திருப்புகழ் 1160 சேலை அடர்த்து ஆலம் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1160 Selaiadarththualam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தானதனத் தானதனத் தானதனத் தானதனத்
தானதனத் தானதனத் – தனதான

சேலையடர்த் தாலமிகுத் தேயுழையைச் சீறுவிதித்
தூறுசிவப் பேறுவிழிக் – கணையாலே

தேனிரதத் தேமுழுகிப் பாகுநிகர்த் தாரமுதத்
தேறலெனக் கூறுமொழிச் – செயலாலே

ஆலிலையைப் போலும்வயிற் றாலளகத் தாலதரத்
தாலுமிதத் தாலும்வளைப் – பிடுவோர்மேல்

ஆசையினைத் தூரவிடுத் தேபுகழ்வுற் றேப்ரியநற்
றாளிணையைச் சேரஎனக் – கருள்வாயே

காலனைமெய்ப் பாதமெடுத் தேயுதையிட் டேமதனைக்
காயஎரித் தேவிதியிற் – றலையூடே

காசினியிற் காணஇரப் போர்மதியைச் சூடியெருத்
தேறிவகித் தூருதிரைக் – கடல்மீதில்

ஆலமிடற் றானையுரித் தோலையுடுத் தீமமதுற்
றாடியிடத் தேயுமைபெற் – றருள்வாழ்வே


ஆழியினைச் சூரனைவெற் பேழினையுற் றேயயில்விட்
டாதுலருக் காறுமுகப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தானதனத் தானதனத் தானதனத் தானதனத்
தானதனத் தானதனத் – தனதான

சேலை அடர்த்து ஆலம் மிகுத்தே உழையைச் சீறு விதித்து
ஊறு சிவப்பு ஏறு விழிக் – கணையாலே

தேன் இரதத்தே முழுகிப் பாகு நிகர்த்து ஆர் அமுதத்
தேறல் எனக் கூறும் மொழிச் – செயலாலே

ஆல் இலையைப் போலும் வயிற்றால் அளகத்தால்
அதரத்தாலும் இதத்தாலும் வளைப்பிடுவோர் – மேல்

ஆசையினைத் தூர விடுத்தே புகழ்வுற்றே ப்ரிய நல்
தாள் இணையைச் சேர எனக்கு – அருள்வாயே

காலனை மெய்ப் பாதம் எடுத்தே உதையிட்டே மதனைக்
காய எரித்தே விதியின் – தலை ஊடே

காசினியில் காண இரப்பு ஓர் மதியைச் சூடி எருத்து
ஏறி வகித்து ஊரு திரைக் – கடல் மீதில்

ஆலம் மிடற்று ஆனை உரித்துத் தோலை உடுத்து ஈமம் அது உற்று
ஆடி இடத்தே உமை பெற்று – அருள் வாழ்வே

ஆழியினைச் சூரனை வெற்பு ஏழினை உற்றே அயில் விட்ட
ஆதுலருக்கு ஆறு முகப் – பெருமாளே.

English

sElaiyadarth thAlamikuth thEyuzhaiyaic ceeRuvithith
thURusivap pERuvizhik – kaNaiyAlE

thEnirathath thEmuzhukip pAkunikarth thAramuthath
thERalenak kURumozhic – ceyalAlE

Alilaiyaip pOlumvayit RAlaLakath thAlatharath
thAlumithath thAlumvaLaip – piduvOrmEl

Asaiyinaith thUraviduth thEpukazhvut REpriyanat
RALiNaiyaic cEraenak – karuLvAyE

kAlanaimeyp pAthameduth thEyuthaiyit tEmathanaik
kAyaerith thEvithiyit – RalaiyUdE

kAsiniyiR kANairap pOrmathiyaic cUdiyeruth
thERivakith thUruthiraik – kadalmeethil

Alamidat RAnaiyurith thOlaiyuduth theemamathut
RAdiyidath thEyumaipet – RaruLvAzhvE


Azhiyinaic cUranaiveR pEzhinaiyut REyayilvit
tAthularuk kARumukap – perumALE.

English Easy Version

sElai adarththu Alam mikuththE uzhaiyais seeRu vithiththu
URu sivappu ERu vizhik – kaNaiyAlE

thEn irathaththE muzhukip pAku nikarththu Ar amuthath
thERal enak kURum mozhic – ceyalAlE

Al ilaiyaip pOlum vayitRAl aLakaththAl atharaththAlum
ithaththAlum vaLaippiduvOr – mEl

Asaiyinaith thUra viduththE pukazhvuRRE priya nal
thAL iNaiyais sEra enakku – aruLvAyE

kAlanai meyp pAtham eduththE uthaiyittE mathanaik
kAya eriththE vithiyin – thalai UdE

kAsiniyil kANa irappu Or mathiyaic cUdi eruththu
ERi vakiththu Uru thiraik – kadal meethil

Alam midatRu Anai uriththuth thOlai uduththu eemam athu utRu
Adi idaththE umai petRu – aruL vAzhvE

Azhiyinaic cUranai veRpu Ezhinai utRE ayil vitta
Athularukku ARu mukap – perumALE