திருப்புகழ் 1169 ஆரவாரமாய் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1169 Aravaramay

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தான தான தந்த தான தான தான தந்த
தான தான தான தந்த – தனதான

ஆர வார மாயி ருந்து ஏம தூத ரோடி வந்து
ஆழி வேலை போன்மு ழங்கி – யடர்வார்கள்

ஆக மீதி லேசி வந்து ஊசி தானு மேநு ழைந்து
ஆலைமீதி லேக ரும்பு – எனவேதான்

வீர மான சூரி கொண்டு நேரை நேரை யேபி ளந்து
வீசு வார்கள் கூகு வென்று – அழுபோது

வீடு வாச லான பெண்டிர் ஆசை யான மாதர் வந்து
மேலை வீழ்வ ரீது கண்டு – வருவாயே

நாரி வீரி சூரி யம்பை வேத வேத மேபு கழ்ந்த
நாதர் பாலி லேயி ருந்த – மகமாயி

நாடி யோடி வாற அன்பர் காண வேண தேபு கழ்ந்து
நாளு நாளு மேபு கன்ற – வரைமாது

நீரின் மீதி லேயி ருந்த நீலி சூலி வாழ்வு மைந்த
நீப மாலை யேபு னைந்த – குமரேசா

நீல னாக வோடி வந்த சூரை வேறு வேறு கண்ட
நீத னான தோர்கு ழந்தை – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தான தான தந்த தான தான தான தந்த
தான தான தான தந்த – தனதான

ஆரவாரமாயிருந்து ஏம தூதரோடி வந்து
ஆழி வேலை போன்முழங்கி – யடர்வார்கள்

ஆக மீதிலே சிவந்து ஊசி தானுமே நுழைந்து
ஆலைமீதிலே கரும்பு – எனவேதான்

வீரமான சூரி கொண்டு நேரை நேரையேபிளந்து
வீசுவார்கள் கூகு வென்று – அழுபோது

வீடு வாசலான பெண்டிர் ஆசையான மாதர் வந்து
மேலை வீழ்வர் ஈது கண்டு – வருவாயே

நாரி வீரி சூரி யம்பை வேத வேதமே புகழ்ந்த
நாதர் பாலிலேயிருந்த – மகமாயி

நாடி யோடி வாற அன்பர் காண வேணதே புகழ்ந்து
நாளு நாளுமே புகன்ற – வரைமாது

நீரின் மீதி லேயிருந்த நீலி சூலி வாழ்வு மைந்த
நீப மாலையேபுனைந்த – குமரேசா

நீலனாக வோடி வந்த சூரை வேறு வேறு கண்ட
நீதனான தோர்குழந்தை – பெருமாளே.

English

Aara vAramAy irundhu Ema dhUtharOdi vandhu
AzhivElai pOn muzhangi – adarvArgaL

Aaga meedhilE sivandhu Usi thAnumE nuzhaindhu
Alai meedhilE karumbu – enavEthAn

veera mAna sUri koNdu nErai nEraiyE piLandhu
veesu vArgaL kUku vendru – azhupOdhu

veedu vAsal Ana peNdir AsaiyAna mAdhar vandhu
mElai veezhva reedhu kaNdu – varuvAyE

nAri veeri sUri ambai vEdha vEdhamE pugazhndha
nAthar pAlilE irundha – magamAyi

nAdi Odi vARa anbar kANa vENadhE pugazhndhu
nALu nALumE pugandra – varaimAdhu

neerin meedhilE irundha neeli sUli vAzhvu maindha
neepa mAlaiyE puNaindha – kumarEsA

neela nAga Odi vandha sUrai vERu vERu kaNda
neetha nAnadhOr kuzhandhai – perumALE.

English Easy Version

Ara vAramAy irundhu Ema dhUtharOdi vandhu
AzhivElai pOn muzhangi – adarvArgaL

Aga meedhilE sivandhu Usi thAnumE nuzhaindhu
Alai meedhilE karumbu – enavEthAn

veera mAna sUri koNdu nErai nEraiyE piLandhu
veesu vArgaL kUku vendru – azhupOdhu

veedu vAsal Ana peNdir AsaiyAna mAdhar vandhu
mElai veezhvar eedhu kaNdu – varuvAyE

nAri veeri sUri ambai vEdha vEdhamE pugazhndha
nAthar pAlilE irundha – magamAyi

nAdi Odi vARa anbar kANa vENadhE pugazhndhu
nALu nALumE pugandra – varaimAdhu

neerin meedhilE irundha neeli sUli vAzhvu maindha
neepa mAlaiyE puNaindha – kumarEsA

neela nAga Odi vandha sUrai vERu vERu kaNda
neetha nAnadhOr kuzhandhai – perumALE.