திருப்புகழ் 1214 ஆசை நேச மயக்கி (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1214 Asainesamayakki

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தான தனத்தன தான தான தனத்தன
தான தான தனத்தன – தனதான

ஆசை நேச மயக்கிகள் காசு தேடு மனத்திகள்
ஆவி சோர வுருக்கிகள் – தெருமீதே

யாவ ரோடு நகைப்பவர் வேறு கூறு விளைப்பவர்
ஆல கால விழிச்சிகள் – மலைபோலு

மாசி லாத தனத்தியர் ஆடை சோர நடப்பவர்
வாரி யோதி முடிப்பவர் – ஒழியாமல்

வாயி லூற லளிப்பவர் நாளு நாளு மினுக்கிகள்
வாசல் தேடி நடப்பது – தவிர்வேனோ

ஓசை யான திரைக்கடல் ஏழு ஞால முமுற்றருள்
ஈச ரோடு றவுற்றவள் – உமையாயி

யோகி ஞானி பரப்ரமி நீலி நார ணியுத்தமி
ஓல மான மறைச்சிசொல் – அபிராமி

ஏசி லாத மலைக்கொடி தாய்ம னோம ணிசற்குணி
ஈறி லாத மலைக்கொடி – அருள்பாலா

ஏறு மேனி யொருத்தனும் வேத னான சமர்த்தனும்
ஈச னோடு ப்ரியப்படு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தான தனத்தன தான தான தனத்தன
தான தான தனத்தன – தனதான

ஆசை நேச மயக்கிகள் காசு தேடு மனத்திகள்
ஆவி சோர உருக்கிகள் – தெரு மீதே

யாவரோடு நகைப்பவர் வேறு கூறு விளைப்பவர்
ஆல கால விழிச்சிகள் – மலைபோலும்

மாசு இலாத தனத்தியர் ஆடை சோர நடப்பவர்
வாரி ஓதி முடிப்பவர் – ஒழியாமல்

வாயில் ஊறல் அளிப்பவர் நாளு நாளு மினுக்கிகள்
வாசல் தேடி நடப்பது – தவிர்வேனோ

ஓசையான திரைக் கடல் ஏழு ஞாலமும் உற்று அருள்
ஈசனோடு உறவு உற்றவள் – உமை ஆயி

யோகி ஞானி பரப்ரமி நீலி நாரணி உத்தமி
ஓலமான மறைச்சி சொல் – அபிராமி

ஏசு இலாத அமலைக் கொடி தாய் மனோ மணி
சற்குணி ஈறு இலாத மலைக் கொடி – அருள்பாலா

ஏறு மேனி ஒருத்தனும் வேதனான சமர்த்தனும்
ஈசனோடு ப்ரியப்படு – பெருமாளே.

English

Aasai nEsa mayakkikaL kAsu thEdu manaththikaL
Avi sOra vurukkikaL – therumeethE

yAva rOdu nakaippavar vERu kURu viLaippavar
Ala kAla vizhicchikaL – malaipOlu

mAsi lAtha thanaththiyar Adai sOra nadappavar
vAri yOthi mudippavar – ozhiyAmal

vAyi lURa laLippavar nALu nALu minukkikaL
vAsal thEdi nadappathu – thavirvEnO

Osai yAna thiraikkadal Ezhu njAla mumutRaruL
eesa rOdu RavutRavaL – umaiyAyi

yOki njAni paraprami neeli nAra Niyuththami
Ola mAna maRaicchisol – apirAmi

Esi lAtha malaikkodi thAyma nOma NisaRkuNi
eeRi lAtha malaikkodi – aruLbAlA

ERu mEni yoruththanum vEtha nAna samarththanum
eesa nOdu priyappadu – perumALE.

English Easy Version

Asai nEsa mayakkikaL kAsu thEdu manaththikaL
Avi sOra urukkikaL – theru meethE

yAvarOdu nakaippavar vERu kURu viLaippavar
Ala kAla vizhicchikaL – malaipOlum

mAsu ilAtha thanaththiyar Adai sOra nadappavar
vAri Othi mudippavar – ozhiyAmal

vAyil URal aLippavar nALu nALu minukkikaL
vAsal thEdi nadappathu – thavirvEnO

OsaiyAna thiraik kadal Ezhu njAlamum utRu aruL
eesanOdu uRavu utRavaL – umai Ayi

yOki njAni paraprami neeli nAraNi uththami
OlamAna maRaicchi sol – apirAmi

Esu ilAtha amalaik kodi thAy manO maNi
saRkuNi eeRu ilAtha malaik kodi – aruLbAlA

ERu mEni oruththanum vEthanAna samarththanum
eesanOdu priyappadu – perumALE.