திருப்புகழ் 1203 அடியார் மனம் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1203 Adiyarmanam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதான தந்த தந்த தனதான தந்த தந்த
தனதான தந்த தந்த – தனதான

அடியார்ம னஞ்சலிக்க எவராகி லும்ப ழிக்க
அபராதம் வந்து கெட்ட – பிணிமூடி

அனைவோரும் வந்து சிச்சி யெனநால்வ ருஞ்சி ரிக்க
அனலோட ழன்று செத்து – விடுமாபோற்

கடையேன்ம லங்கள் முற்று மிருநோயு டன்பி டித்த
கலியோடி றந்து சுத்த – வெளியாகிக்

களிகூர என்ற னுக்கு மயிலேறி வந்து முத்தி
கதியேற அன்பு வைத்து – னருள்தாராய்

சடைமீது கங்கை வைத்து விடையேறு மெந்தை சுத்த
தழல்மேனி யன்சி ரித்தொர் – புரமூணும்

தவிடாக வந்தெ திர்த்த மதனாக முஞ்சி தைத்த
தழல்பார்வை யன்ற ளித்த – குருநாதா

மிடிதீர அண்ட ருக்கு மயிலேறி வஞ்சர் கொட்டம்
வெளியாக வந்து நிர்த்த – மருள்வோனே

மினநூல்ம ருங்குல் பொற்பு முலைமாதி ளங்கு றத்தி
மிகுமாலொ டன்பு வைத்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதான தந்த தந்த தனதான தந்த தந்த
தனதான தந்த தந்த – தனதான

அடியார்மனஞ்சலிக்க எவராகிலும் பழிக்க
அபராதம் வந்து கெட்ட – பிணிமூடி

அனைவோரும் வந்து சிச்சி யென நால்வருஞ்சிரிக்க
அனலோடு அழன்று செத்து – விடுமாபோல்

கடையேன்மலங்கள் முற்றும் இருநோயுடன் பிடித்த
கலியோடு இறந்து சுத்த – வெளியாகி

களிகூர என்றனுக்கு மயிலேறி வந்து முத்தி
கதியேற அன்பு வைத்து உன் – அருள்தாராய்

சடைமீது கங்கை வைத்து விடையேறு மெந்தை சுத்த
தழல்மேனியன்சிரித்து ஒர் – புரமூணும்

தவிடாக வந்தெதிர்த்த மதன் ஆகமுஞ் சிதைத்த
தழல்பார்வை அன்றளித்த – குருநாதா

மிடிதீர அண்டருக்கு மயிலேறி வஞ்சர் கொட்டம்
வெளியாக வந்து நிர்த்தம் – அருள்வோனே

மினநூல் மருங்குல் பொற்பு முலைமாது இளங்குறத்தி
மிகுமாலொடு அன்பு வைத்த – பெருமாளே.

English

adiyAr manam salikka evarAgilum pazhikka
aparAdham vandhu ketta – piNimUdi

aNaivOrum vandhu chichiyena nAlvarun sirikka
analOda zhandru seththu – vidumApOR

kadaiyEn malangaL mutrum irunOyudan pidiththa
kali yOdiRandhu sudhdha – veLiyAgi

kaLikUra endranukku mayilEri vandhu muththi
gathi ERa anbu vaiththun – aruLthArAy

sadaimeedhu gangai vaiththu vidai Erum endhai sudhdha
thazhal mEniyan siriththOr – puramUNum

thavidAga vandh edhirththa madhanAga munsidhaiththa
thazhal pArvai andraLiththa – gurunAthA

miditheera aNdarukku mayilERi vanjar kottam
veLiyAga vandhu nirththam – aruLvOnE

minanUl marungul poRpu mulai mAdhiLang kuRaththi
migu mAlodanbu vaiththa – perumALE.

English Easy Version

adiyAr manam salikka evarAgilum pazhikka
aparAdham vandhu ketta – piNimUdi

aNaivOrum vandhu chichiyena nAlvarun sirikka
analOda zhandru seththu – vidumApOR

kadaiyEn malangaL mutrum irunOyudan pidiththa
kali yOdiRandhu sudhdha – veLiyAgi

kaLikUra endranukku mayilEri vandhu muththi
\gathi ERa anbu vaiththun – aruLthArAy

sadaimeedhu gangai vaiththu vidai Erum endhai sudhdha
thazhal mEniyan siriththOr – puramUNum

thavidAga vandh edhirththa madhanAga munsidhaiththa
thazhal pArvai andraLiththa – gurunAthA

miditheera aNdarukku mayilERi vanjar kottam
veLiyAga vandhu nirththam – aruLvOnE

minanUl marungul poRpu mulai mAdhiLang kuRaththi
migu mAlodanbu vaiththa – perumALE.,