள உனது பரம் ஆறாத ஒரு தனிமை
அவளை அணை தர இனிதின் ஓகார பரியின் மிசை – வருவாயே

நிரை பரவி வர வரையுள் ஓர் சீத மருதினொடு
பொரு சகடு உதை அது செய்து ஆ மாய மழை சொரிதல்
நிலை குலைய மலை குடையதாவே கொள் கரகமலன் – மருகோனே

நிருமலிய திரி நயனி வாள் வீச வரு குமரி
கவுரி பயிரவி அரவ பூணாரி திரி புவனி
நிபுட மலை அரசன் அருள் வாழ்வான புரண உமை – அருள்பாலா

பரவை கிரி அசுரர் திரள் மா சேனை தவிடு பொடி
பட அமரர் துயர் அகல வேல் ஏவி அமர் பொருத
பதும கரதல முருக நால் வேதகரர் அணிக – மயில்வீரா

பளித ம்ருகமத களப சேறு ஆர வளரு முலை
வநிதை குற மகள் மகிழும் லீலா விதுர மதுர
பநுவல் தரு பழனி வரு கோலாகல அமரர் – பெருமாளே.

English

iraviyena vadavaiyena AlAla vidamathena
uruvukodu kakanamisai meethEki mathiyumvara
irathipathi kaNaikaLoru nAlEva viruthukuyi – lathukUva

ezhukadalin murasinisai vEyOsai vidaiyinmaNi
yisaikuRuki yiruseviyi nArAsa muRuvathena
ikalpuriya mathanakuru vOrAtha anaiyarkodu – vasaipEsa

araharena vanithaipadu pAdOtha aritharithu
amuthamayi lathukaruthi yArOdu mikalpurivaL
avasamuRa avasamuRa ArOmal tharavumika – melivAnAL

akuthiyivaL thalaiyilvithi yAnAlum vilakarithu
adimaikoLa vunathuparam ARAtha voruthanimai
yavaLaiyaNai tharainithi nOkAra pariyinmisai – varuvAyE

niraiparavi varavaraiyu LOrseetha maruthinodu
porusakadu vuthaiyathusey thAmAya mazhaisorithal
nilaikulaiya malaikudaiya thAvEkoL karakamalan – marukOnE

nirumaliya thirinayani vALveesa varukumari
kavuripayi raviyarava pUNAri thiripuvani
nipudamalai yarasanaruL vAzhvAna puraNavumai – yaruLbAlA

paravaikiri yasurarthiraL mAsEnai thavidupodi
padAmarar thuyarakala vElEvi yamarporutha
pathumakara thalamuruka nAlvEtha kararaNika – mayilveerA

paLithamruka mathakaLapa sERAra vaLarumulai
vanithaikuRa makaLmakizhum leelAvi tharamathura
panuvaltharu pazhanivaru kOlAka lavavamarar – perumALE.

English Easy Version

iravi ena vadavai ena AlAla vidam athu ena
uruvu kodu kakanam misai meethu Eki mathiyum vara
irathi pathi kaNaikaL oru nAlu Eva viruthu kuyil – athu kUva

ezhu kadalin murasin isai vEy Osai vidaiyin maNi
isai kuRuki iru seviyil nArAsam uRuvathu ena
ikal puriya mathana kuru OrAtha a(n)naiyar kodu – vasai pEsa

arahara ena vanithai padu pAdu Otha arithu arithu
amutham mayil athu karuthi ArOdum ikal purivaL
avasam uRa avasam uRa Ar Omal tharavum mika – melivu AnAL

akuthi ivaL thalaiyil vithi AnAlum vilaka arithu
adimai koLa unathu param ARAtha oru thanimai
avaLai aNai thara inithin OkAra pariyin misai – varuvAyE

nirai paravi vara varaiyuL Or seetha maruthinodu
poru sakadu uthai athu seythu A mAya mazhai sorithal
nilai kulaiya malai kudaiyathAvE koL karakamalan – marukOnE

nirumaliya thiri nayani vAL veesa varu kumari
kavuri payiravi arava pUNAri thiri puvani
nipuda malai arasan aruL vAzhvAna puraNa umai – aruLbAlA

paravai kiri asurar thiraL mA sEnai thavidu podi
pada amarar thuyar akala vEl Evi amar porutha
pathuma karathala muruka nAl vEthakarar aNika – mayilveerA

paLitha mrukamatha kaLapa sERu Ara vaLaru mulai
vanithai kuRa makaL makizhum leelA vithura mathura
panuval tharu pazhani varu kOlAkala amarar – perumALE.