திருப்புகழ் 1204 அடி இல் விடாப் பிணம் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1204 Adiilvidappinam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தாத்தன தனதன தாத்தன
தனதன தாத்தன – தனதான

அடியில்வி டாப்பிண மடையவி டாச்சிறி
தழியுமுன் வீட்டுமு – னுயர்பாடை

அழகொடு கூட்டுமி னழையுமின் வார்ப்பறை
யழுகையை மாற்றுமி – னொதியாமுன்

எடுமினி யாக்கையை யெனஇடு காட்டெரி
யிடைகொடு போய்த்தமர் – சுடுநாளில்

எயினர்கு லோத்தமை யுடன்மயில் மேற்கடி
தெனதுயிர் காத்திட – வரவேணும்

மடுவிடை போய்ப்பரு முதலையின் வாய்ப்படு
மதகரி கூப்பிட – வளையூதி

மழைமுகில் போற்கக பதிமிசை தோற்றிய
மகிபதி போற்றிடு – மருகோனே

படர்சடை யாத்திகர் பரிவுற ராட்சதர்
பரவையி லார்ப்பெழ – விடும்வேலாற்

படமுனி யாப்பணி தமனிய நாட்டவர்
பதிகுடி யேற்றிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தாத்தன தனதன தாத்தன
தனதன தாத்தன – தனதான

அடி இல் விடாப் பிணம் அடைய விடாச் சிறிது
அழியு முன் வீட்டு முன் – உயர் பாடை

அழகொடு கூட்டுமின் அழையுமின் வார்ப்பறை
அழுகையை மாற்றுமி(ன்) – நொதியா முன்

எடுமின் யாக்கையை என இடு காட்டு எரி
இடை கொ(ண்)டு போய்த் தமர் – சுடுநாளில்

எயினர் குல உத்தமை உடன் மயில் மேல் கடிது
எனது உயிர் காத்திட – வரவேணும்

மடு இடை போய்ப் பரு முதலையின் வாய்ப்படு
மத கரி கூப்பிட – வளை ஊதி

மழை முகில் போல் கக பதி மிசை தோற்றிய
மகிபதி போற்றிடு – மருகோனே

படர் சடை ஆத்திகர் பரி உற ராட்சதர்
பரவையில் ஆர்ப்பு எழ – விடும் வேலால்

பட முனியா பணி தமனிய நாட்டவர்
பதி குடி ஏற்றிய – பெருமாளே.

English

adiyilvi dAppiNa madaiyavi dAcchiRi
thazhiyumun veettumu – nuyarpAdai

azhakodu kUttumi nazhaiyumin vAarppaRai
yazhukaiyai mAtRumi – nothiyAmun

edumini yAkkaiyai yenaidu kAtteri
yidaikodu pOyththamar – sudunALil

eyinarku lOththamai yudanmayil mERkadi
thenathuyiar kAththida – varavENum

maduvidai pOypparu muthalaiyin vAyppadu
mathakari kUppida – vaLaiyUthi

mazhaimukil pORkaka pathimisai thOtRiya
makipathi pOtRidu – marukOnE

padarsadai yAththikar parivuRa rAtchathar
paravaiyi lAarppezha – vidumvElAR

padamuni yAppaNi thamaniya nAttavar
pathikudi yEtRiya – perumALE.

English Easy Version

adi il vidAp piNam adaiya vidAc chiRithu
azhiyu mun veettu mun – uyar pAdai

azhakodu kUttumin azhaiyumin vArppaRai
azhukaiyai mAtRumi(n) – nothiyA mun

edumin yAkkaiyai ena idu kAttu eri idai
ko(N)du pOyth thamar – sudunALil

eyinar kula uththamai udan mayil mEl kadithu
enathu uyir kAththida – varavENum

madu idai pOyp paru muthalaiyin vAyppadu
matha kari kUppida – vaLai Uthi

mazhai mukil pOl kaka pathi misai thOtRiya
makipathi pOtRidu – marukOnE

padar sadai Aththikar pari uRa rAtchathar
paravaiyil Arppu ezha vidum – vElAl

pada muniyA paNi thamaniya nAttavar
pathi kudi EtRiya – perumALE,